Kreator bazy danych

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Kreator bazy danych tworzy plik bazy danych zawierający informacje o bazie danych.

W zależności od typu operacji i bazy danych Kreator bazy danych może obejmować różną liczbę kroków.

  • W przypadku tworzenia nowego pliku bazy danych kreator wymaga wykonania dwóch kroków.

Wybór bazy danych

Creates a new database or connects to an existing database.

Kolejne kroki

Użytkownik określa, czy chce zarejestrować bazę danych, otworzyć bazę do edycji, czy wstawić nową tabelę.

  • W przypadku tworzenia bazy danych dla istniejącego połączenia z bazą może być konieczne wykonanie dodatkowych czynności, takich jak określenie ścieżek, podanie informacji wymaganych do uwierzytelnienia itd.

Skonfiguruj połączenie z plikiem tekstowym

Skonfiguruj połączenie LDAP

Skonfiguruj połączenie dBASE

Skonfiguruj połączenie JDBC

Skonfiguruj połączenie z bazą danych Oracle

Ustawienia MySQL

Ustawienia ODBC

Skonfiguruj połączenie z arkuszami kalkulacyjnymi

Anuluj

Kliknięcie przycisku Anuluj zamyka okno dialogowe bez zapisania wprowadzonych zmian.

Wstecz

Wyświetl w oknie dialogowym elementy zaznaczone w poprzednim kroku. Bieżące ustawienia pozostaną niezmienione. Ten przycisk może zostać użyty na stronie drugiej i następnych stronach.

Dalej

Kliknij przycisk Dalej, a kreator zastosuje bieżące ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym i przejdzie do kolejnego etapu. Jeżeli wykonujesz czynności ostatniego etapu kreatora, przycisk zmieni nazwę na Utwórz.