អ្នក​ជំនួយការ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

អ្នក​ជំនួយ​ការ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​បង្កើត ឯកសារ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ដែល​មាន​ព័ត៌មាន​អំពី​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។

អាស្រ័យ​តាម​ប្រភេទ​ប្រតិបត្តិការ និង​ប្រភេទ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ អ្នក​ជំនួយការ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មាន​ចំនួន​ជំហាន​ផ្សេងៗ​គ្នា ។

  • បើ​អ្នក​បង្កើត​ឯកសារ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ថ្មី​មួយ អ្នក​ជំនួយការ​មាន​ជំហាន​ពីរ ។

ជម្រើស​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ

បង្កើត​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ថ្មី បើក​ឯកសារ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ឬ​តភ្ជាប់​ទៅ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ដែល​មាន​ស្រាប់​​មួយ ។

រក្សាទុក ហើយ​ធ្វើ​បន្ត

បញ្ជាក់​​​ថាតើ​អ្នក​ចង់​ចុះឈ្មោះ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ បើក​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​សម្រាប់​កែសម្រួល ឬ​បញ្ចូល​តារាង​ថ្មី​មួយ ។

  • បើ​អ្នក​បើក​អ្នក​ជំនួយការ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យដើម្បី​បង្កើត​ឯកសារ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មួយ សម្រាប់​ការ​តភ្ជាប់​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ដែល​មាន​ស្រាប់ ប្រហែល​ជា​មាន​ជំហាន​ជាច្រើន​ទៀត​ដើម្បី​បញ្ជាក់​ផ្លូវ ព័ត៌មាន​ពី​ការ​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ភាព​ត្រឹមត្រូវ និង​មានច្រើន​ទៀត ។

ដំឡើង​ការ​តភ្ជាប់​ឯកសារ​អត្ថបទ

ដំឡើង​ការ​តភ្ជាប់​ LDAP

ដំឡើង​ការ​តភ្ជាប់ dBASE

ដំឡើង​ការ​តភ្ជាប់​ JDBC

ដំឡើង​ការ​តភ្ជាប់​ Oracle database

ការ​កំណត់ MySQL

ការ​កំណត់ ODBC

ដំឡើង​ការ​តភ្ជាប់ Spreadsheet

បោះបង់

ការ​ចុច បោះបង់ ​នឹងបិទ​ប្រអប់​ដោយ​មិន​រក្សា​ទុក​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ណា​មួយ​ដែល​បាន​ធ្វើឡើយ ។

ថយ​​ក្រោយ

មើល​ជម្រើស​ក្នុង​ប្រអប់​ដែល​បាន​ធ្វើ​ក្នុង​ជំហាន​មុន ។ កំណត់​បច្ចុប្បន្ន​នៅ​តែ​មិន​ផ្លាស់ប្តូរ ។ ប៊ូតុង​នេះ​អាច​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​សកម្ម​​ចាប់​ពី​ទំព័រ​ទី​ ២ ឡើង​ទៅ​ ។

បន្ទាប់

ចុច​ប៊ូតុង បន្ទាប់ និង​អ្នក​ជំនួយការ​ប្រើ​កា​រកំណត់​ប្រអប់​បច្ចុប្បន្ន និង​បន្ត​ទៅ​ជំហានបន្ទាប់ ។ ប្រសិនបើ​​អ្នក​នៅលើជំហាន​​ចុងក្រោយ ប៊ូតុង​នេះ​ក្លាយ​ បង្កើត ។