Furtuuwwan Qaxxaamura Kuussaa Deetaa

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Tarreffamni furtuuwwan qaxxaamuraa armaangadii waliin argama.

Frtuuwwan qaxxaamura waliigala LibreOfficekeessaa dabalataan fayyadami.

Note.png Furtuuleen qaxxaamura tokko tokkoo sirna minjaalee keef ramadame. Furtuuleen sirna minjaaleetiif ramadaman LibreOffice tiif hin argaman. Furtuulee adda addaa LibreOffice Meeshaalee - Maamileesi - Minjaalee, ykn sirna minjaalee keessatiif ramaduuf yaali.

Furtuwwan qaxxaamuraa buu'urawwan deetaadhaaf

Gaafata saxaxa keessa

Furtuuwwan Qaxxaamuraa Bu'aawwan
F6 Bal'inawwan gaafataa saxaxa keessa.
Haqi Gabatee gaafata saaxaxichaa irraa haqa.
Caancala Waliindhaa sararaa fila.
Jijjiirraa+F10 Baafata haalqarichaa bana.
F4 Durargii
F5 Gaafata kaasi
F7 Gabatee yookin gaafata ida'i

Amaloota Too'ata Foddaa

Furtuuwwan Qaxxaamuraa Bu'aawwan
Alt+Xiyya Gadii Sanduuqa makaa bana.
Alt+Xiyya Olii Sanduuqa makaa cufa.
Jijjiirraa+Galchi Sarara haaraa saaga.
Xiyyaa Olii Qaree sarara duraanii keessa qubqchisa
Xiyya gadee Qaree sarara ittiaanu keessa qubqchisa
Galchi Ciicataa dirree keessaa xumuuruun qaree dirree ittaanu keessa kaa'a.
Ctrl+F6 Xiyyeeffannoo gara too'annoo jalqabaatti qindeessa (yoo saxaxa haalata keessa hin taane). Too'annoon duraa unka Naaneessa keessaatti jalqaba ibsamee.

Qaxxaamura qaaqa Murteessa uumuuf

Furtuuwwan Qaxxaamuraa Bu'aawwan
Ctrl+PgUp Caancalawwan giduu utaala
Ctrl+PgDn Caancalawwan giduu utaala
F6 Fodda gidduu utaala.
Caancala Filannoo dirreewwaan too'annoo
Jijjiirraa+Caancala Filannoo dirreewwaan too'annoo kallatti faalaa keessaa.
Ctrl+Enter Too'annoo filatamee saaga.
Furtuu xiyyaa

Ctrl+arrow key

Too'annoo filatamee ejjetoo keessaatti mm1 kallattii duraa duubatti sochoosa. Qabxii guulaali haalata keessaa,haammamtaa too'annoo filatamee jijjiiraa.
Ctrl+Tab Qabxii gulaalii haalata keessaa, garaqabanoo ittaanuutti utaalchisa.
Shift+Ctrl+Tab Qabxii gulaalii haalata keessaa,gara qabannoo duraniitti utaalchisa.
Dhiisi Filannoo ammee gadhisa

Related Topics

== Tarree fi Tarajaa Gabatee Buu'uura deetaa kessaa filuudhaan(F4dhaan banama) ==

{