Cơ sở dữ liệu LibreOffice

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Trong LibreOffice Base, bạn có thể truy cập đến dữ liệu được cất giữ theo rất nhiều định dạng cơ sở dữ liệu khác nhau. LibreOffice Base hỗ trợ sở hữu một số định dạng cơ sở dữ liệu tập tin phẳng nào đó, v.d. định dạng dBASE. Bạn cũng có thể sử dụng LibreOffice Base để kết nối tới cơ sở dữ liệu quan hệ bên ngoài, như cơ sở dữ liệu từ MySQL hoặc Oracle.

Các kiểu dáng cơ sở dữ liệu sau là kiểu chỉ-đọc trong LibreOffice Base. Từ bên trong LibreOffice Base, không thể thay đổi cấu trúc của cơ sở dữ liệu, cũng không thể chỉnh sửa, chèn hoặc xoá bản ghi cơ sở dữ liệu cho những kiểu cơ sở dữ liệu này:

  • Tập tin bảng tính
  • Tập tin văn bản
  • Dữ liệu Sổ địa chỉ

Sử dụng một Cơ sở Dữ liệu trong LibreOffice

  • Để tạo một tập tin cơ sở dữ liệu mới, chọn lệnh Tập tin > Mới > Cơ sở dữ liệu.

Trợ lý Cơ sở Dữ liệu giúp bạn tạo một tập tin cơ sở dữ liệu và đăng ký một cơ sở dữ liệu mới bên trong LibreOffice.

Note.png Tập tin cơ sở dữ liệu chứa các truy vấn, báo cáo và biểu mẫu cho cơ sở dữ liệu, cũng như một liên kết đến cơ sở dữ liệu thật cất giữ các bản ghi. Thông tin định dạng cũng được cất giữ trong tập tin cơ sở dữ liệu.
  • Để mở một tập tin cơ sở dữ liệu, chọn lệnh Tập tin > Mở. Trong hộp liệt kê Kiểu tập tin, chọn xem chỉ các « Tài liệu cơ sở dữ liệu ». Chọn một tài liệu cơ sở dữ liệu, sau đó nhấn vào nút Mở.

Related Topics

Viewing a Database

Registering and Deleting a Database

Creating a New Database

Working with Tables

Working with Queries

Working with Forms

Creating Reports

Importing and Exporting Data in Base

Database Overview

Trình đơn

Thanh công cụ

Phím tắt cơ sở dữ liệu

Wiki page about Base