LibreOffice Database

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

LibreOffice Base keessatti, faayilii kuusdeetaa keessatti dhanga'ii adda addaatiin kuufamaniif deetaa argachuu ni dandeenya. LibreOffice Base dhanga'ii faayilii baakkuu kuusdeetaa tokko ni gargaara, kan akka dhangii dBASE. Kuusdeetaa alaantotti walquunaamsiisuuf LibreOffice Base fayyadamuu dandeessa, kan akka kuusdeetaa MySQL ykn Oraakilii irraa.

Akaakuuwwan kuusdeetaa kanaa gadii LibreOffice Base keessatti akaakuu dubbiqofaa dha. LibreOffice Base keessaa caasaa kuusdeetaa jijjiiruun ykn gulaaluun, galchuun, fi galmeewwan kuusdeetaa gosoota kuusdeetaa kanaaf haquun hin danda'amu:

  • Wardii faayilootaa
  • Barruu faayilootaa
  • Deetaa yaadannoo teessoo

Kuusdeetaa LibreOffice jiru fayyadamuun

  • Faayila kuusdeetaa haaraa uumuuf, Faayila - Haaraa - Kuusdeetaa filadhu.

Masakaan Kuusdeetaafaayila kuusdeeta uumuu fi kuusdeetaa haaraa LibreOffice keessatti galmeessuuf si fayyada.

Note.png Faayilli kuusdeetaa gaafatoota, gabaasawwan, fi unkaalee kuusdeetaaf akkasumas iddoo galmeen itti kuufame kuusdeetaan walitti hidhuuf. Dhangeeessuunis faayila kuusdeetaa keessatti kuufama.
  • Faayila kuusdeetaa banuuf, Faayila - Banifiladhu. Saanduqa tarree Gosa faayilaakeessatti, "Galmeewwan kuusdeetaa" qofa mul'isuuf filadhu. Galmee kuusdeetaa filadhuu Banijedhu filadhu.

Related Topics

Kuusdeetaa ilaaluu

Kuusdeetaa Galmeessuu fi Haquu

Kuusdeetaa Haaraa Uumuu

Gabateewwaniin Hojjechuu

Gaafattootaan Hojjechuu

Unkootaan Hojjechuu

Gabaasota Uumuu

Bu'ura keessaa Deetaa Alaaguu fi Alerguu

Ilaalcha Gubbaa Kuusdeetaa

Baafattoota

Kamshaalee

Furtuuwwan Qaxxaamuraa Kuusaa Deetaa

Wiki page about Base