Mục lục > Chủ đề Trợ giúp Chính

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Hiển thị các sắc thái trợ giúp chính, được sắp xếp giống như những thư mục trong bộ quản lý tập tin.

Nhấn đôi vào thư mục đã đóng để mở nó và hiển thị các thư mục con và trang Trợ giúp.
Nhấn đôi vào thư mục đã mở để đóng nó và ẩn các thư mục con và trang Trợ giúp.
Biểu tượng
Nhấn đôi vào biểu tượng tài liệu để hiển thị trang Trợ giúp tương ứng.

Dùng những phím mũi tên cùng với phím Return, để buông ra và co lại phân cấp, và để mở tài liệu.


Related Topics

Cửa sổ Trợ giúp của LibreOffice

Tips and Extended Tips

Chỉ mục > Tìm kiếm Từ khoá trong Trợ giúp

Tìm > Tìm kiếm văn bản đầy đủ

Quản lý dấu nhớ