Samarbete

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

I LibreOffice Writer, Impress och Draw kan endast en användare i taget öppna och skriva i dokument. I Calc kan flera användare samtidigt öppna och skriva i ett kalkylblad.

Samarbete i Calc

I LibreOffice Calc möjliggör dokumentdelning samtidig skrivåtkomst för många användare. Alla användare som vill ha åtkomst till ett delat dokument bör ange ett namn på fliken Verktyg – Alternativ – LibreOffice – Användardata.

Warning.png Vissa kommandon är inte tillgängliga (nedtonade) när funktionerna Spåra ändringar och Dokumentdelning aktiverats. Det går inte att använda eller infoga nedtonade element i nya kalkylblad.

Skapa ett nytt kalkylblad

Användare A skapar ett nytt kalkylblad. Följande kan gälla:

 • Användaren vill inte dela kalkylbladet för samarbete.

  Användare A öppnar, redigerar och sparar dokumentet på det sätt som beskrivs ovan för Writer-, Impress- och Draw-dokument.
 • Användaren vill dela dokumentet för samarbete.

  Välj Verktyg - Dela dokument för att aktivera samarbetsfunktioner för dokumentet. En dialogruta öppnas där du kan välja att aktivera eller avaktivera delningsfunktionen. Om du aktiverar delning sparas dokumentet i delat läge, vilket också visas i titelraden.

Kommandot Verktyg - Dela dokument kan användas för att växla läge för det aktuella dokumentet från att inte kunna delas till att delas. Om du vill använda ett delat dokument i exklusivt läge sparar du dokumentet med ett annat namn eller en annan sökväg. Då skapas en kopia av kalkylbladet som inte delas.

Öppna ett kalkylblad

Användare A öppnar ett kalkylblad. Följande kan gälla:

 • Kalkylbladet är inte i delat läge.

  Användaren kan öppna, redigera och spara dokumentet på det sätt som beskrivs ovan, för Writer-, Impress- och Draw-dokument.
 • Kalkylbladet är i delat läge.

  Användaren får ett meddelande att dokumentet är i delat läge och att vissa funktioner inte är tillgängliga i det här läget. Användaren kan avaktivera varningsmeddelandet. Klicka på OK så öppnas dokumentet i delat läge.

Spara ett delat kalkylblad

Användare A sparar ett delat dokument. Följande villkor kan råda:

 • Dokumentet har inte ändrats eller sparats av någon annan användare sedan användare A öppnade dokumentet.

  Dokumentet sparas.
 • Dokumentet har ändrats eller sparats av en annan användare sedan användare A öppnade dokumentet.

  Om det inte finns någon konflikt mellan ändringarna sparas dokumentet.

  Om ändringarna kolliderar visas en dialogruta för att lösa konflikten. Användare A måste bestämma vilken version som ska sparas, "Behåll min" eller "Behåll den andra". När alla konflikter lösts sparas dokumentet. Medan användare A löser konflikten kan ingen annan spara det delade dokumentet.
 • En annan användare försöker att spara det delade dokumentet och löser konflikter i det här ögonblicket.

  Användare A får ett meddelande om att dokumentet uppdateras med en annan användares ändringar. Användare A kan välja att avbryta sparningen eller återuppta den vid ett senare tillfälle.

När en användare sparat ett delat dokument läses dokumentet in på nytt efter sparningen så att kalkylbladet visar den senaste versionen av alla ändringar som sparats av samtliga användare. Ett meddelande informerar om att "främmande ändringar har lagts till" när en annan användare ändrat något innehåll.

Samarbete i Writer, Impress och Draw

För modulerna Writer, Impress, Draw och Calc gäller följande: När dokumentdelning inte aktiverats går det inte att låsa filer. Fillåsning är tillgängligt även när försök görs att öppna dokumentet från olika operativsystem:

Användare A öppnar ett dokument. Följande villkor kan användas:

 • Dokumentet har inte låsts av någon annan användare.

  Dokumentet öppnas för skriv- och läsåtkomst av användare A. Dokumentet låses för andra användare tills användare A stänger dokumentet.
 • Dokumentet markeras som "skrivskyddat" av filsystemet.

  Dokumentet öppnas i skrivskyddat läge. Det går inte att redigera. Användare A kan spara dokumentet med hjälp av ett annat dokumentnamn eller en annan sökväg. Användare A kan redigera den här kopian.
 • Dokumentet har låsts av en annan användare.

  Användare A ser en dialogruta med ett meddelande om att dokumentet är låst. I dialogrutan kan användaren välja mellan att öppna dokumentet i skrivskyddat läge, öppna en kopia för redigering eller att avbryta kommandot Öppna.

Behörighet för användaråtkomst och delning av dokument

Vissa villkor måste vara uppfyllda på operativsystem som innehåller hantering av användarbehörighet.

 • Den delade filen måste finnas på en plats som är åtkomlig för alla som ska dela den.
 • Filbehörigheten för både dokumentet och motsvarande låsfil måste konfigureras så att alla deltagare kan skapa, ta bort och ändra filerna.
Warning.png Skrivåtkomst innebär också att andra användare kan ändra eller ta bort en fil (avsiktligt eller oavsiktligt).

Related Topics

Spara som