Współpraca

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

W programach LibreOffice Writer, Impress i Draw dokument może zostać otwarty do zapisu tylko przez jednego użytkownika. W programie Calc plik może zapisywać jednocześnie wielu użytkowników.

Współpraca wielu użytkowników programu Calc

W programie LibreOffice Calc funkcja współużytkowania dokumentów umożliwia zapisywanie tego samego pliku przez wielu użytkowników jednocześnie. Każdy użytkownik, który chce uczestniczyć w pracach nad dokumentem, powinien wpisać swój identyfikator na karcie dostępnej po kliknięciu kolejno pozycji Narzędzia – Opcje' – LibreOffice – karta Dane użytkownika'.

Warning.png Po uaktywnieniu śledzenia zmian lub współużytkowania dokumentu niektóre polecenia stają się niedostępne (są wyszarzone). Wyszarzonych elementów nie można stosować do nowego arkusza kalkulacyjnego ani do niego wstawiać.

Tworzenie nowego arkusza kalkulacyjnego

Użytkownik A tworzy nowy arkusz kalkulacyjny. Mogą wystąpić następujące hipotetyczne sytuacje:

 • Użytkownik nie chce udostępnić arkusza kalkulacyjnego innym osobom.

  Użytkownik A otwiera, edytuje i zapisuje dokument w sposób opisany powyżej w części dotyczącej programów Writer, Impress i Draw.
 • Użytkownik chce udostępnić dokument innym osobom, które mają nad nim pracować.

  Użytkownik wybiera opcje Narzędzia – Współużytkuj dokument, aby uaktywnić funkcje współpracy wielu osób nad tym dokumentem. Zostaje wyświetlone okno dialogowe umożliwiające włączenie lub wyłączenie funkcji współużytkowania pliku. W przypadku włączenia współużytkowania dokument będzie zapisywany w trybie współużytkowania, co jest sygnalizowane na pasku tytułu.

Polecenie Narzędzia – Współużytkuj dokument pozwala wybrać dla bieżącego dokumentu tryb współużytkowania lub tryb braku współużytkowania. Aby użyć współużytkowanego dokumentu w trybie braku współużytkowania, należy zapisać plik pod inną nazwą lub w innej lokalizacji. Spowoduje to utworzenie kopii arkusza kalkulacyjnego nieudostępnionej innym użytkownikom.

Otwieranie arkusza kalkulacyjnego

Użytkownik A otwiera arkusz kalkulacyjny. Mogą wystąpić następujące hipotetyczne sytuacje:

 • Dla arkusza kalkulacyjnego nie wybrano trybu współużytkowania.

  Użytkownik A może otwierać, edytować i zapisywać dokument w sposób opisany powyżej w części dotyczącej programów Writer, Impress i Draw.
 • Dla arkusza kalkulacyjnego wybrano tryb współużytkowania.

  Użytkownik widzi komunikat informujący o tym, że dla dokumentu wybrano trybu współużytkowania, w związku z czym niektóre funkcje są niedostępne. Komunikat ten można wyłączyć, tak aby nie był więcej wyświetlany. Po kliknięciu przycisku OK dokument zostaje otwarty w trybie współużytkowania.

Zapisywanie współużytkowanego arkusza kalkulacyjnego

Użytkownik A zapisuje współużytkowany dokument. Mogą wystąpić następujące hipotetyczne sytuacje:

 • Dokument nie został zmodyfikowany ani nie był zapisywany przez inną osobę od czasu otwarcia go przez użytkownika A.

  Dokument zostaje zapisany.
 • Dokument został zmodyfikowany i zapisany przez inną osobę od czasu otwarcia go przez użytkownika A.

  Jeśli wprowadzone zmiany nie powodują konfliktu, dokument zostaje zapisany.

  Jeśli wprowadzone zmiany powodują wystąpienie konfliktu, wyświetlane jest okno dialogowe Rozwiąż konflikty. Użytkownik A musi zdecydować, która wersja dokumentu ma zostać zachowana, wybierając odpowiednio opcję "Zachowaj moją" lub "Zachowaj drugą". Po rozwiązaniu wszystkich konfliktów dokument zostaje zapisany. W czasie rozwiązywania konfliktów przez użytkownika A współużytkowanego dokumentu nie może zapisać żadna inna osoba.
 • Inny użytkownik próbuje obecnie zapisać współużytkowany dokument i rozwiązuje występujące w nim konflikty.

  Użytkownik A widzi komunikat informujący o trwającej operacji scalania. W takiej sytuacji może anulować operację zapisu lub ponowić próbę zapisania dokumentu za jakiś czas.

Po pomyślnym zapisaniu współużytkowanego arkusza kalkulacyjnego dokument zostaje ponownie załadowany, tak aby widoczne były najnowsze zmiany wprowadzone i zapisane przez wszystkich użytkowników. O wprowadzeniu zmian przez inną osobę informuje stosowny komunikat.

Współpraca wielu użytkowników programów Writer, Impress i Draw

W przypadku każdego z modułów pakietu, tj. Writer, Impress, Draw i Calc, pliki z wyłączoną opcją współużytkowania można zablokować. Funkcja blokowania plików działa nawet w sytuacji podjęcia próby uzyskania dostępu do tego samego dokumentu z poziomu innych systemów operacyjnych:

Użytkownik A otwiera dokument. Mogą wystąpić następujące hipotetyczne sytuacje:

 • Dokument nie został zablokowany przez żadnego innego użytkownika.

  Dokument zostanie otwarty do odczytu i zapisu na komputerze użytkownika A. Do czasu zamknięcia pliku przez użytkownika A inne osoby nie będą mogły z niego korzystać.
 • Dokument ma atrybut "tylko do odczytu" w systemie plików.

  Dokument zostanie otwarty w trybie "tylko do odczytu". Jego edycja nie będzie możliwa. Aby zapisać dokument, użytkownik A może użyć innej nazwy pliku lub innej ścieżki dostępu. Taką kopię będzie można edytować.
 • Dokument został zablokowany przez innego użytkownika.

  Użytkownik A widzi okno dialogowe z informacją o zablokowaniu dokumentu. W oknie tym dostępne są opcje otwarcia dokumentu w trybie "tylko do odczytu", otwarcia kopii dokumentu, którą można edytować, oraz anulowania polecenia Otwórz.

Uprawnienia dostępu użytkownika i dzielenie dokumentów

Do zarządzania uprawnieniami użytkowników muszą być spełnione niektóre warunki w systemie operacyjnym.

 • Współdzielone pliki powinny się znajdować w lokalizacji dostępnej dla współpracujących ze sobą osób.
 • Należy ustawić uprawnienia do dokumentu i odpowiadającego mu pliku blokady tak, aby współpracujący użytkownicy mogli tworzyć, usuwać i modyfikować pliki.
Warning.png Dostęp z prawem do zapisu umożliwia innym również (przypadkowe lub celowe) usunięcie lub zmodyfikowanie pliku.

Related Topics

Zapisz jako