Haaromsaaf Mirkaneessi

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Haaromsaaf hujeekaan yookaan ofumaan mirkaneessuu ni dandeessa.

Note.png Haaromsaaf mirkaneessuun haaromaan dheertowwan ijaaraman maraafta'uumala.

Hujeekaan mirkaneessuuf Gargaarsa - Haaromsaaf Mirkaneessii fili.

You can disable or enable the automatic check in Tools - Options - LibreOffice - Online Update.

 • Yoo haaromni jiraate, sajoon
  Icon
  kabala baafataa irra jiru haaromsa si beeksia. Qaaqa odeeffannoo dabalataa waliin banuuf sajoo cuqaasi.

Qaaqa Haaromsaaf mirkaneessii odeeffannoo hedduu waa'ee haaromsa karaarraa %PRDUCTNAME ni ilaalta.

 1. %PRDUCTNAME WALIINDHAA iNTAR NEETII DANDEESSISI.

  If you need a proxy server, enter the proxy settings in Tools - Options - Internet - Proxy.
 2. Jireenya fooya'insa haaraa gutaartaa waajiira keetiif mirkaneessuuf Haaromsaaf mirkaneessii fili.

Yoo fooyya'ins haaraan jiraatee fi%PRDUCTNAME fe'iinsa ofumaaf aawwan armaan gadii kamuufiluu nidandeessa.

 • Fooyya'insa haaraa naqadhu.
 • Faayiloota naqatame Ijjaan.
 • Mirkaneessa kana haaromsa ammaafkuti.

Yoo LibreOffice ofumaan faayiloota naquudhaaf qindaa'an,naqanni batta lumattijal qaba.Nafanni han gayekoo qaaqa xiffeessituutti illeeitti fufa.

If automatic downloads are disabled, start the download manually.

Yoo haaromsi homtuuhin argamne qaaqa cufuu nidandeessa.

Warning.png %PRDUCTNAME haaromsuuf mirga Bulchaa nifeeta.