ផ្ទៀងផ្ទាត់​ភាព​​ត្រឹមត្រូវ

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មួយ​ចំនួន​ទាមទារ​ឈ្មោះ​អ្នក​ប្រើ​ និង​ពាក្យ​សម្ងាត់ ។

ឈ្មោះ​អ្នក​ប្រើ

បញ្ចូល​ឈ្មោះ​អ្នក​ប្រើ​ដើម្បី​ដំណើរការ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។

ទាមទារ​ពាក្យ​សម្ងាត់

ជ្រើស​ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​បញ្ចូល​ពាក្យ​សម្ងាត់​សម្រាប់​ដំណើរការ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។

រក្សាទុក ហើយ​ធ្វើ​បន្ត

អ្នក​ជំនួយការ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ