Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

WEEKDAY

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

WEEKDAY

Връща деня от седмицата за дадената дата. Резултатът е цяло число между 1 (неделя) и 7 (събота), ако не е зададен тип или ако типът е 1. При тип 2 номерирането започва от понеделник = 1. При тип 3 номерирането започва от понеделник = 0.

Синтаксис

WEEKDAY(Число; Тип)

Число е десетично число – стойност за дата, за която трябва да се изчисли денят от седмицата.

Тип определя типа на изчислението. При Тип=1 дните на седмицата се броят от неделя (това се подразбира, ако параметърът Тип липсва). При Тип = 2 дните на седмицата се броят от понеделник = 1. При Тип = 3 дните на седмицата се броят от понеделник = 0.

Note.png Тези стойности важат само за стандартния формат за дати, избран в Инструменти - Настройки' - LibreOffice Calc - Изчисляване'.

Примери

=WEEKDAY("2000-06-14") връща 4. (Параметърът Тип липсва, затова се използва подразбираната номерация, започваща от неделя с номер 1. Денят 14 юни 2000 г. е бил сряда, затова е ден номер 4.)

=WEEKDAY("1996-07-24"; 2) връща 3. (Параметърът Тип е 2, затова понеделник е ден номер 1. Денят 24 юли 1996 г. е бил сряда, затова номерът на деня е 3).

=WEEKDAY("1996-07-24"; 1) връща 4. (Параметърът Тип е 1, затова неделя е ден номер 1. Денят 24 юли 1996 г. е бил сряда, затова номерът на деня е 4).

=WEEKDAY(NOW()) връща номера на текущия ден.

Tip.png За да проверите дали денят в A1 е работен, използвайте функциите IF и WEEKDAY както следва:
IF(WEEKDAY(A1; 2) < 6; "Работен ден";"Почивен ден")