ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​តារាង​អ្នកជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

ប្រសិនបើ​ទិន្នន័យ​នៃ​សន្លឹក​ប្រភព​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់ប្ដូរ LibreOffice គណនា​តារាង "អ្នក​ជំនួយការ​ទិន្នន័យ" ឡើង​វិញ ។ ដើម្បី​គណនា​តារាង​ឡើង​វិញ ជ្រើស ទិន្នន័យ - តារាង​អ្នក​ជំនួយការ​ទិន្នន័យ - ធ្វើ​ឲ្យ​ស្រស់ ។ ធ្វើ​ដូច​គ្នា ក្រោយ​ពី​អ្នក​បាន​នាំចូល​តារាង "អ្នក​ជំនួយការ Excel" មួយ​ទៅ​ក្នុង LibreOffice Calc ។


Related Topics

តារាង​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ

ការ​បង្កើត​តារាង​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ

ការ​​កែសម្រួល​តារាង​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ

ការ​ត្រង​តារាង "អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ

ការ​ដាក់​តារាង​អ្នក​ជំនួយការ​ទិន្នន័យ​ជា​ក្រុម

ការ​ជ្រើស​ជួរ​លទ្ធផល​តារាង​​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ

ការ​លុប​តារាង​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ