Thanh công cụ

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Trình đơn phụ này liệt kê các thanh công cụ sẵn sàng khi xử lý bảng tính.Toàn cảnh này diễn tả cấu hình thanh công cụ mặc định cho LibreOffice.

Thanh xem thử trang

Thanh Xem thử trang được hiển thị khi bạn chọn mục trình đơn Tập tin > Xem thử trang.

Chèn

Nhấn vào mũi tên bên cạnh biểu tượng, để mở thanh công cụ Chèn , dùng đó bạn có thể thêm các đồ họa và ký tự đặc biệt vào bảng hiện thời.

Thanh định dạng văn bản

Thanh Định dạng văn bản được hiển thị khi con trỏ bên trong đối tượng văn bản, như khung văn bản hay đối tượng vẽ. Nó chứa các lệnh định dạng và canh lề.

Thanh thuộc tính đối tượng vẽ

Thanh Thuộc tính đối tượng vẽ chứa các lệnh định dạng và canh lề cho những đối tượng bạn chọn trong trang tính.

Thanh công cụ

Thanh Ảnh được hiển thị khi bạn chèn hay chọn ảnh trong bảng tính.

Thanh công thức

Dùng thanh này để nhập công thức.

Thanh vẽ

Trong ô Xem phác thảo, thanh Phác thảo chứa các công cụ sửa đổi thường dùng. Nhấn vào mũi tên kế bên biểu tượng nào để mở thanh công cụ chứa các lệnh thêm. Cũng có thể tách rời thanh công cụ thêm này.

Thanh công cụ

Dùng thanh Công cụ để truy cập các lệnh thường dùng.

Thanh định dạng

Thanh Định dạng chứa các lệnh cơ bản để tự định dạng trong tài liệu.

Thanh trạng thái

Thanh trạng thái hiển thị thông tin về bảng tính hiện có.

Classification Bar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File -> Properties, Custom fields tab) to store the classification policy as document metadata.

Go to menu View -> Toolbars and select Classification


Related Topics


Thanh chuẩn

Thanh Chuẩn sẵn sàng trong mỗi ứng dụng LibreOffice.