របារ​ឧបករណ៍

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

ម៉ឺនុយ​រង​នេះ​រាយ​នូវ​រាល់​របារ​ឧបករណ៍​ដែល​មាន​ក្នុង​សៀវភៅ​បញ្ជី ។ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នេះ​ពិពណ៌នា​អំពី​ការ​កំណត់​រចនាសម្ព័ន្ធ​របារ​ឧបករណ៍​លំនាំដើម សម្រាប់ LibreOffice ។

របារ​មើល​ទំព័រ​ជា​មុន

របារ មើល​ទំព័រ​ជា​មុន នឹង​បង្ហាញ ពេល​អ្នក​ជ្រើស ឯកសារ - មើល​ទំព័រ​ជា​មុន

បញ្ចូល

ចុច​ព្រួញ​ជាប់​ទៅ​នឹង​រូបតំណាងរបារ​ឧបករណ៍ បញ្ចូលដែល​អ្នក​អាច​បន្ថែម​ក្រាហ្វិក និង​តួអក្សរ​ពិសេស ទៅ​សន្លឹក​បច្ចុប្បន្ន ។

របារ​ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​អត្ថបទ

របារ ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​អត្ថបទ នឹងបង្ហាញ ពេល​ទស្សន៍ទ្រនិច​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​វត្ថុ​អត្ថបទ​មួយ ដូច​ជា​ស៊ុម​របស់​អត្ថបទ ឬ វត្ថុ​គំនូរ ។ វា​មាន​ពាក្យ​បញ្ជាធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ និង តម្រឹម ។

របារ​លក្ខណសម្បត្តិ​របស់​វត្ថុ​គំនូរ

របារ លក្ខណសម្បត្តិ​របស់​វត្ថុ​គំនូរ សម្រាប់​វត្ថុ ដែល​អ្នក​ជ្រើស​ក្នុង​សន្លឹក មាន​ពាក្យ​បញ្ជា​ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ និង តម្រឹម ។

របារ​ឧបករណ៍

របារ រូបភាព ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ នៅ​ពេល​អ្នក​បញ្ចូល ឬ​ជ្រើស​រូបភាព​មួយ​ក្នុង​សន្លឹក ។

របារ​រូបមន្ត

ប្រើ​របារ​នេះ​ដើម្បី​បញ្ចូល​រូបមន្ត ។

របារ​គូរ

របារគំនូរ មាន​ឧបករណ៍​កែសម្រួល​ដែលបាន​ប្រើ​ថ្មី ។ ចុច​ព្រួញ​នៅ​ជាប់​នឹង​រូបតំណាង ដើម្បី​បើក​របារ​ឧបករណ៍ ដែល​មាន​ពាក្យ​បញ្ជា​បន្ថែម ។

របារ​ឧបករណ៍

ប្រើ​របារ​ឧបករណ៍ ដើម្បី​ចូល​ដំណើរការ​ពាក្យ​បញ្ជា​ដែល​ប្រើ​ទូទៅ​បំផុត ។

របារ​ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ

របារ ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ មាន​ពាក្យ​បញ្ចូល​មូលដ្ឋាន សម្រាប់​អនុវត្ត​ការ​ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ដោយ​ដៃ ។

របារ​ស្ថានភាព

របារ​ស្ថានភាព បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​អំពី​សន្លឹក​បច្ចុប្បន្ន ។

Classification Bar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File -> Properties, Custom fields tab) to store the classification policy as document metadata.

Go to menu View -> Toolbars and select Classification


Related Topics


របារ​ស្តងដារ

របារ ស្តងដារ មាន​ក្នុង​គ្រប់​កម្មវិធី LibreOffice ។