Barruu gara Tarjaawwanitti

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Qaaqa Barruu gara Tarjaawwanitti bana,iddoo itti qinda'inoota galchuudhaan qabiiyyeewwaan man'eewwaan filatamanii gara man'eewwaan baay'eetti babal'atani dha.

Deetaa - Barruu Tarjootatti

Qabiyyeewwaan man'ee gara man'ee baay'eetti babal'isuuf

Tarree walfakkaata keessatti gatii qodduun addan qoodaman gara man'eewwan baay'eetti babal'isuu ni dandeessa.

Fakkeenyaaf,man'een A1 gatii qoodduun qoodamaan1,2,3,4,fi man'ee barruu A2 A,B,C,D of keessaa qaba.

  1. Man'ee ykn man'eewwan babal'isuu barbaaddu filadhu.
  2. Daataa-Barruu gara Tarjaawwanitti fili.

    Qaaqa barruu gara tarjaawwanittitti argita.
  3. Filaannoowwan gargareessaa filadhu.Durargiin akkaata man'een ammaa garaa man'eewwaan baay'eettii itti muxatan agarsiisa.

Baal'inaa murta'aa filadhuu, itti aansun sarartuu duraargii irra jiru cuqasuun iddoo addaan kukutinsaa man'ee qindeessuu dandeessa.

Bakka tuqaa kukutinsaa arfiilee gargaaressaa filuu ykn galchuu dandeessa. Bu'aa qabiiyyeewwaan man'ee keessaa arfiileen gargaaressaa ni haqamu.

Fakkeenyaa irratti, qoodduu akka arfiilee addaan citinsaatti filatte. Man'eewwaan A1 fi A2 nin gara tarjaawwan afuriitti babal'achuu danda'u. A1 nin 1 qaba, A2'n 2 qaba fi akka kanaan ittin fufa.


Related Topics

Faayiloota CSV Alaaguu fi Alerguu

Foormulaadhaan Faayiloota Barruu Alaaguu fi Alerguu