Statistične funkcije drugi del

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

ZTEST

Izračuna verjetnost opazovanja z-statistike, večje od tiste, katere izračun temelji na vzorcu.

Skladnja

ZTEST(podatki; mu; sigma)

Podatki predstavljajo dani vzorec, izveden iz normalno porazdeljene populacije.

mu je znana srednja vrednost populacije.

Sigma (neobvezno) je znani standardni odklon celotne populacije. Če tega argumenta ni, bo uporabljen standardni odklon danega vzorca.

Oglejte si tudi stran wiki.

Z.TEST

Izračuna verjetnost opazovanja z-statistike, večje od tiste, katere izračun temelji na vzorcu.

Skladnja

Z.TEST(podatki; mu; sigma)

Podatki predstavljajo dani vzorec, izveden iz normalno porazdeljene populacije.

mu je znana srednja vrednost populacije.

Sigma (neobvezno) je znani standardni odklon celotne populacije. Če tega argumenta ni, bo uporabljen standardni odklon danega vzorca.

Primer

=Z.TEST(A2:A20; 9; 2) vrne rezultat z-preizkusa na vzorcu A2:A20, zbranem iz populacije z znano srednjo vrednostjo 9 in znanim standardnim odklonom 2.

TRIMMEAN

Vrne povprečje niza podatkov brez odstotka alfa podatkov na robovih.

Skladnja

TRIMMEAN(podatki; alfa)

Podatki predstavlja matriko s podatki vzorca.

Alfa je odstotek obrobnih podatkov, ki ne bodo upoštevani.

Primer

=TRIMMEAN(A1:A50; 0,1) izračuna povprečno vrednost števil A1:A50, pri čemer ne upoštevamo 5 odstotkov vrednosti, ki predstavljajo najvišje vrednosti, in 5 odstotkov vrednosti, ki predstavljajo najnižje vrednosti. Številke v odstotkih se nanašajo na količino neprirejenih povprečnih vrednosti in ne na sumande.

HYPGEOM.DIST

Vrne hipergeometrično porazdelitev.

Skladnja

HYPGEOM.DIST(X; št_vzorcev; uspehi; št_populacije; kumulativno)

X je število rezultatov, pridobljenih v naključnem vzorcu.

Št_vzorcev je velikost naključnega vzorca.

Uspehi je število možnih rezultatov v celotni populaciji.

Št_populacije je velikost celotne populacije.

Kumulativno (neobvezno): 0 ali False izračuna funkcijo gostote verjetnosti. Ob drugih vrednostih ali True ali izpustu vrednosti izračuna funkcijo kumulativne porazdelitve.

Primeri

=HYPGEOM.DIST(2;2;90;100;0) vrne 0,8090909091. Če pade 90 od 100 z maslom namazanih kosov kruha z mize na tla z namazano stranjo navzdol in če zatem spustimo na tla 2 kosa kruha, je verjetnost, da bosta oba padla z namazano stranjo navzdol, 81 %.

=HYPGEOM.DIST(2;2;90;100;1) vrne 1.

HYPGEOMDIST

Vrne hipergeometrično porazdelitev.

Skladnja

HYPGEOMDIST(X; št_vzorcev; uspehi; št_populacije)

X je število rezultatov, pridobljenih v naključnem vzorcu.

Št_vzorcev je velikost naključnega vzorca.

Uspehi je število možnih rezultatov v celotni populaciji.

Št_populacije je velikost celotne populacije.

Primer

=HYPGEOMDIST(2;2;90;100) vrne 0,81. Če pade 90 od 100 z maslom namazanih kosov kruha z mize na tla z namazano stranjo navzdol in če zatem spustimo na tla 2 kosa kruha, je verjetnost, da bosta oba padla z namazano stranjo navzdol, 81 %.

HARMEAN

Vrne harmonično vrednost niza podatkov.

Skladnja

HARMEAN(število1; število2; ... število30)

Število1, število2, ... število30 predstavlja do 30 vrednosti ali obsegov, ki se lahko uporabijo za izračun harmoničnega povprečja.

Primer

=HARMEAN(23;46;69) = 37,64. Harmonično povprečje tega naključnega vzorca je tako 37,64.

GEOMEAN

Vrne geometrično sredino vzorca.

Skladnja

GEOMEAN(število1; število2; ... število30)

Število1, število2, ... število30 so številski argumenti ali obsegi, ki predstavljajo naključni vzorec.

Primer

=GEOMEAN(23;46;69) = 41,79. Geometrična sredina tega naključnega vzorca je tako 41,79.

GAUSS

Vrne standardno navadno kumulativno porazdelitev.

Velja: GAUSS(x)=NORMSDIST(x)-0.5

Skladnja

GAUSS(število)

Število je vrednost, za katero naj se izračuna standardna splošna porazdelitev.

Primer

=GAUSS(0,19) = 0,08

=GAUSS(0,0375) = 0,01

GAMMALN.PRECISE

Vrne naravni logaritem funkcije gama: G(x).

Skladnja

GAMMALN.PRECISE(Število)

Število je vrednost, za katero bo izračunan naravni logaritem funkcije gama.

Primer

=GAMMALN.PRECISE(2) vrne 0.

GAMMALN

Vrne naravni logaritem funkcije gama. G(x).

Skladnja

GAMMALN(Število)

Število je vrednost, za katero bo izračunan naravni logaritem funkcije gama.

Primer

=GAMMALN(2) vrne 0.

GAMMAINV

Vrne inverzijo kumulativne porazdelitve gama GAMMADIST. Ta funkcija omogoča, da iščete spremenljivke z različno porazdelitvijo.

Skladnja

GAMMAINV(število; alfa; beta)

Število je vrednost verjetnosti, za katero bo izračunana inverzija porazdelitve gama.

Alfa je parameter alfa porazdelitve gama.

Beta je parameter beta porazdelitve gama.

Primer

=GAMMAINV(0,8;1;1) vrne 1,61.

GAMMA.INV

Vrne inverzijo kumulativne porazdelitve gama GAMMADIST. Ta funkcija omogoča, da iščete spremenljivke z različno porazdelitvijo.

Ta funkcija je identična funkciji GAMMAINV in je potrebna zaradi medopravilnosti z drugimi pisarniškimi paketi.

Skladnja

GAMMA.INV(število; alfa; beta)

Število je vrednost verjetnosti, za katero bo izračunana inverzija porazdelitve gama.

Alfa je parameter alfa porazdelitve gama.

Beta je parameter beta porazdelitve gama.

Primer

=GAMMA.INV(0,8;1;1) vrne 1,61.

GAMMA.DIST

Vrne vrednosti porazdelitve gama.

Inverzna funkcija je GAMMAINV oz. GAMMA.INV.

Ta funkcija je identična funkciji GAMMADIST in je potrebna zaradi medopravilnosti z drugimi pisarniškimi paketi.

Skladnja

GAMMA.DIST(Število; Alfa; Beta; C)

Število je vrednost, za katero bo izračunana porazdelitev gama.

Alfa je parameter alfa porazdelitve gama.

Beta je parameter beta porazdelitve gama

C (neobvezno) = 0 ali False izračuna funkcijo gostote; C = 1 ali True pa izračuna porazdelitev.

Primer

=GAMMA.DIST(2;1;1;1) vrne 0,86.

GAMMADIST

Vrne vrednosti porazdelitve gama.

Inverzna funkcija je GAMMAINV.

Skladnja

GAMMADIST(Število; Alfa; Beta; C)

Število je vrednost, za katero bo izračunana porazdelitev gama.

Alfa je parameter alfa porazdelitve gama.

Beta je parameter beta porazdelitve gama

C (neobvezno) = 0 ali False izračuna funkcijo gostote; C = 1 ali True pa izračuna porazdelitev.

Primer

=GAMMADIST(2;1;1;1) vrne 0,86.

GAMMA

Vrne vrednost funkcije gama. Upoštevajte, da GAMMAINV ni inverzna funkciji GAMMA, temveč funkciji GAMMADIST.

Skladnja

Število je vrednost, za katero bo izračunana porazdelitev gama.

FTEST

Vrne rezultat F-preizkusa.

Skladnja

FTEST(podatki1; podatki2)

Podatki_1 je prva matrika zapisa.

Podatki_2 je druga matrika zapisa.

Primer

=FTEST(A1:A30;B1:B12) izračuna, ali sta dva podatkovna niza različna v svoji varianci, in vrne verjetnost, da sta oba niza prišla iz iste skupne populacije.

FISHERINV

Vrne inverzijo Fisherjeve transformacije za x in izdela funkcijo blizu normalne porazdelitve.

Skladnja

FISHERINV(Število)

Število je vrednost, na kateri bo izvedena obratna transformacija.

Primer

=FISHERINV(0,5) vrne 0,46.

FISHER

Vrne Fisherjevo transformacijo za x in izdela funkcijo blizu normalne porazdelitve.

Skladnja

FISHER(Število)

Število je vrednost, ki bo transformirana.

Primer

=FISHER(0,5) vrne 0,55.

FINV

Vrne inverzijo porazdelitev verjetnosti F. Porazdelitev F se uporablja pri F-preizkusih za nastavitev razmerja med dvema različnima podatkovnima nizoma.

Skladnja

FINV(število; stopnje_svobode1; stopnje_svobode2)

Število je vrednost verjetnosti, za katero bo izračunana inverzna porazdelitev F.

Stopnje_svobode1 je število stopenj svobode v števcu porazdelitve F.

Stopnje_svobode2 je število stopenj svobode v imenovalcu porazdelitve F.

Primer

=FINV(0,5;5;10) vrne 0,93.

F.TEST

Vrne rezultat F-preizkusa.

Skladnja

F.TEST(podatki1; podatki2)

Podatki_1 je prva matrika zapisa.

Podatki_2 je druga matrika zapisa.

Primer

=F.TEST(A1:A30;B1:B12) izračuna, ali sta dva podatkovna niza različna v svoji varianci, in vrne verjetnost, da sta oba niza prišla iz iste skupne populacije.

F.INV.RT

Vrne inverzijo desnorepe t-porazdelitve.

Skladnja

F.INV.RT(število; stopnje_svobode1; stopnje_svobode2)

Število je vrednost verjetnosti, za katero bo izračunana inverzna porazdelitev F.

Stopnje_svobode1 je število stopenj svobode v števcu porazdelitve F.

Stopnje_svobode2 je število stopenj svobode v imenovalcu porazdelitve F.

Primer

=F.INV.RT(0,5;5;10) vrne 0,9319331609.

F.INV

Vrne inverzijo porazdelitev verjetnosti F. Porazdelitev F se uporablja pri F-preizkusih za nastavitev razmerja med dvema različnima podatkovnima nizoma.

Skladnja

F.INV(število; stopnje_svobode1; stopnje_svobode2)

Število je vrednost verjetnosti, za katero bo izračunana inverzna porazdelitev F.

Stopnje_svobode1 je število stopenj svobode v števcu porazdelitve F.

Stopnje_svobode2 je število stopenj svobode v imenovalcu porazdelitve F.

Primer

=F.INV(0,5;5;10) vrne 0,9319331609.

F.DIST.RT

Izračuna vrednosti desnorepe F-porazdelitve.

Skladnja

F.DIST.RT(število; stopnje_svobode1; stopnje_svobode2)

Število je vrednost, za katero bo izračunana porazdelitev F.

stopnje_svobode_1 je število stopenj svobode v števcu porazdelitve F.

stopnje_svobode_2 je število stopenj svobode v imenovalcu porazdelitve F.

Primer

=F.DIST.RT(0,8;8;12) vrne 0,6143396437.

F.DIST

Izračuna vrednosti levorepe F-porazdelitve.

Skladnja

F.DIST(število; stopnje_svobode1; stopnje_svobode2; kumulativno)

Število je vrednost, za katero bo izračunana porazdelitev F.

stopnje_svobode_1 je število stopenj svobode v števcu porazdelitve F.

stopnje_svobode_2 je število stopenj svobode v imenovalcu porazdelitve F.

Kumulativno = 0 ali False izračuna funkcijo gostote; Kumulativno = 1 ali True pa izračuna porazdelitev.

Primer

=F.DIST(0,8;8;12;0) vrne 0,7095282499.

=F.DIST(0,8;8;12;1) vrne 0,3856603563.

FDIST

Izračuna vrednosti porazdelitve F.

Skladnja

FDIST(število; stopnje_svobode1; stopnje_svobode2)

Število je vrednost, za katero bo izračunana porazdelitev F.

stopnje_svobode_1 je število stopenj svobode v števcu porazdelitve F.

stopnje_svobode_2 je število stopenj svobode v imenovalcu porazdelitve F.

Primer

=FDIST(0,8;8;12) vrne 0,61.


Related Topics

Seznam funkcij po kategorijah