អនុគមន៍​ស្ថិតិ ផ្នែក​ទី​ពីរ

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Contents

ZTEST

គណនា​ប្រូបាប៊ីលីតេ​​នៃ​ការ​សង្កេត​ z-statistic ធំជាង​មួយ​ដែល​បាន​គណនា​ផ្អែក​លើ​គំរូ​ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

ZTEST(Data; mu; Sigma)

ទិន្នន័យ​​ ជា​គំរូ​ដែល​បាន​ផ្តល់​​ គូរ​ពីប៉ូពុយឡាស៉្យុងដែល​ចែក​ចាយ​ជាមធ្យម​ ។​

មុយ​ ត្រូវ​បាន​ស្គាល់​ជាប៉ុពុយឡាស៉្យុង​ ។

ស៊ិគម៉ា​ (ជា​ជម្រើស​​) ត្រូវ​បាន​ស្គាល់​ជាគម្លាត​គំរូ​នៃ​ប៉ូពុយឡាស៉្យុង​ ។​ ប្រ​សិន​បើ បាន​លុប​ គម្លាត​គំរូនៃ​​គំរូ​​ដែល​បាន​ផ្តល់​​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ ។​

មើល ទំព័រ​វិគី

ZTEST

គណនា​ប្រូបាប៊ីលីតេ​​នៃ​ការ​សង្កេត​ z-statistic ធំជាង​មួយ​ដែល​បាន​គណនា​ផ្អែក​លើ​គំរូ​ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

ZTEST(Data; mu; Sigma)

ទិន្នន័យ​​ ជា​គំរូ​ដែល​បាន​ផ្តល់​​ គូរ​ពីប៉ូពុយឡាស៉្យុងដែល​ចែក​ចាយ​ជាមធ្យម​ ។​

មុយ​ ត្រូវ​បាន​ស្គាល់​ជាប៉ុពុយឡាស៉្យុង​ ។

ស៊ិគម៉ា​ (ជា​ជម្រើស​​) ត្រូវ​បាន​ស្គាល់​ជាគម្លាត​គំរូ​នៃ​ប៉ូពុយឡាស៉្យុង​ ។​ ប្រ​សិន​បើ បាន​លុប​ គម្លាត​គំរូនៃ​​គំរូ​​ដែល​បាន​ផ្តល់​​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ ។​

ឧទាហរណ៍

=Z.TEST(A2:A20; 9; 2) returns the result of a z-test on a sample A2:A20 drawn from a population with known mean 9 and known standard deviation 2.

TRIMMEAN

ត្រឡប់​មធ្យម​នៃ​សំណុំ​ទិន្នន័យ ដោយ​គ្មាន​ភាគរយ​អាល់ហ្វា​នៃ​ទិន្នន័យ​នៅ​រឹម​ទំព័រ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

TRIMMEAN(ទិន្នន័យ; អាល់ហ្វា)

ទិន្នន័យ ជា​អារេ​នៃ​ទិន្នន័យ​ក្នុង​គំរូ ។

អាល់ហ្វា ជា​ភាគរយ​នៃ​ទិន្នន័យ​បន្ទាប់​បន្សំ ដែល​នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​យក​មក​គិត ។

ឧទាហរណ៍

=TRIMMEAN(A1:A50; 0.1) គណនា​តម្លៃម​ធ្យម​របស់​លេខ​នៅ​ក្នុង A1:A50 ដោយ​មិន​ពិចារណា​ ៥ ភាគរយ​នៃ​តម្លៃ​តំណាង​ឲ្យ​តម្លៃ​ខ្ពស់​បំផុត និង ៥ ភាគរយ​នៃ​តម្លៃ​តំណាង​ឲ្យ​តម្លៃ​ទាប​បំផុត ។ លេខ​ភាគរយ​យោង​ទៅលើ​ចំនួន​សរុប​នៃ​តម្លៃ​មធ្យមមិន​ត្រឹមត្រូវ មិនមែន​ជា​ចំនួន​ផលបូក​ទេ ។

HYPGEOMDIST

ត្រឡប់​ច្បាប់​អ៊ីពែរ​ធរណីមាត្រ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

HYPGEOMDIST(X; NSample; Successes; NPopulation)

X ជា​ចំនួន​លទ្ធផល​ដែល​សម្រេច​បាន​ក្នុង​គំរូ​ចៃដន្យ ។

NSample គឺ​ជា​ទំហំ​របស់គំរូ​ចៃដន្យ ។

ជោគជ័យ ជា​ចំនួន​លទ្ធផល​ដែល​អាច​ធ្វើ​បាន​ក្នុង​ប៉ូពុយឡាស្យ៉ុង​សរុប ។

NPopulation គឺ​ជា​ទំហំ​របស់​ចំនួន​សរុប ។

តគ្នា (ជម្រើស) ៖ ០ ឬ False គណនា​អនុគមន៍​ដង់ស៊ីតេ​ប្រូប៉ាប៊ីលីតេ ។ តម្លៃ​ផ្សេង ឬ​ True ឬ​បានលុប​គណនា​អនុគមន៍​ច្បាប់​តគ្នា ។

ឧទាហរណ៍

=HYPGEOMDIST(2;2;90;100) លទ្ធផល 0.81 ។ ប្រសិន​បើ 90 នៃ 100 ចម្រៀក​របស់ដំឡូង​ដែល​មាន​ប៊័រ​ធ្លាក់​ពី​តារាង​ដល់​ដី​ដែលផ្នែក​ដែល​មាន​ប៊័រ​ បន្ទាប់​មក​ប្រសិន​បើ​ 2 ចម្រៀក​របស់​ដំឡូង​ដែល​មាន​ប៊័រ​ត្រូវ​បាន​ទម្លាក់​ពី​តារាង ប្រូប៉ាប៊ីលីតេគឺ 81% ដែល​ទាំងពីរ​ប៉ះ​នឹង​ផ្នែក​ដែល​មាន​ប៊័រ ។

=HYPGEOM.DIST(2;2;90;100;1) yields 1.

HYPGEOMDIST

ត្រឡប់​ច្បាប់​អ៊ីពែរ​ធរណីមាត្រ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

HYPGEOMDIST(X; NSample; Successes; NPopulation)

X ជា​ចំនួន​លទ្ធផល​ដែល​សម្រេច​បាន​ក្នុង​គំរូ​ចៃដន្យ ។

NSample គឺ​ជា​ទំហំ​របស់គំរូ​ចៃដន្យ ។

ជោគជ័យ ជា​ចំនួន​លទ្ធផល​ដែល​អាច​ធ្វើ​បាន​ក្នុង​ប៉ូពុយឡាស្យ៉ុង​សរុប ។

NPopulation គឺ​ជា​ទំហំ​របស់​ចំនួន​សរុប ។

ឧទាហរណ៍

=HYPGEOMDIST(2;2;90;100) លទ្ធផល 0.81 ។ ប្រសិន​បើ 90 នៃ 100 ចម្រៀក​របស់ដំឡូង​ដែល​មាន​ប៊័រ​ធ្លាក់​ពី​តារាង​ដល់​ដី​ដែលផ្នែក​ដែល​មាន​ប៊័រ​ បន្ទាប់​មក​ប្រសិន​បើ​ 2 ចម្រៀក​របស់​ដំឡូង​ដែល​មាន​ប៊័រ​ត្រូវ​បាន​ទម្លាក់​ពី​តារាង ប្រូប៉ាប៊ីលីតេគឺ 81% ដែល​ទាំងពីរ​ប៉ះ​នឹង​ផ្នែក​ដែល​មាន​ប៊័រ ។

HARMEAN

ត្រឡប់​មធ្យម​ហាម៉ូនិក​នៃ​សំណុំ​ទិន្នន័យ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

HARMEAN(ចំនួន 1; ចំនួន 2; ...ចំនួន 30)

ចំនួន1,ចំនួន 2,...ចំនួន 30 មាន​រហូ​តដល់​តម្លៃ 30 ឬ​ជួរ​ដែល​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​គណនា​មធ្យម​ត្រឹមត្រូវ ។

ឧទាហរណ៍

=HARMEAN(23;46;69) = 37.64 ។ មធ្យម​ត្រឹមត្រូវ​នៃ​គំរូ​ចៃដន្យ​នេះ គឺ 37.64

GEOMEAN

ត្រឡប់​មធ្យម​ធរណីមាត្រ​នៃ​គំរូ​មួយ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

GEOMEAN(ចំនួន 1; ចំនួន 2; ...ចំនួន 30)

ចំនួន 1, ចំនួន 2,...ចំនួន 30 គឺ​ជា​អាគុយម៉ង់​ជា​លេខ ជួរ​ដែល​តំណាង​គំរូ​ចៃដន្យ ។

ឧទាហរណ៍

=GEOMEAN(23;46;69) = 41.79 ។ តម្លៃ​មធ្យម​ធរណីមាត្រ​នៃ​គំរូ​ចៃដន្យ​នេះ​គឺ 41.79 ។

GAUSS

ត្រឡប់​ច្បាប់​ន័រម៉ាល់​គំរូ​តគ្នា ។

វាជា​ GAUSS(x)=NORMSDIST(x)-0.5

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

GAUSS(ចំនួន)

លេខ ជា​តម្លៃ​សម្រាប់​គណនា​តម្លៃ​នៃ​ច្បាប់​ន័រម៉ាល់​បប្រួម​កណ្ដាល ។

ឧទាហរណ៍

=GAUSS(0.19) = 0.08

=GAUSS(0.0375) = 0.01

GAMMALN.PRECISE

ត្រឡប់​លោការីត​ធម្មជាតិ​នៃ​អនុគមន៍​ហ្គាម៉ា ៖ G(x) ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

GAMMALN.PRECISE(Number)

ចំនួន ជា​តម្លៃ​ដែល​លោការីត​ធម្មជាតិ​នៃ​អនុគមន៍​ហ្គាមា នឹង​ត្រូវ​បាន​គណនា ។

ឧទាហរណ៍

=GAMMALN(2) លទ្ធផល 0 ។

GAMMALN

ត្រឡប់​លោការីត​ធម្មជាតិ​នៃ​អនុគមន៍​ហ្គាម៉ា ៖ G(x) ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

GAMMALN(ចំនួន)

ចំនួន ជា​តម្លៃ​ដែល​លោការីត​ធម្មជាតិ​នៃ​អនុគមន៍​ហ្គាមា នឹង​ត្រូវ​បាន​គណនា ។

ឧទាហរណ៍

=GAMMALN(2) លទ្ធផល 0 ។

GAMMAINV

ត្រឡប់​ច្បាប់​ហ្គាម៉ា​តគ្នា​ច្រាស ។ អនុគមន៍​នេះ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ស្វែងរក​អថេរ​ជាមួយ​ច្បាប់​ផ្សេង​គ្នា ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

GAMMAINV(ចំនួន; អាល់ហ្វា; បែតា)

ចំនួន ជា​តម្លៃ​ប្រូបាប៊ីលីតេ ដែល​ច្បាប់​ហ្គាម៉ា​ច្រាស​នឹង​ត្រូវ​បាន​គណនា ។

អាល់ហ្វា ជា​​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​អាល់ហ្វា​នៃ​ច្បាប់​ហ្គាម៉ា ។

បែតា ជា​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​បែតា​នៃ​ច្បាប់​ហ្គាម៉ា ។

ឧទាហរណ៍

=GAMMAINV(0.8;1;1) លទ្ធផល 1.61 ។

GAMMAINV

ត្រឡប់​ច្បាប់​ហ្គាម៉ា​តគ្នា​ច្រាស ។ អនុគមន៍​នេះ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ស្វែងរក​អថេរ​ជាមួយ​ច្បាប់​ផ្សេង​គ្នា ។

This function is identical to GAMMAINV and was introduced for interoperability with other office suites.

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

GAMMAINV(ចំនួន; អាល់ហ្វា; បែតា)

ចំនួន ជា​តម្លៃ​ប្រូបាប៊ីលីតេ ដែល​ច្បាប់​ហ្គាម៉ា​ច្រាស​នឹង​ត្រូវ​បាន​គណនា ។

អាល់ហ្វា ជា​​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​អាល់ហ្វា​នៃ​ច្បាប់​ហ្គាម៉ា ។

បែតា ជា​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​បែតា​នៃ​ច្បាប់​ហ្គាម៉ា ។

ឧទាហរណ៍

=GAMMAINV(0.8;1;1) លទ្ធផល 1.61 ។

GAMMADIST

ត្រឡប់​តម្លៃ​នៃ​ច្បាប់​ហ្គាម៉ា ។

The inverse function is GAMMAINV or GAMMA.INV.

This function is identical to GAMMADIST and was introduced for interoperability with other office suites.

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

GAMMADIST(ចំនួន; អាល់ហ្វា; បែតា; C)

ចំនួន ជា​តម្លៃ​ដែល​ច្បាប់​ហ្គាម៉ា ត្រូវ​បាន​គណនា​ ។

អាល់ហ្វា ជា​​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​អាល់ហ្វា​នៃ​ច្បាប់​ហ្គាម៉ា ។

បែតា ជា​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​បែតា​នៃ​ច្បាប់​ហ្គាម៉ា

C (ជម្រើស) = 0 ឬ False គណនា​អនុគមន៍​ដង់ស៊ីតេ C = 1 ឬ True គណនា​ច្បាប់ ។

ឧទាហរណ៍

=GAMMADIST(2;1;1;1) លទ្ធផល 0.86 ។

GAMMADIST

ត្រឡប់​តម្លៃ​នៃ​ច្បាប់​ហ្គាម៉ា ។

អនុគមន៍​ច្រាស​គឺ GAMMAINV ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

GAMMADIST(ចំនួន; អាល់ហ្វា; បែតា; C)

ចំនួន ជា​តម្លៃ​ដែល​ច្បាប់​ហ្គាម៉ា ត្រូវ​បាន​គណនា​ ។

អាល់ហ្វា ជា​​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​អាល់ហ្វា​នៃ​ច្បាប់​ហ្គាម៉ា ។

បែតា ជា​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​បែតា​នៃ​ច្បាប់​ហ្គាម៉ា

C (ជម្រើស) = 0 ឬ False គណនា​អនុគមន៍​ដង់ស៊ីតេ C = 1 ឬ True គណនា​ច្បាប់ ។

ឧទាហរណ៍

=GAMMADIST(2;1;1;1) លទ្ធផល 0.86 ។

GAMMA

ត្រឡប់​តម្លៃអនុគមន៍​ហ្គាំម៉ា ។ ចំណាំថា GAMMAINV មិនបញ្ច្រាស​ GAMMA ទេ ប៉ុន្តែ GAMMADIST ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

លេខ គឺ​ជា​លេខ​ដែល​តម្លៃអនុគមន៍​ហ្គាំម៉ា​ត្រូវ​គណនា ។

FTEST

ត្រឡប់​លទ្ធផល​នៃ​ការ​សាកល្បង F ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

FTEST(ទិន្នន័យ 1; ទិន្នន័យ 2)

ទិន្នន័យ 1 គឺ​ជា​អារ៉េ​កំណត់​ត្រា​ដំបូង ។

ទិន្នន័យ 2 គឺ​ជា​អារ៉េ​កំណត់​ត្រា​ទី ២ ។

ឧទាហរណ៍

=FTEST(A1:A30;B1:B12) គណនា​ថាតើ​សំណុំ​ទិន្នន័យ​ពីរ​ខុសគ្នា​នៅ​ក្នុង​វ៉ារ្យង់​របស់​ពួកគេ និង​ត្រឡប់​ប្រូប៉ាប៊ីលីតេ ដែល​​សំណុំ​ទាំងពីរ​អាច​បាន​មក​ពី​ចំនួន​​សរុប​តែ​មួយ ។

FISHERINV

ត្រឡប់​បញ្ច្រាស​ការ​ប្លែង​ភាព​នៃ Fisher សម្រាប់​ x និង​បង្កើត​អនុគមន៍មួយ​ដែល​នៅជិត​ច្បាប់​ន័រម៉ាល់ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

FISHERINV(ចំនួន)

ចំនួន ជា​តម្លៃ​ដែល​ត្រូវ​អនុវត្តការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​បញ្ច្រាស ។

ឧទាហរណ៍

=FISHERINV(0.5) លទ្ធផល 0.46 ។

FISHER

ត្រឡប់​ការ​ប្លែង​ភាព​នៃ Fisher សម្រាប់​ x និង​បង្កើត​អនុគមន៍មួយ​ដែល​នៅជិត​ច្បាប់​ន័រម៉ាល់ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

FISHER(ចំនួន)

ចំនួន ជា​តម្លៃ​ដែល​ត្រូវ​ផ្ទេរ ។

ឧទាហរណ៍

=FISHER(0.5) លទ្ធផល 0.55 ។

FINV

ត្រឡប់​ច្បាប់​បំណែងចែក​ប្រូបាប៊ីលីតេ F ច្រាស ។ ច្បាប់​បំណែងចែក F ត្រូវ​បាន​ប្រើ​សម្រាប់​ការ​សាកល្បង F ដើម្បី​កំណត់​ទំនាក់​ទំនង​រវាង​សំណុំ​ទិន្នន័យ​ពីរ​ខុស​គ្នា ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

FINV(ចំនួន; ដឺក្រេ​សេរី 1; ដឺក្រេសេរី 2)

ចំនួន ជា​តម្លៃ​ប្រូបាប៊ីលីតេ​ដែល​ច្បាប់ F ច្រាស​នឹង​ត្រូវ​បាន​គណនា ។

ដឺក្រេ​សេរី 1 គឺ​ជា​ចំនួន​ដឺក្រេ​នៃ​សេរី​ភាព​នៅ​ក្នុង​ភាគ​យក​នៃ​ច្បាប់​បំណែងចែក F ។

ដឺក្រេ​សេរី 2 គឺ​ជា​ចំនួន​ដឺក្រេ​នៃ​សេរីភាព​របស់​ភាគបែង​នៃ​ច្បាប់បំណែងចែក F ។

ឧទាហរណ៍

=FINV(0.5;5;10) លទ្ធផល 0.93 ។

FTEST

ត្រឡប់​លទ្ធផល​នៃ​ការ​សាកល្បង F ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

FTEST(ទិន្នន័យ 1; ទិន្នន័យ 2)

ទិន្នន័យ 1 គឺ​ជា​អារ៉េ​កំណត់​ត្រា​ដំបូង ។

ទិន្នន័យ 2 គឺ​ជា​អារ៉េ​កំណត់​ត្រា​ទី ២ ។

ឧទាហរណ៍

=FTEST(A1:A30;B1:B12) គណនា​ថាតើ​សំណុំ​ទិន្នន័យ​ពីរ​ខុសគ្នា​នៅ​ក្នុង​វ៉ារ្យង់​របស់​ពួកគេ និង​ត្រឡប់​ប្រូប៉ាប៊ីលីតេ ដែល​​សំណុំ​ទាំងពីរ​អាច​បាន​មក​ពី​ចំនួន​​សរុប​តែ​មួយ ។

F.INV.RT

ត្រឡប់​ច្បាប់ t ច្រាស ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

FINV(ចំនួន; ដឺក្រេ​សេរី 1; ដឺក្រេសេរី 2)

ចំនួន ជា​តម្លៃ​ប្រូបាប៊ីលីតេ​ដែល​ច្បាប់ F ច្រាស​នឹង​ត្រូវ​បាន​គណនា ។

ដឺក្រេ​សេរី 1 គឺ​ជា​ចំនួន​ដឺក្រេ​នៃ​សេរី​ភាព​នៅ​ក្នុង​ភាគ​យក​នៃ​ច្បាប់​បំណែងចែក F ។

ដឺក្រេ​សេរី 2 គឺ​ជា​ចំនួន​ដឺក្រេ​នៃ​សេរីភាព​របស់​ភាគបែង​នៃ​ច្បាប់បំណែងចែក F ។

ឧទាហរណ៍

=FINV(0.5;5;10) លទ្ធផល 0.93 ។

FINV

ត្រឡប់​ច្បាប់​បំណែងចែក​ប្រូបាប៊ីលីតេ F ច្រាស ។ ច្បាប់​បំណែងចែក F ត្រូវ​បាន​ប្រើ​សម្រាប់​ការ​សាកល្បង F ដើម្បី​កំណត់​ទំនាក់​ទំនង​រវាង​សំណុំ​ទិន្នន័យ​ពីរ​ខុស​គ្នា ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

FINV(ចំនួន; ដឺក្រេ​សេរី 1; ដឺក្រេសេរី 2)

ចំនួន ជា​តម្លៃ​ប្រូបាប៊ីលីតេ​ដែល​ច្បាប់ F ច្រាស​នឹង​ត្រូវ​បាន​គណនា ។

ដឺក្រេ​សេរី 1 គឺ​ជា​ចំនួន​ដឺក្រេ​នៃ​សេរី​ភាព​នៅ​ក្នុង​ភាគ​យក​នៃ​ច្បាប់​បំណែងចែក F ។

ដឺក្រេ​សេរី 2 គឺ​ជា​ចំនួន​ដឺក្រេ​នៃ​សេរីភាព​របស់​ភាគបែង​នៃ​ច្បាប់បំណែងចែក F ។

ឧទាហរណ៍

=FINV(0.5;5;10) លទ្ធផល 0.93 ។

F.DIST.RT

ត្រឡប់​ច្បាប់ t ច្រាស ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

FDIST(ចំនួន; ដឺក្រេ​សេរី 1; ដឺក្រេ​សេរី 2)

ចំនួន ជា​តម្លៃ​ដែល​ច្បាប់បំណែងចែក F ត្រូវ​បាន​គណនា ។

ដឺក្រេ​សេរី 1 គឺ​ជា​ដឺក្រេ​នៃ​សេរីភាព​នៅ​ក្នុង​ភាគ​យក​នៅ​ក្នុង​ច្បាប់បំណែងចែក F ។

ដឺក្រេ​សេរី 2 គឺ​ជា​ដឺក្រេ​នៃ​សេរីភាព​នៅ​ក្នុង​ភាគ​បែង​នៅ​ក្នុង​ការ​ចែក F ។

ឧទាហរណ៍

=FDIST(0.8;8;12) លទ្ធផល 0.61 ។

FDIST

ត្រឡប់​ច្បាប់ t ច្រាស ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

FDIST(ចំនួន; ដឺក្រេ​សេរី 1; ដឺក្រេ​សេរី 2)

ចំនួន ជា​តម្លៃ​ដែល​ច្បាប់បំណែងចែក F ត្រូវ​បាន​គណនា ។

ដឺក្រេ​សេរី 1 គឺ​ជា​ដឺក្រេ​នៃ​សេរីភាព​នៅ​ក្នុង​ភាគ​យក​នៅ​ក្នុង​ច្បាប់បំណែងចែក F ។

ដឺក្រេ​សេរី 2 គឺ​ជា​ដឺក្រេ​នៃ​សេរីភាព​នៅ​ក្នុង​ភាគ​បែង​នៅ​ក្នុង​ការ​ចែក F ។

C (ជម្រើស) = 0 ឬ False គណនា​អនុគមន៍​ដង់ស៊ីតេ C = 1 ឬ True គណនា​ច្បាប់ ។

ឧទាហរណ៍

=FDIST(0.8;8;12) លទ្ធផល 0.61 ។

=FDIST(0.8;8;12) លទ្ធផល 0.61 ។

FDIST

គណនា​តម្លៃ​នៃ​ច្បាប់ F ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

FDIST(ចំនួន; ដឺក្រេ​សេរី 1; ដឺក្រេ​សេរី 2)

ចំនួន ជា​តម្លៃ​ដែល​ច្បាប់បំណែងចែក F ត្រូវ​បាន​គណនា ។

ដឺក្រេ​សេរី 1 គឺ​ជា​ដឺក្រេ​នៃ​សេរីភាព​នៅ​ក្នុង​ភាគ​យក​នៅ​ក្នុង​ច្បាប់បំណែងចែក F ។

ដឺក្រេ​សេរី 2 គឺ​ជា​ដឺក្រេ​នៃ​សេរីភាព​នៅ​ក្នុង​ភាគ​បែង​នៅ​ក្នុង​ការ​ចែក F ។

ឧទាហរណ៍

=FDIST(0.8;8;12) លទ្ធផល 0.61 ។


Related Topics

Functions by Category