Statistiske funktioner del to

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

ZTEST

Beregner sandsynligheden for at se en z-statistik større den beregnede med udgangspunkt i en stikprøve.

Syntaks

ZTEST(Data; mu; Sigma)

Data er området med data.

Tal er værdien der skal afprøves.

Sigma (valgfri) er standardafvigelsen for den totale population. Hvis dette argument mangler, vil standardafvigelsen fra eksemplet blive benyttet.

Se også Wikisiden.

Z.TEST

Beregner sandsynligheden for at observere en z-statistik større end den beregnede med udgangspunkt i en stikprøve.

Syntaks

Z.TEST(Data; mu; Sigma)

Data er den givne stikprøve, som er taget fra en normalt fordelt population.

Tal er værdien der skal afprøves.

Sigma (valgfri) er den kendte standardafvigelse for populationen. Hvis udeladt, benyttes standardafvigelsen for den givne stikprøve.

Eksempel

=Z.TEST(A2:A20; 9; 2) returnerer resultatet af en z-test på en stikprøve A2:A20 udtaget af en population med kendt middelværdi 9 og kendt standardafvigelse 2.

TRIMMIDDELVÆRDI

Returnerer middelværdien for et datasæt uden Alfa procent af data ved margenerne.

Syntaks

TRIMMIDDELVÆRDI(Data; Alfa)

Data er området med data i stikprøven.

Alfa er procentdelen af de marginale data, der ikke vil blive taget i betragtning.

Eksempel

=TRIMMIDDELVÆRDI(A1:A50; 0,1) beregner middelværdien af tal i A1:A50 uden at tage de 5 procent af værdierne i betragtning, som repræsenterer de højeste værdier, og de 5 procent af værdierne, som repræsenterer de laveste værdier. Procenttallet refererer til mængden af den utrimmede middelværdi, ikke til antal addender.

HYPGEO.FORDELING

Returnerer den hypergeometriske fordeling.

Syntaks

HYPGEO.FORDELING(X; NPrøve; Succeser; ; NPopulationer; Kumulativ)

X er antallet af resultater opnået i den tilfældige prøve.

Prøvestørrelse er størrelsen af stikprøven.

Succeser er antallet af mulige resultater i den totale population.

Populationsstørrelse er størrelsen af den totale population.

Kumulativ: 0 eller Falsk beregner sandsynlighedstæthedsfunktionen. Andre værdier, Sand eller udeladt beregner den kumulerede fordelingsfunktion.

Eksempler

=HYPGEO.DIST(2;2;90;100;0) giver 0.8090909091. Hvis 90 ud af 100 stykker ristet brød med smør falder ned fra bordet og rammer gulvet med smørsiden nedad, så gælder at hvis 2 stykker ristet brød med smør falder ned fra bordet er sandsynligheden 81% for at begge vil lande med smørsiden nedad.

=HYPGEO.FORDELING(2;2;90;100;1) giver 1.

HYPGEO.FORDELING

Returnerer den hypergeometriske fordeling.

Syntaks

HYPGEO.FORDELING(X; Prøvestørrelse; Population_s; Populationsstørrelse)

X er antallet af resultater opnået i den tilfældige prøve.

Prøvestørrelse er størrelsen af stikprøven.

Population_s er antallet af mulige resultater i den totale population.

Populationsstørrelse er størrelsen af den totale population.

Eksempel

=HYPGEO.FORDELING(2; 2; 90; 100) giver 0,81. Hvis 90 ud af 100 stykker smurt brød falder ned fra bordet og rammer gulvet med den smurte side nedad, så vil 2 stykker smurt brød, der falder ned fra bordet, i 81% af tilfældene begge ramme gulvet med den smurte side nedad.

HARMIDDELVÆRDI

Returnerer den harmoniske middelværdi for et datasæt.

Syntaks

HARMIDDELVÆRDI(Tal1; Tal2; ...Tal30)

Tal1, Tal2, ...Tal30 er op til 30 værdier eller områder, der kan bruges til beregning af den harmoniske middelværdi.

Eksempel

=HARMIDDELVÆRDI(23; 46; 69) = 37,64. Den harmoniske middelværdi af denne tilfældige prøve er således 37,64

GEOMIDDELVÆRDI

Returnerer det geometriske gennemsnit af en stikprøve.

Syntaks

GEOMIDDELVÆRDI(Tal1; Tal2; ...Tal30)

Tal1, Tal2,...Tal30 er numeriske argumenter eller områder som repræsenterer en stikprøve.

Eksempel

=GEOMIDDELVÆRDI(23; 46; 69) = 41,79. Den geometriske middelværdi af denne tilfældige prøve er 41,79.

GAUSS

Returnerer den kumulerede standardnormalfordeling.

Det er GAUSS(x)=STANDARDNORMFORDELING(x)-0,5

Syntaks

GAUSS(Tal)

Tal er den værdi, som værdien af den standardiserede normalfordeling bliver beregnet for.

Eksempel

=GAUSS(0,19) = 0,08

=GAUSS(0,0375) = 0,01

GAMMALN.PRECISE

Returnerer den naturlige logaritme af Gamma-funktionen: G(x).

Syntaks

GAMMALN.PRECISE(Tal)

Tal er værdien for hvilken den naturlige logaritme af Gamma-funktionen beregnes.

Eksempel

=GAMMALN.PRECISE(2) giver 0.

GAMMALN

Returnerer den naturlige logaritme af Gamma funktionen: G(x).

Syntaks

GAMMALN(Tal)

Tal er værdien for hvilken den naturlige logaritme af gammafunktionen skal beregnes.

Eksempel

=GAMMALN(2) giver 0.

GAMMAINV

Returnerer den inverse af den kumulerede Gamma fordeling GAMMADIST. Denne funktion giver dig mulighed for at søge efter variable med forskellige fordelinger.

Syntaks

GAMMAINV(Sandsynlighed; Alfa; Beta)

Sandsynlighed er sandsynligheden, som den inverse gammafordeling bliver beregnet for.

Alfa er parameteren Alfa for gammafordelingen.

Beta er parameteren Beta for gammafordelingen.

Eksempel

=GAMMAINV(0,8; 1; 1) giver 1,61.

GAMMA.INV

Returnerer den inverse af den kumulerede Gamma fordeling GAMMAFORDELING. Denne funktion giver dig mulighed for at søge efter variable med forskellig fordeling.

Denne funktion er identisk med GAMMAINV og blev indført for interoperabilitet med andre kontorpakker.

Syntaks

GAMMA.INV(Sandsynlighed; Alfa; Beta)

Tal er sandsynlighedsværdien, for hvilken den inverse Gamma-fordeling beregnes.

Alfa er parameteren Alfa for gammafordelingen.

Beta er parameteren Beta for gammafordelingen.

Eksempel

=GAMMA.INV(0,8; 1; 1) giver 1,61.

GAMMA.FORDELING (GAMMA.DIST på engelsk)

Returnerer værdierne for en Gamma-fordeling.

Den inverse funktion er GAMMAINV eller GAMMA.INV.

Denne funktion er identisk med GAMMA.FORDELING og er indført for interoperabilitet med andre kontorpakker.

Syntaks

GAMMA.FORDELING(Tal; Alfa; Beta; Kumulativ)

Tal er værdien, for hvilken Gamma-fordelingen beregnes.

Alfa er parameteren Alfa for gammafordelingen.

Beta er parameteren Beta på gammafordelingen

Kumulativ (valgfri) = 0 eller Falsk beregner tæthedsfunktionen Kumulativ = 1 eller Sand beregner fordelingen.

Eksempel

=GAMMA.FORDELING(2;1;1;1) giver 0,86.

GAMMAFORDELING (GAMMADIST på engelsk)

Returnerer værdierne af en gammafordeling.

Den inverse funktion er GAMMAINV.

Syntaks

GAMMAFORDELING(Tal; Alfa; Beta; Kumulativ)

Tal er værdien, som gammafordelingen bliver beregnet for.

Alfa er parameteren Alfa for gammafordelingen.

Beta er parameteren Beta på gammafordelingen

Kumulativ (valgfri) = 0 eller Falsk beregner tæthedsfunktionen Kumulativ= 1 eller Sand beregner fordelingen.

Eksempel

=GAMMAFORDELING(2;1;1;1) giver 0,86.

GAMMA

Returnerer værdien af Gammafunktionen. Bemærk at GAMMAINV ikke er den inverse af GAMMA, men af GAMMADIST.

Syntaks

Tal er tallet for hvilken Gamma funktionsværdien skal beregnes.

F.TEST

Returnerer resultatet af en F Logisk test.

Syntaks

F.TEST(Data1; Data2)

Data1 er den første dataposttabel.

Data2 er den anden dataposttabel.

Eksempel

=F.TEST(A1:A30; B1:B12) beregner om de to datamængder er forskellige i deres varians og returnerer sandsynligheden for at begge sæt kunne være kommet fra samme totalpopulation.

FISHERINV

Returnerer den inverse af Fishertransformeringen af X og opretter en funktion tæt på en normalfordeling.

Syntaks

FISHERINV(Tal)

Tal er værdien, der skal omdannes modsat.

Eksempel

=FISHERINV(0,5) giver 0,46.

FISHER

Returnerer Fisher transformeringen af X og opretter en funktion tæt på en normalfordeling.

Syntaks

FISHER(Tal)

Tal er værdien, der skal omdannes.

Eksempel

=FISHER(0,5) giver 0,55.

F.INV

Returnerer den inverse (omvendte) F Sandsynlighedsfordeling. F fordeling bruges til F prøvning for at indstille forholdet mellem to afvigende datamængder.

Syntaks

F.INV(Tal; Frihedsgrader1; Frihedsgrader2)

Tal er sandsynlighedsværdien, som den inverse (omvendte) F-fordeling vil blive beregnet for.

Frihedsgrader1 er antal frihedsgrader i tælleren på F-fordelingen.

Frihedsgrader2 er antal frihedsgrader i nævneren på F-fordelingen.

Eksempel

=F.INV(0,5; 5; 10) giver 0,93.

F.TEST

Returnerer resultatet af en F- test.

Syntaks

F.TEST(Data1; Data2)

Data1 er den første dataposttabel.

Data2 er den anden dataposttabel.

Eksempel

=F.TEST(A1:A30; B1:B12) beregner om de to datamængder er forskellige i deres varians, og returnerer sandsynligheden for at begge sæt kunne stamme fra samme totalpopulation.

F.INV.RT

Returnerer den inverse venstreskæve F-fordeling.

Syntaks

F.INV.RT(Tal; Frihedsgrader1; Frihedsgrader2)

Tal er sandsynlighedsværdien, for hvilken den inverse F-fordeling skal beregnes.

Frihedsgrader1 er antallet af frihedsgrader i tælleren på F-fordelingen.

Frihedsgrader2 er antallet af frihedsgrader i nævneren på F-fordelingen.

Eksempel

=F.INV(0,5;5;10) giver 0.9319331609.

F.INV

Returnerer den inverse af den kumulative F-fordeling. F fordelingen bruges til F-prøvning for at afgøre forholdet mellem to afvigende datamængder.

Syntaks

F.INV(Tal; Frihedsgrader1; Frihedsgrader2)

Tal er sandsynlighedsværdien, for hvilken den inverse F-fordeling skal beregnes.

Frihedsgrader1 er antallet af frihedsgrader i tælleren på F-fordelingen.

Frihedsgrader2 er antallet af frihedsgrader i nævneren på F-fordelingen.

Eksempel

=F.INV(0,5; 5; 10) giver 0,9319331609.

F.FORD.RT

Beregner værdierne af højre hale i F-fordelingen.

Syntaks

F.FORD.RT(Tal; Frihedsgrader1; Frihedsgrader2)

Tal er værdien for hvilken F-fordelingen beregnes.

Frihedsgrader1 er frihedsgraderne i tælleren på F-fordelingen.

Frihedsgrader2 er frihedsgraderne i nævneren på F-fordelingen.

Eksempel

=F.FORD.RT(0,8; 8; 12) giver 0,6143396437.

F.FORDELING

Beregner værdierne for en højreskæv F-fordeling.

Syntaks

F.FORDELING(Tal; Frihedsgrader1; Frihedsgrader2)

Tal er værdien for hvilken F-fordelingen beregnes.

Frihedsgrader1 er frihedsgraderne i tælleren på F-fordelingen.

Frihedsgrader2 er frihedsgraderne i nævneren på F-fordelingen.

Kumulativ = 0 eller Falsk beregner tæthedsfunktionen Kumulativ = 1 eller Sand beregner fordelingen.

Eksempel

=F.FORDELING(0,8; 8; 12;0) giver 0,7095282499.

=F.FORDELING(0,8; 8; 12;1) giver 0,3856603563.

F.FORDELING

Beregner værdierne for en F-fordeling.

Syntaks

F.FORDELING(Tal; Frihedsgrader1; Frihedsgrader2)

Tal er værdien som F-fordelingen bliver beregnet for.

Frihedsgrader1 er frihedsgraderne i tælleren i F-fordelingen.

Frihedsgrader2 er frihedsgraderne i nævneren i F-fordelingen.

Eksempel

=F.FORDELING(0,8; 8; 12) giver 0,61.


Related Topics

Functions by Category