Statistické funkce – část 2

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

ZTEST

Vypočte pravděpodobnost, se kterou se vyskytne statistika z-testu větší než ta, která je vypočtená z výběru.

Syntaxe

ZTEST(Data; mu; Sigma)

Data je výběr ze základního souboru s normálním rozdělením.

mu je známá střední hodnota základního souboru.

Sigma (nepovinné) je známá směrodatná odchylka základního souboru. Není-li zadána, použije se směrodatná odchylka daného výběru.

Viz také wiki stránku.

Z.TEST

Vypočte pravděpodobnost, se kterou se vyskytne statistika z-testu větší než ta, která je vypočtená z výběru.

Syntaxe

Z.TEST(Data; mu; Sigma)

Data je výběr ze základního souboru s normálním rozdělením.

mu je známá střední hodnota základního souboru.

Sigma (nepovinné) je známá směrodatná odchylka základního souboru. Není-li zadána, použije se směrodatná odchylka daného výběru.

Příklad

=Z.TEST(A2:A20; 9; 2) vrátí výsledek z-testu pro výběr A2:A20 ze základního souboru se známou střední hodnotou 9 a známou směrodatnou odchylkou 2.

TRIMMEAN

Vrátí průměr množiny dat bez alfa procent krajních hodnot.

Syntaxe

TRIMMEAN(Data;Alfa)

Data je pole dat výběru.

Alfa je procento krajních hodnot, které se nebudou uvažovat.

Příklad

=TRIMMEAN(A1:A50; 0.1) spočítá průměr z čísel v A1:A50, při tom se nebude uvažovat 5 procent největších a 5 procent nejmenších hodnot. Počet procent se vztahuje k velikosti původního průměru, nikoliv k počtu sčítanců.

HYPGEOM.DIST

Vrátí hypergeometrické rozdělení.

Syntaxe

HYPGEOM.DIST(X; NVýběr; Úspěchy; NZákladníSoubor; Kumulativní)

X je počet požadovaných výsledků v náhodném výběru.

NVýběr je velikost náhodného výběru.

Úspěchy je počet požadovaných výsledků v celém základním souboru.

NZákladníSoubor je velikost celého základního souboru.

Kumulativní: Pro 0 nebo Nepravda se spočítá hustota pravděpodobnosti. Pro jiné hodnoty se spočítá distribuční funkce.

Příklady

=HYPGEOMDIST(2;2;90;100;0) vrátí 0,8090909091. Jestliže v 90 případech ze 100 spadne krajíc chleba ze stolu na zem stranou namazanou máslem a poté shodíme ze stolu dva krajíce, s pravděpodobností 81 % spadnou oba namazanou stranou na zem.

=HYPGEOM.DIST(2;2;90;100;1) vrátí 1.

HYPGEOMDIST

Vrátí hypergeometrické rozdělení.

Syntaxe

HYPGEOMDIST(X; NVýběr; Úspěchy; NZákladníSoubor)

X je počet požadovaných výsledků v náhodném výběru.

NVýběr je velikost náhodného výběru.

Úspěchy je počet požadovaných výsledků v celém základním souboru.

NZákladníSoubor je velikost celého základního souboru.

Příklad

=HYPGEOMDIST(2;2;90;100) vrátí 0,81. Jestliže v 90 případech ze 100 spadne krajíc chleba ze stolu na zem stranou namazanou máslem a poté shodíme ze stolu dva krajíce, s pravděpodobností 81 % spadnou oba namazanou stranou na zem.

HARMEAN

Vrátí harmonický průměr množiny dat.

Syntaxe

HARMEAN(Číslo1; Číslo2; ...Číslo30)

Číslo1,Číslo2,...Číslo30 je až 30 hodnot nebo oblastí, které se použijí pro výpočet harmonického průměru.

Příklad

=HARMEAN(23;46;69) = 37,64. Harmonický průměr náhodného výběru je tedy 37,64

GEOMEAN

Vrátí geometrický průměr výběru.

Syntaxe

GEOMEAN(Číslo1; Číslo2; ...Číslo30)

Číslo1, Číslo2,...Číslo30 jsou číselné argumenty nebo oblasti, které představují náhodný výběr.

Příklad

=GEOMEAN(23;46;69) = 41,79. Geometrický průměr náhodného výběru je tedy 41,79.

GAUSS

Vrátí distribuční funkci normovaného normálního rozdělení.

Platí GAUSS(x)=NORMSDIST(x)-0,5

Syntaxe

GAUSS(Číslo)

Číslo je hodnota, pro kterou se spočítá hodnota pro normované normální rozdělení.

Příklad

=GAUSS(0,19) = 0,08

=GAUSS(0,0375) = 0,01

GAMMALN.PRECISE

Vrátí přirozený logaritmus gama funkce: G(x).

Syntaxe

GAMMALN.PRECISE(Číslo)

Číslo je hodnota, pro kterou se spočítá přirozený logaritmus gama funkce.

Příklad

=GAMMALN.PRECISE(2) vrátí 0.

GAMMALN

Vrátí přirozený logaritmus gama funkce: G(x).

Syntaxe

GAMMALN(Číslo)

Číslo je hodnota, pro kterou se spočítá přirozený logaritmus gama funkce.

Příklad

=GAMMALN(2) vrátí 0.

GAMMAINV

Vrátí inverzní distribuční funkci gama rozdělení GAMMADIST. Pomocí této funkce můžete vyhledávat veličiny s různým tvarem rozdělení.

Syntaxe

GAMMAINV(Číslo;Alfa;Beta)

Číslo je hodnota pravděpodobnosti, pro kterou se spočítá inverzní distribuční funkce gama rozdělení.

Alfa je parametr alfa pro gama rozdělení.

Betaje parametr beta pro gama rozdělení.

Příklad

=GAMMAINV(0,8;1;1) vrátí 1,61.

GAMMA.INV

Vrátí inverzní distribuční funkci gama rozdělení GAMMADIST. Pomocí této funkce můžete vyhledávat veličiny s různým tvarem rozdělení.

Tato funkce je totožná s GAMMAINV a byla zavedena kvůli interoperabilitě s jinými kancelářskými balíky.

Syntaxe

GAMMA.INV(Číslo;Alfa;Beta)

Číslo je hodnota pravděpodobnosti, pro kterou se spočítá inverzní distribuční funkce gama rozdělení.

Alfa je parametr alfa pro gama rozdělení.

Betaje parametr beta pro gama rozdělení.

Příklad

=GAMMA.INV(0,8;1;1) vrátí 1,61.

GAMMA.DIST

Vrátí hodnoty gama rozdělení.

Inverzní funkcí je GAMMAINV nebo GAMMA.INV.

Tato funkce je totožná s GAMMADIST a byla zavedena kvůli interoperabilitě s jinými kancelářskými balíky.

Syntaxe

GAMMA.DIST(Číslo; Alfa; Beta; C)

Číslo je hodnota, pro kterou se spočítá gama rozdělení.

Alfa je parametr alfa pro gama rozdělení.

Beta je parametr beta pro gama rozdělení.

Pro C (nepovinné) = 0 nebo Nepravda se spočítá hustota pravděpodobnosti, pro C = 1 nebo Pravda se spočítá distribuční funkce.

Příklad

=GAMMA.DIST(2;1;1;1) vrátí 0,86.

GAMMADIST

Vrátí hodnoty gama rozdělení.

Inverzní funkcí je GAMMAINV.

Syntaxe

GAMMADIST(Číslo; Alfa; Beta; C)

Číslo je hodnota, pro kterou se spočítá gama rozdělení.

Alfa je parametr alfa pro gama rozdělení.

Beta je parametr beta pro gama rozdělení.

Pro C (nepovinné) = 0 nebo Nepravda se spočítá hustota pravděpodobnosti, pro C = 1 nebo Pravda se spočítá distribuční funkce.

Příklad

=GAMMADIST(2;1;1;1) vrátí 0,86.

GAMMA

Vrátí hodnotu gama funkce. Pamatujte na to, že GAMMAINV není inverzní funkcí ke GAMMA, ale ke GAMMADIST.

Syntaxe

Číslo je číslo, pro které se spočítá hodnota gama funkce.

FTEST

Vrátí výsledek F-testu.

Syntaxe

FTEST(Data1; Data2)

Data1 je první matice záznamů.

Data2 je druhá matice záznamů.

Příklad

=FTEST(A1:A30;B1:B12) spočítá, zda se liší rozptyly dvou množin dat, a vrátí pravděpodobnost, že obě množiny pocházejí ze stejného základního souboru.

FISHERINV

Vrátí inverzní hodnotu Fisherovy transformace pro x a vytvoří funkci blízkou normálnímu rozdělení.

Syntaxe

FISHERINV(Číslo)

Číslo je hodnota, pro kterou bude inverzní transformace spočítána.

Příklad

=FISHERINV(0,5) vrátí 0,46.

FISHER

Vrací Fisherovu transformaci pro x a vytvoří funkci blízkou normálnímu rozdělení.

Syntaxe

FISHER(Číslo)

Číslo je hodnota, která má být transformována.

Příklad

=FISHER(0,5) vrátí 0,55.

FINV

Vrátí inverzní distribuční funkci F rozdělení. F rozdělení se používá pro F testy, které umožňují určit vztah mezi dvěma rozdílnými množinami dat.

Syntaxe

FINV(Číslo; StupněVolnosti1; StupněVolnosti2)

Číslo je hodnota pravděpodobnosti, pro kterou se spočítá inverzní distribuční funkce F rozdělení.

StupněVolnosti1 je počet stupňů volnosti v čitateli F rozdělení.

StupněVolnosti2 je počet stupňů volnosti ve jmenovateli F rozdělení.

Příklad

=FINV(0,5;5;10) vrátí 0,93.

F.TEST

Vrátí výsledek F-testu.

Syntaxe

F.TEST(Data1; Data2)

Data1 je první matice záznamů.

Data2 je druhá matice záznamů.

Příklad

=F.TEST(A1:A30;B1:B12) spočítá, zda se liší rozptyly dvou množin dat, a vrátí pravděpodobnost, že obě množiny pocházejí ze stejného základního souboru.

F.INV.RT

Vrátí inverzní distribuční funkci F rozdělení.

Syntaxe

F.INV.RT(Číslo; StupněVolnosti1; StupněVolnosti2)

Číslo je hodnota pravděpodobnosti, pro kterou se spočítá inverzní distribuční funkce F rozdělení.

StupněVolnosti1 je počet stupňů volnosti v čitateli F rozdělení.

StupněVolnosti2 je počet stupňů volnosti ve jmenovateli F rozdělení.

Příklad

=F.INV.RT(0,5;5;10) vrátí 0,9319331609.

F.INV

Vrátí inverzní distribuční funkci F rozdělení. F rozdělení se používá pro F testy, které umožňují určit vztah mezi dvěma rozdílnými množinami dat.

Syntaxe

F.INV(Číslo; StupněVolnosti1; StupněVolnosti2)

Číslo je hodnota pravděpodobnosti, pro kterou se spočítá inverzní distribuční funkce F rozdělení.

StupněVolnosti1 je počet stupňů volnosti v čitateli F rozdělení.

StupněVolnosti2 je počet stupňů volnosti ve jmenovateli F rozdělení.

Příklad

=F.INV(0,5;5;10) vrátí 0,9319331609.

F.DIST.RT

Vypočítá hodnoty pravostranného F rozdělení.

Syntaxe

F.DIST.RT(Číslo; StupněVolnosti1; StupněVolnosti2)

Číslo je hodnota, pro kterou se má vypočítat F rozdělení.

StupněVolnosti1 je počet stupňů volnosti v čitateli F rozdělení.

StupněVolnosti2 je počet stupňů volnosti ve jmenovateli F rozdělení.

Příklad

=F.DIST.RT(0,8;8;12) vrátí 0,6143396437.

F.DIST

Vypočítá hodnoty levostranného F rozdělení.

Syntaxe

F.DIST(Číslo; StupněVolnosti1; StupněVolnosti2; Kumulativní)

Číslo je hodnota, pro kterou se má vypočítat F rozdělení.

StupněVolnosti1 je počet stupňů volnosti v čitateli F rozdělení.

StupněVolnosti2 je počet stupňů volnosti ve jmenovateli F rozdělení.

Kumulativní = 0 nebo Nepravda vypočítá hustotu pravděpodobnosti, Kumulativní = 1 nebo Pravda vypočítá distribuční funkci.

Příklad

=F.DIST(0,8;8;12; 0) vrátí 0,7095282499.

=F.DIST(0,8;8;12;1) vrátí 0,3856603563.

FDIST

Vypočítá hodnoty F rozdělení.

Syntaxe

FDIST(Číslo; StupněVolnosti1; StupněVolnosti2)

Číslo je hodnota, pro kterou se má vypočítat F rozdělení.

StupněVolnosti1 je počet stupňů volnosti v čitateli F rozdělení.

StupněVolnosti2 je počet stupňů volnosti ve jmenovateli F rozdělení.

Příklad

=FDIST(0,8;8;12) vrátí 0,61.


Related Topics

Functions by Category