İstatistiksel İşlevler Kısım Bir

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

RKARE

Bilinen_y'ler ve bilinen_x'lerdeki veri noktaları aracılığıyla, Pearson çarpım moment korelasyon katsayısının karesini verir. RKARE (Determinasyon katsayısı olarak da bilinir) bir ayarlamanın kesinlik ölçüsüdür ve bir regresyon analizi üretmek için kullanılabilir.

Sözdizimi

RKARE(veri_Y; veri_X)

veri_Y bir dizi veya veri noktaları aralığıdır.

veri_X bir dizi veya veri noktaları aralığıdır.

Örnek

=RKARE(A1:A20;B1:B20) işlevi hem sütun A, hem de sütun B için korelasyon katsayısını hesaplar.

KESMENOKTASI

Var olan x-değerleri ve y-değerlerini kullanarak y-eksenini kesecek çizgi üzerindeki noktayı hesaplar.

Sözdizimi

KESMENOKTASI(veri_Y; veri_X)

veri_Y bağımsız gözlemler ya da veri kümesidir.

veri_X bağımlı gözlemler ya da veri kümesidir.

Burada sayıları barındıran isimler, diziler veya aralıklar kullanılmalıdır. Sayılar formüle doğrudan da girilebilir.

Örnek

Kesişimi hesaplamak için, örnek hesap tablosundaki D3:D9 hücre aralığını y değerleri ve C3:C9 hücre aralığını x değerleri olarak kullanın. Girdiler aşağıdaki gibi olacaktır:

=KESMENOKTASI(D3:D9;C3:C9) = 2,15. Çizginin y eksenini keseceği nokta 2,15 bulunur.

ÜSTEL.DAĞ

Üstel dağılımı döndürür.

Sözdizimi

ÜSTEL.DAĞ(Sayı; Lambda; C)

Sayı işleve ait değerdir.

lambda parametre değeridir.

C üstel işlevinda hangi biçiminin sağlanacağını belirten mantıksal değerdir. C = 1 ÜSTELDAĞ kümülatif dağılım işlevinu verir, C = 0 ise olasılık yoğunluğu işlevinu verir.

Örnek

=ÜSTEL.DAĞ(3;0.5;1) 0.7768698399 değerini döndürür.

ÜSTELDAĞ

Üstel dağılımı verir. ÜSTELDAĞ'ı, olaylar arasındaki süreyi örneğin, bir otomatik bankamatiğin para vermesinin ne kadar sürdüğünü modellendirmekte kullanın.

Sözdizimi

ÜSTELDAĞ(Sayı; Lambda; C)

Sayı işleve ait değerdir.

lambda parametre değeridir.

C üstel işlevinda hangi biçiminin sağlanacağını belirten mantıksal değerdir. C = 1 ÜSTELDAĞ kümülatif dağılım işlevinu verir, C = 0 ise olasılık yoğunluğu işlevinu verir.

Örnek

ÜSTELDAĞ(3; 0,5; 1) formülü sonucunda 0,78 değeri döner.

Returns the count of rows or columns that meet criteria in multiple ranges.

EĞERSAY

Bir hücre aralığındaki verilen kriterlere uyan hücre sayısını döndürür.

Arama düzenli ifadeleri destekler. Örneğin, "all" ve kendisinden sonra herhangi bir karakteri içeren ilk konumu bulmak için "all.*" girebilirsiniz. Aynı zamanda bir düzenli ifade olan metni aramak için, her bir karakterden önce \ kullanmalısınız. Araçlar - Seçenekler - LibreOffice Calc - Hesapla içerisinden düzenli ifadelerin otomatik değerlendirilmesi açıp kapatabilirsiniz.

Sözdizimi

EĞERSAY(Aralık; Ölçütler)

Aralık koşulun uygulanacağı aralıktır.

Criteria indicates the criteria in the form of a number, an expression or a character string. These criteria determine which cells are counted. If regular expressions are enabled in calculation options you may also enter a search text in the form of a regular expression, e.g. b.* for all cells that begin with b. If wildcards are enabled in calculation options you may enter a search text with wildcards, e.g. b* for all cells that begin with b. You may also indicate a cell address that contains the search criterion. If you search for literal text, enclose the text in double quotes.

Örnek

A1:A10 hücre aralığı 2000'den 2009'a kadar sayıları içermektedir. B1 hücresi 2006 sayısını içermektedir. B2 hücresinde, şu formülleri girin:

=EĞERSAY(A1:A10;2006) - bu formül 1 sonucunu verir

=EĞERSAY(A1:A10;B1) - bu işlev 1 sonucunu verir.

=EĞERSAY(A1:A10;">=2006") - bu işlev 3 değerini verir.

=EĞERSAY(A1:A10;"<"&B1) - B1 hücresi 2006sayısını içeriyorsa, 6 sonucunu verir

=EĞERSAY(A1:A10;C2) C2 hücresinde >2006 metni bulunmaktadır, A1:A10 aralığındaki hücrelerde değerleri 2006 sayısından büyük olan hücreleri sayar

Sadece negatif sayılar bulunan hücreleri saymak için: =EĞERSAY(A1:A10;"<0")

BOŞLUKSAY

Belirtilen aralıktaki boş hücreleri sayar.

Sözdizimi

BOŞLUKSAY(aralık)

aralık hücre aralığındaki boş hücrelerin sayısını döndürür.

Örnek

=BOŞLUKSAY(A1:B2) bütün hücreler A1, A2, B1, ve B2 boş ise, 4 sonucunu verir.

BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY

Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane değer olduğunu sayar. Metin girdileri, 0 uzunlukta dahi olsalar sayılır. Bir bağımsız değişken bir dizi ya da başvuruysa, dizideki ya da başvurudaki boş hücreler göz ardı edilir.

Sözdizimi

BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY(Değer 1; Değer 2;...; Değer 30)

Değer 1; Değer 2, ... birden otuza kadar bağımsız değişkenlerdir ve sayılacak değerleri temsil ederler.

Örnek

Değer 1'den 4'e kadar alanlardaki girişler 2, 4, 6 ve lamba sayılacaklardır.

=BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY(2;4;6;"tabak") formülü 4 sonucunu verir. Aralıktaki dolu hücrelerin sayısı 4'tür.

BAĞ_DEĞ_SAY

Sayı içeren ve ayrıca bağımsız değişkenler listesindeki sayıları da içeren hücre sayısını sayar. Bir sayılar aralığındaki ya da dizisindeki bir sayı alanındaki girişlerin sayısını elde etmek için BAĞ_DEĞ_SAY işlevini kullanın. Metin girdileri göz ardı edilir.

Sözdizimi

BAĞ_DEĞ_SAY(Değer 1; Değer 2; ... ; Değer 30)

Değer 1; Değer 2, ... birden otuza kadar bağımsız değişkenlerdir ve sayılacak değerleri temsil ederler.

Örnek

Değer 1'den 4'e kadar alanlardaki girişler 2, 4, 6 ve lamba sayılacaklardır.

=BAĞ_DEĞ_SAY(2;4;6;"tabak") = 3. Aralıktaki sayı içeren hücrelerin sayısı 3'dür.

KİKARETEST

Bağımsızlık testini verir. KİKARETEST, değeri istatistik için kikare (γ2) dağılımından ve uygun serbestlik derecelerinden verir. KİKARETEST verinin kikare dağılımını verir.

KİKARETEST işlevi tarafından belirlenen olasılık, KİKAREDAĞILIM işlevi tarafından da belirlenebilir, bu durumda, rastgele örneğin Ki-karesi veri satırı yerine parametre olarak geçirilmelidir.

Sözdizimi

KİKARETEST(Veri_B; veri_E)

veri_B gözlenen değerler dizisidir.

veri_E beklenen ya da tahmin edilen değerlerin dizisidir.

Örnek

veri_B (beklenen) veri_E (beklenen)
1 195 170
2 151 170
3 148 170
4 189 170
5 183 170
6 154 170

=KİKARETEST(A1:A6;B1:B6) işlevi 0,02 değerine eşittir. Bu teorik Ki-kare dağılımının gözlenen verilerini karşılayan olasılıktır.

KİKARETERS

LOGNORMALDAĞILIM'ın tersini döndürür.

Sözdizimi

sayı ters Gama dağılımının hesaplanacağı olasılık değeridir.

özgürlük dereceleri deney için serbestlik derecesidir.

KİKARE.TERS.SAĞK

Kikare dağılımın tek kuyruklu olasılığının tersini döndürür.

Sözdizimi

KİKARE.TERS.SAĞK(Sayı; SerbestlikDerecesi)

sayı hata olasılığı değeridir.

özgürlük dereceleri deney için serbestlik derecesidir.

Örnek

Bir zar 1020 kez atılıyor. Zar üzerindeki 1 ile 6 arasındaki sayılar 195, 151, 148, 189, 183 ve 154 kez geliyor (gözlem değerleri). Zarın hileli olmadığı varsayımı sınanacaktır.

Rastgele örneğin Ki-kare dağılımı yukarıda verilen formülle belirlenir. n sayıda atışa ilişkin olarak zarda verilen sayının beklenen değeri n çarpı 1/6 olduğu için, 1020/6 = 170, formül 13,27 Ki-kare değerini döndürür.

Gözlenen Ki-kare, teorik Ki-kare KİKARETERS değerinden büyük ya da buna eşitse, teori ve deney arasındaki sapma çok büyük olduğu için varsayım göz ardı edilir. Gözlenen Ki-kare KİKARETERS değerinden küçükse, varsayım, belirtilen hata olasılığıyla onaylanır.

=KİKARE.TERS.SAĞK(0.05;5) 11.0704976935 döndürür.

=KİKARE.TERS.SAĞK(0.02;5) 13.388222599 döndürür.

Hata olasılığı %5 ise, zar doğru değildir. Hata olasılığı %2 ise, bunun hileli olduğuna inanmak için hiçbir neden yoktur.

KİKARE.TERS

Kikare dağılımının ters kuyruklu olasılığının tersini döndürür.

Sözdizimi

KİKARE.TERS(Olasılık; SerbestlikDerecesi)

Olasılık hesaplanacak kikare dağılımının tersinin olasılık değeridir.

Serbestlik Derecesi kikare fonksiyonunun serbestlik derecesidir.

Örnek

=KİKARE.TERS(0,5;1) 0.4549364231 döndürür.

KİKARE.DAĞ.SAĞK

Onaylanmış Kikare hipotezinin olasılık değerini döndürür. KİKARE.DAĞ.SAĞK teorik Kikare dağılımının tüm değerleri ile (gözlenen değer-beklenen değer)^2/beklenen değerleri toplamı formülünden hesaplanan değerleri karşılaştırır ve bundan test edilecek hipotezin hata oranını hesaplar.

KİKARE.DAĞ.SAĞK ile elde edilen olasılık KİKARETEST ile de hesaplanabilir.

Sözdizimi

KİKARE.DAĞ.SAĞK(Sayı; SerbestlikDerecesi)

Sayı hata olasılığını belirlemek için kullanılan rastgele örneğin Ki-kare değeridir.

özgürlük dereceleri deney için serbestlik derecesidir.

Örnek

=KİKARE.DAĞ.SAĞK(13.27; 5) 0.0209757694 değerine eşittir.

Rastgele örneğin Ki-kare değeri 13,27 ise ve deneyin 5 serbestlik derecesi varsa, varsayımın hata olasılığının %2 olduğuna karar verilir.

KİKARE.DAĞ

Ki-kare dağılımı için olasılık yoğunluğu fonksiyonunu veya birikimli dağılım fonksiyonunu döndürür.

Sözdizimi

KİKARE.DAĞ(Sayı; SerbestlikDerecesi; Birikimli)

Sayı hata olasılığını belirlemek için kullanılan rastgele örneğin Ki-kare değeridir.

özgürlük dereceleri deney için serbestlik derecesidir.

Birikimli olasılık yoğunluk fonksiyonunu hesaplamak için 0 veya Yanlış olabilir. Herhangi bir değer, Doğru olabilir veya atlanabilir birikimli dağılım fonksiyonunu hesaplamak için.

Örnek

=KİKARE.DAĞ(3; 2; 0) x = 3 noktasında 2 serbestlik derecesine sahip olasılık yoğunluğu fonksiyonuyla 0.1115650801 değerine eşittir.

=KİKARE.DAĞ(3; 2; 1) x = 3 noktasında 2 serbestlik derecesine sahip birikimli kikare dağılımıyla 0.7768698399 değerine eşittir

KİKAREDAĞILIM

Ki-kare dağılımı için olasılık yoğunluğu fonksiyonunun veya kümülatif dağılım fonksiyonunun değerini döndürür.

Sözdizimi

KİKAREDAĞILIM(Sayı; Serbestlik Derecesi; Birikimli)

Sayı dağılımının hesaplanacağı değerdir.

özgürlük dereceleri deney için serbestlik derecesidir.

Birikimli (seçimsel): 0 veya Yanlış olasılık yoğunluk fonksiyonunu hesaplar. Diğer değerler vya Doğru veya atlanması birikimli dağılım fonksiyonunu hesaplar.

KİKARETERS

Kikare dağılımın kuyruklu olasılığının tersini verir. Olasılık = KİKAREDAĞ(x,...) ise, KİKARETERS(olasılık,...) = x.

Sözdizimi

KİKARETERS(Sayı; özgürlük dereceleri)

sayı hata olasılığı değeridir.

özgürlük dereceleri deney için serbestlik derecesidir.

Örnek

Bir zar 1020 kez atılıyor. Zar üzerindeki 1 ile 6 arasındaki sayılar 195, 151, 148, 189, 183 ve 154 kez geliyor (gözlem değerleri). Zarın hileli olmadığı varsayımı sınanacaktır.

Rastgele örneğin Ki-kare dağılımı yukarıda verilen formülle belirlenir. n sayıda atışa ilişkin olarak zarda verilen sayının beklenen değeri n çarpı 1/6 olduğu için, 1020/6 = 170, formül 13,27 Ki-kare değerini döndürür.

Gözlenen Ki-kare, teorik Ki-kare KİKARETERS değerinden büyük ya da buna eşitse, teori ve deney arasındaki sapma çok büyük olduğu için varsayım göz ardı edilir. Gözlenen Ki-kare KİKARETERS değerinden küçükse, varsayım, belirtilen hata olasılığıyla onaylanır.

=KİKARETERS(0,05;5) 11,07 değerini verir.

=KİKARETERS(0,02;5) formül sonucu 13,39 olur.

Hata olasılığı %5 ise, zar doğru değildir. Hata olasılığı %2 ise, bunun hileli olduğuna inanmak için hiçbir neden yoktur.

KİKARE.TEST

Bağımsızlık testini verir. KİKARETEST, değeri istatistik için kikare (γ2) dağılımından ve uygun serbestlik derecelerinden verir. KİKARE.TEST verinin kikare dağılımını verir.

KİKARE.TEST işlevi tarafından belirlenen olasılık, KİKARE.DAĞILIM işlevi tarafından da belirlenebilir, bu durumda, rastgele örneğin Ki-karesi veri satırı yerine parametre olarak geçirilmelidir.

Sözdizimi

KİKARE.TEST(VeriB; VeriE)

veri_B gözlenen değerler dizisidir.

veri_E beklenen ya da tahmin edilen değerlerin dizisidir.

Örnek

veri_B (beklenen) veri_E (beklenen)
1 195 170
2 151 170
3 148 170
4 189 170
5 183 170
6 154 170

=KİKARE.TEST(A1:A6;B1:B6) işlevi 0.0209708029 değerine eşittir. Bu teorik Ki-kare dağılımının gözlenen verilerini karşılayan olasılıktır.

KİKAREDAĞ

Kikare dağılımın tek kuyruklu olasılığını verir. γ2 dağılımı, bir γ2 testiyle ilişkilendirilmiştir. Gözlemlenen ve beklenen değerleri karşılaştırmak için, γ2 testini kullanın. KİKAREDAĞ işlevi, verilen düzenli bir örnekte, kikare değerleri (gözlenen değer-beklenen değer)^2/beklenen değer formülü toplamından hesaplanır. tüm değerler için teorik kikare dağılımı ile karşılaştırılır. Bu şekilde test edilen hipotezimizin hata olasılığı elde edilir.

KİKAREDAĞ ile değerlendirilen olasılık aynı zamanda KİKARETEST ile de değerlendirilebilir.

Sözdizimi

KİKAREDAĞ(Sayı; özgürlük dereceleri)

Sayı hata olasılığını belirlemek için kullanılan rastgele örneğin Ki-kare değeridir.

özgürlük dereceleri deney için serbestlik derecesidir.

Örnek

=KİKAREDAĞILIM(13,27; 5) 0,02'ye eşittir.

Rastgele örneğin Ki-kare değeri 13,27 ise ve deneyin 5 serbestlik derecesi varsa, varsayımın hata olasılığının %2 olduğuna karar verilir.

BİNOM.TERS

Birikimli binom dağılımın bir ölçüt değerinden büyük veya ölçüt değerine eşit olduğu en küçük değeri döndürür.

Sözdizimi

BİNOM.TERS(Deneme; Olasılık; Alfa)

Deneme denemelerin toplam sayısıdır.

Olasılık her denemedeki başarı olasılığıdır.

Alfa elde edilen veya aşılan sınır olasılığıdır.

Örnek

=BİNOM.TERS(8;0.6;0.9) 7 döndürür, bu birikimli binom dağılımının ölçüt değerinden büyük veya eşit olduğu en küçük değerdir.

BİNOM.DAĞ

Tek terimli binom dağılımı olasılığını verir.

Sözdizimi

BİNOM.DAĞ(X; Denemeler; Olasılık; C)

X bir deneme kümesindeki başarıların sayısıdır.

Deneyler bağımsız denemelerin sayısıdır.

Olasılık her denemedeki başarı olasılığıdır.

C = 0 tek bir olay için olasılığı belirler ve C = 1 birikimli olasılığı hesaplar.

Örnek

=BINOM.DAĞ(A1;12;0,5;0) (eğer değerler A1 hücresine 0'dan 12'ye kadar girilmiş olan herhangi bir değer ise) bir paranın 12 kez atılması durumunda A1 hücresine girilen sayı kadar para atılması halinde Tura gelme olasılığını gösterir.

=BİNOM.DAĞ(A1;12;0,5;1) formülü aynı seriler için birikimli olasılığı gösterir. Örneğin, A1 = 4 ise, 0, 1, 2, 3 veya 4 serilerinin Turalar birikimli olasılığını verir (non-exclusive OR).

BİNOMDAĞ

Tek terimli binom dağılımı olasılığını verir.

Sözdizimi

BİNOMDAĞ(X; deneyler; Olasılık; C)

X bir deneme kümesindeki başarıların sayısıdır.

Deneyler bağımsız denemelerin sayısıdır.

Olasılık her denemedeki başarı olasılığıdır.

C = 0 tek bir olay için olasılığı belirler ve C = 1 birikimli olasılığı hesaplar.

Örnek

=BINOMDAĞ(A1;12;0,5;0) (eğer değerler A1 hücresine 0'dan 12'ye kadar girilmiş olan herhangi bir değer ise) bir paranın 12 kez atılması durumunda A1 hücresine girilen sayı kadar para atılması halinde Tura gelme olasılığını gösterir.

=BİNOMDAĞ(A1;12;0,5;1) formülü aynı seriler için kümülatif olasılığı gösterir. Örneğin, A1 = 4 ise, 0, 1, 2, 3 veya 4 serilerinin Turalar kümülatif olasılığını verir (non-exclusive OR).

BETATERS

Kümülatif beta olasılık yoğunluğu işlevinun tersini verir. Yani, olasılık = BETADAĞ(x;...) ise, BETATERS(olasılık;...) = x olur.

Sözdizimi

BETATERS(sayı; alfa; beta; Başlangıç; Son)

sayı Başlangıç ve Son arasında bulunan ve fonsiyonu hesaplamakta kullanılan sayıdır.

alfa dağılımın bir parametresidir.

beta dağılım için bir parametredir.

Başlangıç (isteğe bağlı) sayı için, alt sınırdır.

Son (isteğe bağlı) sayı için, üst sınırdır.

LibreOffice Calc fonksiyonlarında, "isteğe bağlı" işaretli parametreler kendisi takip eden bir parametre yoksa boş bırakılabilir. Örneğin, dört parametreli bir işlevde son iki parametre "isteğe bağlı" ise dördüncü parametreyi boş, veya üçüncü ve dördüncü parametreyi boş bırakabilirsiniz, fakat dördüncü parametre dolu ise üçüncü parametreyi boş bırakamazsınız.

Örnek

=BETATERS(0,5;5;10) formülü sonucunda 0,33 değeri döner.

BETA.TERS

Birikimli beta olasılık yoğunluğu işlevinin tersini verir.

Sözdizimi

BETA.TERS(Sayı; Alfa; Beta; Başlangıç; Son)

sayı Başlangıç ve Son arasında bulunan ve fonsiyonu hesaplamakta kullanılan sayıdır.

alfa dağılımın bir parametresidir.

beta dağılım için bir parametredir.

Başlangıç (isteğe bağlı) sayı için, alt sınırdır.

Son (isteğe bağlı) sayı için, üst sınırdır.

LibreOffice Calc fonksiyonlarında, "isteğe bağlı" işaretli parametreler kendisi takip eden bir parametre yoksa boş bırakılabilir. Örneğin, dört parametreli bir işlevde son iki parametre "isteğe bağlı" ise dördüncü parametreyi boş, veya üçüncü ve dördüncü parametreyi boş bırakabilirsiniz, fakat dördüncü parametre dolu ise üçüncü parametreyi boş bırakamazsınız.

Örnek

=BETA.TERS(0.5;5;10) 0.3257511553 değerini döndürür.

BETA.DAĞ

Beta işlevini döndürür.

Sözdizimi

BETA.DAĞ(Sayı; Alfa; Beta; Birikimli; Başlangıç; Son)

Sayı Başlangıç ve Son arasında bulunan ve fonksiyonu hesaplamakta kullanılan (gerekli) değerdir.

Alfa dağılımın (gerekli) bir parametresidir.

Beta dağılım için (gerekli) bir parametredir.

Birikimli (zorunlu) olasılık yoğunluk fonksiyonunu hesaplamak için 0 veya Tanlış olabilir. Birikimli dağılım fonksiyonunu hesaplamak için herhangi bir değer veya Doğru olabilir.

Başlangıç (isteğe bağlı) sayı için, alt sınırdır.

Son (isteğe bağlı) sayı için, üst sınırdır.

LibreOffice Calc fonksiyonlarında, "isteğe bağlı" işaretli parametreler kendisi takip eden bir parametre yoksa boş bırakılabilir. Örneğin, dört parametreli bir işlevde son iki parametre "isteğe bağlı" ise dördüncü parametreyi boş, veya üçüncü ve dördüncü parametreyi boş bırakabilirsiniz, fakat dördüncü parametre dolu ise üçüncü parametreyi boş bırakamazsınız.

Örnekler

=BETA.DAĞ(2;8;10;1;1;3) 0.6854706 değerini döndürür

=BETA.DAĞ(2;8;10;0;1;3) 1.4837646 değerini döndürür

BETADAĞ

Beta işlevine geri döner.

Sözdizimi

BETADAĞ(sayı; alfa; beta; Başlangıç; Son)

sayı Başlangıç ve Son arasında bulunan ve fonsiyonu hesaplamakta kullanılan sayıdır.

alfa dağılımın bir parametresidir.

beta dağılım için bir parametredir.

Başlangıç (isteğe bağlı) sayı için, alt sınırdır.

Son (isteğe bağlı) sayı için, üst sınırdır.

Birikimli (seçimsel) olasılık yoğunluk fonksiyonunu hesaplamak için 0 veya Tanlış olabilir. Herhangi bir değer, Doğru olabilir veya atlanabilir birikimli dağılım fonksiyonunu hesaplamak için.

LibreOffice Calc fonksiyonlarında, "isteğe bağlı" işaretli parametreler kendisi takip eden bir parametre yoksa boş bırakılabilir. Örneğin, dört parametreli bir işlevde son iki parametre "isteğe bağlı" ise dördüncü parametreyi boş, veya üçüncü ve dördüncü parametreyi boş bırakabilirsiniz, fakat dördüncü parametre dolu ise üçüncü parametreyi boş bırakamazsınız.

Örnek

=BETADAĞ(0,75;3;4) 0,96 kümülatif beta olasılık yoğunluğu değeriyle döner.

B

Bir örneğin binom dağılımıyla olasılığını verir.

Sözdizimi

B(deneyler; Olasılık; T_1; T_2)

Deneyler bağımsız denemelerin sayısıdır.

Olasılık her denemedeki başarı olasılığıdır.

T_1 deneme sayıları için en düşük sınır sayısını belirler.

T_2 (isteğe bağlı) Deneme sayıları için üst sınırı belirler.

Örnek

On kez zar atıldığında bunlardan ikisinin altı gelme olasılığı nedir? Altı (ya da herhangi bir sayı) gelme olasılığı 1/6'dır. Aşağıdaki formül bu katsayıları birleştirir:

=B(10;1/6;2) 29% olasılık değeriyle döner.


Related Topics

Functions by Category