Funcions estadístiques, primera part

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

RQUAD

Retorna el quadrat del coeficient de correlació de Pearson a partir dels valors donats. RQUAD (també anomenat coeficient de determinació) mesura la precisió d'un ajustament i es pot utilitzar per produir una anàlisi de regressió.

Sintaxi

RQUAD(DadesY; DadesX)

DadesY és una matriu o un interval de punts de dades.

DadesX és una matriu o un interval de punts de dades.

Exemple

=RQUAD(A1:A20;B1:B20) calcula el coeficient de determinació per als dos grups de dades de les columnes A i B.

INTERCEPCIO

Calcula el punt on una línia s'intersecarà amb els valors d'y utilitzant els valors de x i y coneguts.

Sintaxi

INTERCEPCIO(DadesY; DadesX)

DadesY és el grup dependent d'observacions o dades.

DadesX és el grup independent d'observacions o dades.

Els noms, les matrius o les referències que contenen nombres s'han d'utilitzar aquí. Els nombres també s'hi poden introduir directament.

Exemple

Per calcular la intercepció, utilitzeu les cel·les D3:D9 com a valor y i C3:C9 com a valor x de l'exemple del full de càlcul. L'entrada serà de la manera següent:

=INTERCEPCIO(D3:D9;C3:C9) = 2,15.

DIST.EXPON

Retorna la distribució exponencial.

Sintaxi

DIST.EXPON(Nombre; Lambda; C)

Nombre és el valor de la funció.

Lambda és el valor del paràmetre.

C és un valor lògic que determina la forma de la funció. C = 0 calcula la funció de densitat i C = 1 calcula la distribució.

Exemple

=DIST.EXPON(3;0,5;1) retorna 0,7768698399.

DISTEXPON

Retorna la distribució exponencial.

Sintaxi

DISTEXPON(Nombre; Lambda; C)

Nombre és el valor de la funció.

Lambda és el valor del paràmetre.

C és un valor lògic que determina la forma de la funció. C = 0 calcula la funció de densitat i C = 1 calcula la distribució.

Exemple

=DISTEXPON(3;0,5;1) retorna 0,78.

funció COMPTASICONJUNT

Returns the count of rows or columns that meet criteria in multiple ranges.

COMPTASI

Retorna el nombre de cel·les que compleixen uns criteris determinats en un interval de cel·les.

La cerca permet l'ús d'expressions regulars. Per exemple, podeu introduir "tot.*" per trobar la primera aparició de la cadena "tot" seguida per qualssevol caràcters. Si voleu cercar un text que també és una expressió regular, cal que precediu cada caràcter amb el caràcter \. Podeu habilitar o inhabilitar l'avaluació automàtica de les expressions regulars des del menú Eines - Opcions - LibreOffice Calc - Càlcul.

Sintaxi

COMPTASI(Interval; Criteris)

Interval és l'interval de cel·les on s'han d'aplicar els criteris.

Criteria indicates the criteria in the form of a number, an expression or a character string. These criteria determine which cells are counted. If regular expressions are enabled in calculation options you may also enter a search text in the form of a regular expression, e.g. b.* for all cells that begin with b. If wildcards are enabled in calculation options you may enter a search text with wildcards, e.g. b* for all cells that begin with b. You may also indicate a cell address that contains the search criterion. If you search for literal text, enclose the text in double quotes.

Exemple

A1:A10 és un interval de cel·les que conté els nombres entre el 2000 i el 2009. La cel·la B1 conté el nombre 2006. A la cel·la B2 introduïu una fórmula:

=COMPTASI(A1:A10;2006): retorna 1.

=COMPTASI(A1:A10;B1): retorna 1.

=COMPTASI(A1:A10;">=2006"): retorna 4.

=COMPTASI(A1:A10;"<"&B1): quan B1 conté 2006, la funció retorna 6.

=COMPTASI(A1:A10;C2) on la cel·la C2 conté el text >2006 compta el nombre de cel·les de l'interval A1:A10 que són >2006.

Per a comptar només els nombres negatius: =COMPTASI(A1:A10;"<0")

COMPTABUIDES

Retorna el nombre de cel·les buides.

Sintaxi

COMPTABUIDES(Interval)

Retorna el nombre de cel·les buides que hi ha a l'interval de cel·les Interval.

Exemple

=COMPTABUIDES(A1:B2) retorna 4 si les cel·les A1, A2, B1 i B2 són buides.

COMPTAA

Compta quants valors hi ha a la llista d'arguments. Les entrades de text també es compten, fins i tot si contenen una cadena buida de longitud 0. Si un argument és una matriu o una referència, s'ignoren les cel·les buides dins d'aquesta matriu o referència.

Sintaxi

COMPTAA(Valor1; Valor2; ...Valor30)

Valor1; Valor2, ... són els arguments d'1 a 30 que representen els valors que s'han de comptar.

Exemple

Les entrades 2, 4, 6 i vuit en el valor 1-4 s'han de comptar.

=COMPTAA(2;4;6;"vuit") = 4. El recompte de valors és 4.

COMPTA

Compta quants nombres hi ha en una llista d'arguments. S'ignoren les entrades de text.

Sintaxi

COMPTA(Valor1; Valor2; ... Valor30)

Valor1; Valor2, ... són els valors o intervals d'1 a 30 que representen els valors que s'han de comptar.

Exemple

Les entrades 2, 4, 6 i vuit en el valor 1-4 s'han de comptar.

=COMPTA(2;4;6;"vuit") = 3. Per tant, el recompte de nombres és 3.

PROVAKHI

Retorna la probabilitat de desviació d'una distribució aleatòria de dues sèries de prova basada en la prova khi quadrat com a prova d'independència. PROVAKHI retorna la distribució khi quadrat de les dades.

La probabilitat determinada per PROVAKHI també es pot determinar amb DISTKHI. En aquest cas, la khi quadrat de la mostra aleatòria s'ha d'aprovar com a paràmetre en comptes de la fila de dades.

Sintaxi

PROVAKHI(DadesB; DadesE)

DadesB és la matriu de les observacions.

DadesE és l'interval de valors esperats.

Exemple

Dades_B (observades) Dades_E (esperades)
1 195 170
2 151 170
3 148 170
4 189 170
5 183 170
6 154 170

=PROVAKHI(A1:A6;B1:B6) és igual a 0,02. Aquesta és la probabilitat associada a les dades observades de la distribució khi quadrat teòrica.

INVKHIQUAD

Retorna la inversa de DISTKHIQUAD.

Sintaxi

Probabilitat és el valor de probabilitat per al qual s'ha de calcular la inversa de la distribució khi quadrat.

GrausDeLlibertat són els graus de llibertat de la funció khi quadrat.

INV.KHIQUAD.DRETA

Retorna la inversa de la probabilitat unilateral de la distribució khi quadrat.

Sintaxi

INV.KHIQUAD.DRETA(Nombre; GrausDeLlibertat)

Nombre és el valor de la probabilitat d'error.

GrausDeLlibertat són els graus de llibertat de l'experiment.

Exemple

Es tira un dau 1.020 vegades. Els nombres del dau de l'1 al 6 apareixen 195, 151, 148, 189, 183 i 154 vegades respectivament (valors observats). Cal comprovar la hipòtesi que el dau no estigui trucat.

La distribució khi quadrat de la mostra aleatòria es determina per la fórmula donada anteriorment. Atès que el valor esperat per a un cert nombre en el dau per a n tirades és n vegades 1/6, i així doncs 1020/6 = 170, la fórmula retorna un valor khi quadrat de 13,27.

Si el valor khi quadrat (observat) és major o igual que el khi quadrat (teòric) INVKHI es descarta la hipòtesi, atès que la desviació entre la teoria i l'experiment és massa gran. Si el valor khi quadrat observat és menor que INVKHI, la hipòtesi es confirma amb la probabilitat indicada d'error.

=INV.KHIQUAD.DRETA(0,05;5) retorna 11,0704976935.

=INV.KHIQUAD.DRETA(0,02;5) retorna 13,388222599.

Si la probabilitat d'error és del 5%, el dau no és bo, però si la probabilitat d'error és del 2%, no hi ha cap raó per pensar que aquest dau pugui estar trucat.

INV.KHIQUAD

Retorna la inversa de la probabilitat unilateral a l'esquerra de la distribució khi quadrat.

Sintaxi

INV.KHIQUAD(Probabilitat; GrausDeLlibertat)

Probabilitat és el valor de probabilitat per al qual s'ha de calcular la inversa de la distribució khi quadrat.

GrausDeLlibertat són els graus de llibertat de la funció khi quadrat.

Exemple

=INV.KHIQUAD(0,5;1) retorna 0,4549364231.

DIST.KHIQUAD.DRETA

Retorna el valor de probabilitat de la khi quadrat indicada perquè una hipòtesi es confirmi. DIST.KHIQUAD.DRETA compara el valor khi quadrat que s'ha de donar per a una mostra aleatòria que es calcula a partir de la suma del (valor observat- valor esperat)^2/valor esperat per a tots els valors amb la distribució khi quadrat teòrica i a partir d'això determina la probabilitat d'error de la hipòtesi que s'ha de provar.

La probabilitat determinada per DIST.KHIQUAD.DRETA també es pot determinar mitjançant PROVAKHI.

Sintaxi

DIST.KHIQUAD.DRETA(Nombre; GrausDeLlibertat)

Nombre és el valor khi quadrat de la mostra aleatòria utilitzat per determinar la probabilitat d'error.

GrausDeLlibertat són els graus de llibertat de l'experiment.

Exemple

=DIST.KHIQUAD.DRETA(13,27; 5) és igual a 0,0209757694.

Si el valor khi quadrat de la mostra aleatòria és 13,27 i si l'experiment té 5 graus de llibertat, s'assegura que la hipòtesi té una probabilitat d'error del 2%.

DIST.KHIQUAD

Retorna el valor de la funció de densitat de probabilitat o de la funció de distribució acumulada per a la distribució khi quadrat.

Sintaxi

DIST.KHIQUAD(Nombre; GrausDeLlibertat; Acumulada)

Nombre és el valor khi quadrat de la mostra aleatòria utilitzat per determinar la probabilitat d'error.

GrausDeLlibertat són els graus de llibertat de l'experiment.

Acumulada pot ser 0 o Fals per a calcular la funció de densitat de probabilitat. Si és un altre valor o Cert, calcula la funció de distribució acumulada.

Exemple

=CHISQ.DIST(3; 2; 0) equals 0.1115650801, the probability density function with 2 degrees of freedom, at x = 3.

=CHISQ.DIST(3; 2; 1) equals 0.7768698399, the cumulative chi-square distribution with 2 degrees of freedom, at the value x = 3

DISTKHIQUAD

Retorna el valor de la funció de densitat de probabilitat o de la funció de distribució acumulada per a la distribució khi quadrat.

Sintaxi

DISTKHIQUAD(Nombre; GrausDeLlibertat; Acumulada)

Nombre és el valor per al qual s'ha de calcular la funció.

GrausDeLlibertat són els graus de llibertat de la funció khi quadrat.

Acumulada (opcional): si és 0 o Fals, calcula la funció de densitat de probabilitat. Si és un altre valor o Cert o s'omet, calcula la funció de distribució acumulada.

INVKHI

Retorna la inversa de la probabilitat unilateral de la distribució khi quadrat.

Sintaxi

INVKHI(Nombre; GrausDeLlibertat)

Nombre és el valor de la probabilitat d'error.

GrausDeLlibertat són els graus de llibertat de l'experiment.

Exemple

Es tira un dau 1.020 vegades. Els nombres del dau de l'1 al 6 apareixen 195, 151, 148, 189, 183 i 154 vegades respectivament (valors observats). Cal comprovar la hipòtesi que el dau no estigui trucat.

La distribució khi quadrat de la mostra aleatòria es determina per la fórmula donada anteriorment. Atès que el valor esperat per a un cert nombre en el dau per a n tirades és n vegades 1/6, i així doncs 1020/6 = 170, la fórmula retorna un valor khi quadrat de 13,27.

Si el valor khi quadrat (observat) és major o igual que el khi quadrat (teòric) INVKHI es descarta la hipòtesi, atès que la desviació entre la teoria i l'experiment és massa gran. Si el valor khi quadrat observat és menor que INVKHI, la hipòtesi es confirma amb la probabilitat indicada d'error.

=INVKHI(0,05;5) retorna 11,07.

=INVKHI(0,02;5) retorna 13,39.

Si la probabilitat d'error és del 5%, el dau no és bo, però si la probabilitat d'error és del 2%, no hi ha cap raó per pensar que aquest dau pugui estar trucat.

PROVA.KHIQUAD

Retorna la probabilitat de desviació d'una distribució aleatòria de dues sèries de prova basada en la prova khi quadrat com a prova d'independència. PROVA.KHIQUAD retorna la distribució khi quadrat de les dades.

La probabilitat determinada per PROVA.KHIQUAD també es pot determinar amb DIS.TKHI. En aquest cas, la khi quadrat de la mostra aleatòria s'ha d'aprovar com a paràmetre en comptes de la fila de dades.

Sintaxi

PROVA.KHIQUAD(DadesB; DadesE)

DadesB és la matriu de les observacions.

DadesE és l'interval de valors esperats.

Exemple

Dades_B (observades) Dades_E (esperades)
1 195 170
2 151 170
3 148 170
4 189 170
5 183 170
6 154 170

=PROVA.KHIQUAD(A1:A6;B1:B6) és igual a 0,0209708029. Aquesta és la probabilitat associada a les dades observades de la distribució khi quadrat teòrica.

DISTKHI

Retorna el valor de probabilitat de la khi quadrat indicada perquè una hipòtesi es confirmi. DISTKHI compara el valor khi quadrat que s'ha de donar per a una mostra aleatòria que es calcula a partir de la suma del (valor observat- valor esperat)^2/valor esperat per a tots els valors amb la distribució khi quadrat teòrica i a partir d'això determina la probabilitat d'error de la hipòtesi que s'ha de provar.

La probabilitat determinada per DISTKHI també es pot determinar mitjançant PROVAKHI.

Sintaxi

DISTKHI(Nombre; GrausDeLlibertat)

Nombre és el valor khi quadrat de la mostra aleatòria utilitzat per determinar la probabilitat d'error.

GrausDeLlibertat són els graus de llibertat de l'experiment.

Exemple

=DISTKHI(13,27; 5) és igual a 0,02.

Si el valor khi quadrat de la mostra aleatòria és 13,27 i si l'experiment té 5 graus de llibertat, s'assegura que la hipòtesi té una probabilitat d'error del 2%.

INV.BINOM

Retorna el valor més petit la distribució binomial acumulada del qual és major o igual que un valor de criteri.

Sintaxi

INV.BINOM(Avaluacions; Probabilitat; Alfa)

Avaluacions: és el nombre total d'avaluacions.

PE és la probabilitat d'èxit de cada avaluació.

Alfa: és la probabilitat llindar que s'aconsegueix o se supera.

Exemple

=INV.BINOM(8;0.6;0.9) retorna 7, el nombre més petit per al qual la distribució binomial acumulada és més gran o igual al criteri indicat.

DIST.BINOM

Retorna la probabilitat de distribució binomial discreta.

Sintaxi

DIST.BINOM(X; Avaluacions; PE; C)

X és el nombre d'èxits en un grup d'avaluacions.

Avaluacions és el nombre d'avaluacions independents.

PE és la probabilitat d'èxit de cada avaluació.

C = 0 calcula la probabilitat d'un esdeveniment individual i C = 1 calcula la probabilitat acumulada.

Exemple

=DIST.BINOM(A1;12;0,5;0) mostra (si A1 conté els valors 0 a 12) les probabilitats per a 12 vegades que es tira una moneda a l'aire que aparegui Cara el nombre de vegades exacte introduït a A1.

=DIST.BINOM(A1;12;0,5;1) mostra les probabilitats acumulades per a les mateixes sèries. Per exemple, si A1 = 4, la probabilitat acumulada de les sèries és 0, 1, 2, 3 o 4 vegades cara (O no exclusiu).

DISTBINOM

Retorna la probabilitat de distribució binomial per al termini individual.

Sintaxi

DISTBINOM(X; Avaluacions; PE; C)

X és el nombre d'èxits en un grup d'avaluacions.

Avaluacions és el nombre d'avaluacions independents.

PE és la probabilitat d'èxit de cada avaluació.

C = 0 calcula la probabilitat d'un esdeveniment individual i C = 1 calcula la probabilitat acumulada.

Exemple

=DISTBINOM(A1;12;0,5;0) mostra (si A1 conté els valors 0 a 12) les probabilitats per a 12 vegades que es tira una moneda a l'aire que aparegui Cara el nombre de vegades exacte introduït a A1.

=DISTBINOM(A1;12;0,5;1) mostra les probabilitats acumulades per a les mateixes sèries. Per exemple, si A1 = 4, la probabilitat acumulada de les sèries és 0, 1, 2, 3 o 4 vegades Cara (OR no exclusiu).

INVBETA

Retorna la inversa de la funció de densitat de probabilitat beta acumulada.

Sintaxi

INVBETA(Nombre; Alfa; Beta; Inici; Final)

Nombre és el valor entre Inici i Final amb el qual s'avalua la funció.

Alfa és un paràmetre de la distribució.

Beta és un paràmetre de la distribució.

Inici (opcional) és el límit inferior de Nombre.

Final (opcional) és el límit superior de Nombre.

En les funcions del LibreOffice Calc, els paràmetres marcats com a "opcionals" es poden ometre quan no hi ha cap altre paràmetre que els segueixi. Per exemple, en una funció amb quatre paràmetres, en què els dos darrers estan marcats com a "opcionals", es pot ometre el paràmetre 4 o bé els paràmetres 3 i 4; en canvi, no es pot ometre únicament el paràmetre 3.

Exemple

=INVBETA(0,5;5;10) retorna el valor 0,33.

INV.BETA

Retorna la inversa de la funció de densitat de probabilitat beta acumulada.

Sintaxi

INV.BETA(Nombre; Alfa; Beta; Inici; Final)

Nombre és el valor entre Inici i Final amb el qual s'avalua la funció.

Alfa és un paràmetre de la distribució.

Beta és un paràmetre de la distribució.

Inici (opcional) és el límit inferior de Nombre.

Final (opcional) és el límit superior de Nombre.

En les funcions del LibreOffice Calc, els paràmetres marcats com a "opcionals" es poden ometre quan no hi ha cap altre paràmetre que els segueixi. Per exemple, en una funció amb quatre paràmetres, en què els dos darrers estan marcats com a "opcionals", es pot ometre el paràmetre 4 o bé els paràmetres 3 i 4; en canvi, no es pot ometre únicament el paràmetre 3.

Exemple

=INV.BETA(0,5;5;10) retorna el valor 0,3257511553.

DIST.BETA

Retorna la funció beta.

Sintaxi

DIST.BETA(Nombre; Alfa; Beta; Acumulada; Inici; Final)

Nombre (necessari) és el valor entre Inici i Final amb el qual s'avalua la funció.

Alfa (necessari) és un paràmetre de la distribució.

Beta (necessari) és un paràmetre de la distribució.

Acumulada (necessari) pot ser 0 o Fals per calcular la funció de densitat de probabilitat. Si és un altre valor o Cert, calcula la funció de distribució acumulada.

Inici (opcional) és el límit inferior de Nombre.

Final (opcional) és el límit superior de Nombre.

En les funcions del LibreOffice Calc, els paràmetres marcats com a "opcionals" es poden ometre quan no hi ha cap altre paràmetre que els segueixi. Per exemple, en una funció amb quatre paràmetres, en què els dos darrers estan marcats com a "opcionals", es pot ometre el paràmetre 4 o bé els paràmetres 3 i 4; en canvi, no es pot ometre únicament el paràmetre 3.

Exemples

=DIST.BETA(2,8;10;1;1;3) retorna el valor 0,6854706.

=DIST.BETA(2,8;10;0;1;3) retorna el valor 1,4837646.

DISTBETA

Retorna la funció beta.

Sintaxi

DISTBETA(Nombre; Alfa; Beta; Inici; Final; Acumulada)

Nombre és el valor entre Inici i Final amb el qual s'avalua la funció.

Alfa és un paràmetre de la distribució.

Beta és un paràmetre de la distribució.

Inici (opcional) és el límit inferior de Nombre.

Final (opcional) és el límit superior de Nombre.

Acumulada (opcional) pot ser 0 o Fals per calcular la funció de densitat de probabilitat. Si és un altre valor o Cert o s'omet, calcula la funció de distribució acumulada.

En les funcions del LibreOffice Calc, els paràmetres marcats com a "opcionals" es poden ometre quan no hi ha cap altre paràmetre que els segueixi. Per exemple, en una funció amb quatre paràmetres, en què els dos darrers estan marcats com a "opcionals", es pot ometre el paràmetre 4 o bé els paràmetres 3 i 4; en canvi, no es pot ometre únicament el paràmetre 3.

Exemple

=DISTBETA(0,75;3;4) retorna el valor 0,96.

B

Retorna la probabilitat d'una mostra amb una distribució binomial.

Sintaxi

B(Avaluacions; PE; T1; T2)

Avaluacions és el nombre d'avaluacions independents.

PE és la probabilitat d'èxit de cada avaluació.

T1 defineix el límit més baix per al nombre d'avaluacions.

T2 (opcional) defineix el límit superior del nombre d'avaluacions.

Exemple

Si es tira el dau deu vegades, quina és la probabilitat que aparegui un 6 exactament dues vegades? La probabilitat que aparegui un 6 (o qualsevol altre nombre) és 1/6. La fórmula següent combina aquests factors:

=B(10;1/6;2) retorna una probabilitat del 29%.


Related Topics

Functions by Category