Statistické funkce – část 4

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

QUARTILE.INC

Vrátí kvartil ze zadané množiny dat.

Note.png Rozdíl mezi QUARTILE.INC a QUARTILE.EXC je v tom, že u QUARTILE.INC se pro percentil předpokládá uzavřený interval od 0 do 1, zatímco u QUARTILE.EXC se pro percentil předpokládá otevřený interval od 0 do 1.

Syntaxe

QUARTILE.INC(Data; Typ)

Data představují matici dat výběru.

Typ představuje typ kvartilu: 0 = MIN, 1 = 25%, 2 = 50% (MEDIAN), 3 = 75% a 4 = MAX.

Příklad

=QUARTILE.INC(A1:A50;2) vrátí hodnotu, která se mezi seřazenými daty z oblasti A1:A50 nachází v 50 %, tj. ve stejné vzdálenosti od nejmenší i od největší hodnoty.

QUARTILE.EXC

Vrátí požadovaný kvartil ze zadané oblasti hodnot za předpokladu, že se pro percentily používá otevřený interval od 0 do 1.

Note.png Rozdíl mezi QUARTILE.INC a QUARTILE.EXC je v tom, že u QUARTILE.INC se pro percentil předpokládá uzavřený interval od 0 do 1, zatímco u QUARTILE.EXC se pro percentil předpokládá otevřený interval od 0 do 1.

Syntaxe

QUARTILE.EXC(Data; Typ)

Data představují oblast hodnot, pro kterou se má uvedený kvartil vypočítat.

Typ Celé číslo v rozmezí od 1 do 3 představující požadovaný kvartil. (Jestliže typ = 1 nebo 3, zadaná matice musí obsahovat více než 2 hodnoty.)

Příklad

=QUARTILE.EXC(A1:A50;2) vrátí hodnotu, která se mezi seřazenými daty z oblasti A1:A50 nachází v 50 %, tj. ve stejné vzdálenosti od nejmenší i od největší hodnoty.

QUARTILE

Vrátí kvartil ze zadané množiny dat.

Syntaxe

QUARTILE(Data; Typ)

Data představují matici dat výběru.

Typ představuje typ kvartilu: 0 = MIN, 1 = 25%, 2 = 50% (MEDIAN), 3 = 75% a 4 = MAX.

Příklad

=QUARTILE(A1:A50;2) vrátí hodnotu, která se mezi seřazenými daty z oblasti A1:A50 nachází v 50 %, tj. ve stejné vzdálenosti od nejmenší i od největší hodnoty.

POISSON.DIST

Vrátí Poissonovo rozdělení.

Syntaxe

POISSON.DIST(Číslo; Střední hodnota; C)

Číslo představuje hodnotu, pro kterou se vypočte hodnota Poissonova rozdělení.

Střední hodnota je střední hodnota Poissonova rozdělení.

Pro C (nepovinné) = 0 nebo Nepravda se vypočítá hustota pravděpodobnosti; pro C = 1 nebo Pravda se vypočítá distribuční funkce. Pokud není zadáno, vloží se při ukládání dokumentu výchozí hodnota Pravda, aby byla zachována kompatibilita s jinými aplikacemi a se staršími verzemi LibreOffice.

Příklad

=POISSON(60;50;1) vrátí 0,9278398202.

POISSON

Vrátí Poissonovo rozdělení.

Syntaxe

POISSON(Číslo; Střední hodnota; C)

Číslo představuje hodnotu, pro kterou se vypočte hodnota Poissonova rozdělení.

Střední hodnota je střední hodnota Poissonova rozdělení.

Pro C (nepovinné) = 0 nebo Nepravda se vypočítá hustota pravděpodobnosti; pro C = 1 nebo Pravda se vypočítá distribuční funkce. Pokud není zadáno, vloží se při ukládání dokumentu výchozí hodnota Pravda, aby byla zachována kompatibilita s jinými aplikacemi a se staršími verzemi LibreOffice.

Příklad

=POISSON(60;50;1) vrátí 0,93.

PHI

Vrátí hodnoty hustoty pravděpodobnosti normovaného normálního rozdělení.

Syntaxe

PHI(Číslo)

Číslo je hodnota, pro kterou se vypočte hodnota normovaného normálního rozdělení.

Příklad

=PHI(2,25) = 0,03

=PHI(-2,25) = 0,03

=PHI(0) = 0,4

PERCENTRANK.INC

Vrátí pro určenou hodnotu relativní umístění v zadané matici, vyjádřené číslem z uzavřeného intervalu od 0 do 1.

Note.png Rozdíl mezi funkcemi PERCENTRANK.INC a PERCENTRANK.EXC je v tom, že PERCENTRANK.INC vypočítá hodnotu z uzavřeného intervalu od 0 do 1, zatímco PERCENTRANK.EXC vypočítá hodnotu z otevřeného intervalu od 0 do 1.

Syntaxe

PERCENTRANK.INC(Data; Hodnota; Číslice)

Data představují matici dat výběru.

Hodnota představuje hodnotu, jejíž umístění se má zjistit.

Číslice Nepovinný argument, který udává počet významných číslic, na který má být vrácená procentuální hodnota zaokrouhlena.

Příklad

=PERCENTRANK.INC(A1:A50;50) vrátí procentuální pořadí hodnoty 50 z celkového pořadí všech hodnot nalezených v A1:A50. Pokud se hodnota 50 bude nacházet mimo celkové pořadí, zobrazí se chybová zpráva.

PERCENTRANK.EXC

Vrátí pro určenou hodnotu relativní umístění v zadané matici, vyjádřené číslem z otevřeného intervalu od 0 do 1.

Note.png Rozdíl mezi funkcemi PERCENTRANK.INC a PERCENTRANK.EXC je v tom, že PERCENTRANK.INC vypočítá hodnotu z uzavřeného intervalu od 0 do 1, zatímco PERCENTRANK.EXC vypočítá hodnotu z otevřeného intervalu od 0 do 1.

Syntaxe

PERCENTRANK.EXC(Data; Hodnota; Číslice)

Data představují matici dat výběru.

Hodnota představuje hodnotu, jejíž umístění se má zjistit.

Číslice Nepovinný argument, který udává počet významných číslic, na který má být vrácená procentuální hodnota zaokrouhlena.

Příklad

=PERCENTRANK.EXC(A1:A50;50) vrátí procentuální pořadí hodnoty 50 z celkového pořadí všech hodnot nalezených v A1:A50. Pokud se hodnota 50 bude nacházet mimo celkové pořadí, zobrazí se chybová zpráva.

PERCENTRANK

Vrátí procentuální polohu hodnoty ve výběru.

Syntaxe

PERCENTRANK(Data;Hodnota)

Data představují matici dat výběru.

Hodnota představuje hodnotu, jejíž umístění se má zjistit.

Příklad

=PERCENTRANK(A1:A50;50) vrátí procentuální pořadí hodnoty 50 z celkového pořadí všech hodnot nalezených v A1:A50. Pokud se hodnota 50 bude nacházet mimo celkové pořadí, zobrazí se chybová zpráva.

PERCENTILE.INC

Vrátí hodnotou alfa zadaný percentil matice dat. Funkce vrátí hodnoty datové řady od nejmenší (alfa=0) po největší (alfa=1). Percentil Alfa = 25 % znamená první kvartil; percentil Alfa = 50 % je medián.

Note.png Rozdíl mezi funkcemi PERCENTILE.INC a PERCENTILE.EXC je v tom, že u PERCENTILE.INC je hodnota alfa z uzavřeného intervalu od 0 do 1, zatímco u PERCENTILE.EXC je hodnota alfa z otevřeného intervalu od 0 do 1.

Syntaxe

PERCENTILE.INC(Data; Alfa)

Data představuje matici dat.

Alfa představuje procentuální podíl v rozmezí od 0 do 1.

Příklad

=PERCENTILE.INC(A1:A50;0,1) představuje hodnotu v množině dat, která se mezi seřazenými hodnotami z A1:A50 nachází v 10 % celkového počtu hodnot.

PERCENTILE.EXC

Vrátí hodnotou alfa určený percentil zadané oblasti hodnot, kde alfa je z otevřeného intervalu od 0 do 1. Funkce vrátí hodnoty datové řady od nejmenší (alfa=0) po největší (alfa=1). Percentil Alfa = 25 % znamená první kvartil; percentil Alfa = 50 % je medián.

Warning.png Pokud Alpha není násobkem 1/(n+1), (kde n je počet hodnot zadané matice), funkce vypočítá hodnoty percentilu pomocí interpolace mezi hodnotami matice. Pokud je však alfa menší než 1/(n+1) nebo je alfa větší než n/(n+1), interpolovat nelze, a funkce proto vrátí chybu.
Note.png Rozdíl mezi funkcemi PERCENTILE.INC a PERCENTILE.EXC je v tom, že u PERCENTILE.INC je hodnota alfa z uzavřeného intervalu od 0 do 1, zatímco u PERCENTILE.EXC je hodnota alfa z otevřeného intervalu od 0 do 1.

Syntaxe

PERCENTILE.EXC(Data; Alfa)

Data představuje matici dat.

Alfa představuje procentuální podíl v rozmezí od 0 do 1.

Příklad

=PERCENTILE.EXC(A1:A50;10%) představuje hodnotu v množině dat, která se mezi seřazenými hodnotami z A1:A50 nachází v 10 % celkového počtu hodnot.

PERCENTILE

Vrátí hodnotou alfa zadaný percentil matice dat. Funkce PERCENTILE vrátí hodnoty datové řady od nejmenší (alfa=0) po největší (alfa=1). Percentil Alfa = 25 % znamená první kvartil; percentil Alfa = 50 % je medián.

Syntaxe

PERCENTILE(Data; Alfa)

Data představují matici dat.

Alfa představuje procentuální podíl v rozmezí od 0 do 1.

Příklad

=PERCENTILE(A1:A50;0,1) představuje hodnotu v množině dat, která se mezi seřazenými hodnotami z A1:A50 nachází v 10 % celkového počtu hodnot.

PEARSON

Vrátí Pearsonův korelační koeficient r.

Syntaxe

PEARSON(Data1; Data2)

Data1 představuje matici první množiny dat.

Data2 představuje matici druhé množiny dat.

Příklad

=PEARSON(A1:A30;B1:B30) vrátí Pearsonův korelační koeficient obou množin dat.

NORMINV

Vrátí hodnotu inverzní distribuční funkce normálního rozdělení.

Syntaxe

NORMINV(Číslo; StředníHodnota; StDev)

Číslo představuje pravděpodobnost, která se použije pro určení inverzní distribuční funkce normálního rozdělení.

StředníHodnota představuje střední hodnotu normálního rozdělení.

StDev představuje směrodatnou odchylku normálního rozdělení.

Příklad

=NORMINV(0,9;63;5) vrátí 69,41. Pokud průměrné vejce váží 63 gramů se směrodatnou odchylkou 5, potom existuje pravděpodobnost 90 %, že vejce nebude těžší než 69,41 gramů.

NORM.INV

Vrátí hodnotu inverzní distribuční funkce normálního rozdělení.

Syntaxe

NORM.INV(Číslo; StředníHodnota; StDev)

Číslo představuje pravděpodobnost, která se použije pro určení inverzní distribuční funkce normálního rozdělení.

StředníHodnota představuje střední hodnotu normálního rozdělení.

StDev představuje směrodatnou odchylku normálního rozdělení.

Příklad

=NORMINV(0,9;63;5) vrátí 69,4077578277. Pokud průměrné vejce váží 63 gramů se směrodatnou odchylkou 5, potom existuje pravděpodobnost 90 %, že vejce nebude těžší než 69,41 gramů.

NORM.DIST

Vrátí hustotu pravděpodobnosti, případně distribuční funkci normálního rozdělení.

Syntaxe

NORM.DIST(Číslo; StředníHodnota; StDev; C)

Číslo je hodnota, pro kterou se má vypočítat normální rozdělení.

StředníHodnota je střední hodnota rozdělení.

StDev je směrodatná odchylka rozdělení.

Pro C = 0 se vypočítá hustota pravděpodobnosti, pro C = 1 se vypočítá distribuční funkce.

Příklad

=NORM.DIST(70;63;5;0) vrátí 0,029945493.

=NORM.DIST(70;63;5;1) vrátí 0,9192433408.

NORMDIST

Vrátí hustotu pravděpodobnosti, případně distribuční funkci normálního rozdělení.

Syntaxe

NORMDIST (Číslo; StředníHodnota; StDev; C)

Číslo je hodnota, pro kterou se má vypočítat normální rozdělení.

StředníHodnota je střední hodnota rozdělení.

StDev je směrodatná odchylka rozdělení.

C je nepovinné. Pro C = 0 se spočítá hustota pravděpodobnosti, pro C = 1 se spočítá distribuční funkce.

Příklad

=NORMDIST(70;63;5;0) vrátí 0,03.

=NORMDIST(70;63;5;1) vrátí 0,92.

NEGBINOM.DIST

Vrátí hodnotu hustoty pravděpodobnosti nebo distribuční funkce negativního binomického rozdělení.

Syntaxe

NEGBINOM.DIST(X; R; SP; Kumulativní)

X odpovídá hodnotě vrácené pro neúspěšný test.

R odpovídá hodnotě vrácené pro úspěšný test.

SP je pravděpodobnost úspěchu pokusu.

Pro Kumulativní = 0 se vypočítá hustota pravděpodobnosti, pro Kumulativní = 1 se vypočítá distribuční funkce.

Příklad

=NEGBINOM.DIST(1;1;0,5;0) vrátí 0,25.

=NEGBINOM-DIST(1;1;0,5;1) vrátí 0,75.

NEGBINOMDIST

Vrátí hodnotu negativního binomického rozdělení.

Syntaxe

NEGBINOMDIST(X; R; SP)

X odpovídá hodnotě vrácené pro neúspěšný test.

R odpovídá hodnotě vrácené pro úspěšný test.

SP je pravděpodobnost úspěchu pokusu.

Příklad

=NEGBINOMDIST(1;1;0,5) vrátí 0,25.

MODE.SNGL

Vrátí nejčastěji se vyskytující (opakující se) hodnotu v matici nebo oblasti dat. Jestliže je takových hodnot více, vrátí nejmenší z nich. Pokud se žádná z hodnot neopakuje, nastane chyba.

Syntaxe

MODE.SNGL(Číslo1; Číslo2; ...Číslo30)

Číslo1; Číslo2; ...Číslo30 jsou číselné hodnoty nebo oblasti.

Warning.png Pokud se v množině dat žádná hodnota neopakuje, MODE.SNGL vrátí chybovou hodnotu #VALUE! .

Příklad

=MODE.SNGL(A1:A50)

MODE.MULT

Vrátí svislou matici statistických modů (nejčastěji se vyskytující hodnoty) ze seznamu daných čísel.

Syntaxe

MODE.MULT(Číslo1; Číslo2; ...Číslo30)

Číslo1; Číslo2; ...Číslo30 jsou číselné hodnoty nebo oblasti.

Warning.png Jelikož funkce MODE.MULT vrací matici hodnot, je nutné ji zadat jako maticový vzorec. Není-li funkce zadána jako maticový vzorec, vrátí se pouze první modus, který je stejný jako při použití funkce MODE.SNGL.

Příklad

=MODE.MULT(A1:A50)

MODE

Vrátí nejčastější hodnotu množiny dat. Jestliže je takových hodnot více, vrátí nejmenší z nich. Pokud se žádná z hodnot neopakuje, nastane chyba.

Syntaxe

MODE(Číslo1; Číslo2; ...Číslo30)

Číslo1; Číslo2;...Číslo30 jsou číselné hodnoty nebo oblasti.

Příklad

=MODE(A1:A50)

MINA

Vrátí minimální hodnotu ze seznamu argumentů. Na rozdíl od MIN je možné zadat text. Hodnota textu je 0.

Funkce MINA() a MAXA() vrátí 0, pokud nebyla nalezena žádná chyba a nebyla vložena hodnota (text nebo číslo).

Syntaxe

MINA(Hodnota1; Hodnota2; ...Hodnota30)

Hodnota1; Hodnota2;...Hodnota30 jsou hodnoty nebo oblasti. Text má hodnotu 0.

Příklad

=MINA(1;"Text";20) vrátí 0.

=MINA(A1:B100) vrátí nejmenší hodnotu v seznamu.

MIN

Vrátí minimální hodnotu ze seznamu argumentů.

Vrátí 0, pokud nebyla nalezena žádná číselná hodnota ani chyba v oblasti buněk vložené jako odkaz. Buňky s textem jsou ignorovány pro MIN() a MAX(). Funkce MINA() a MAXA() vrátí 0, pokud nebyla nalezena žádná chyba nebo hodnota (číselná nebo textová). Je-li do MIN() nebo MAX() vložen textový řetězec, např. MIN("řetězec"), bude vrácena chyba.

Syntaxe

MIN(Číslo1; Číslo2; ...Číslo30)

Číslo1; Číslo2;...Číslo30 jsou číselné hodnoty nebo oblasti.

Příklad

=MIN(A1:B100) vrátí nejmenší hodnotu ze seznamu.

MEDIAN

Vrátí medián množiny čísel. Při lichém počtu čísel vrátí prostřední číslo (hodnotou, jsou-li čísla seřazená, tak i polohou). Je-li čísel sudý počet, vrátí průměr ze dvou prostředních hodnot.

Syntaxe

MEDIAN(Číslo1;Číslo2; ...Číslo30)

Číslo1; Číslo2;...Číslo30 jsou hodnoty nebo oblasti, které představují výběr. Každé číslo může být nahrazeno odkazem.

Příklad

pro liché číslo: MEDIAN(1;5;9;20;21)vrátí 9 jako hodnotu mediánu.

pro sudé číslo: MEDIAN(1;5;9;20) vrátí průměr dvou prostředních hodnot 5 a 9, tedy 7.

MAXA

Vrátí maximální hodnotu ze seznamu argumentů. Na rozdíl od MAX je možné zadat text. Hodnota textu je 0.

Funkce MINA() a MAXA() vrátí 0, pokud nebyla nalezena žádná chyba a nebyla vložena hodnota (text nebo číslo).

Syntaxe

MAXA(Hodnota1; Hodnota2; ... Hodnota30)

Hodnota1; Hodnota2;...Hodnota30 jsou hodnoty nebo oblasti. Text má hodnotu 0.

Příklad

=MAXA(A1;A2;A3;50;100;200;"Text") vrátí největší hodnotu ze seznamu.

=MAXA(A1:B100) vrátí největší hodnotu ze seznamu.

MAX

Vrátí maximální hodnotu ze seznamu argumentů.

Vrátí 0, pokud nebyla nalezena žádná číselná hodnota ani chyba v oblasti buněk vložené jako odkaz. Buňky s textem jsou ignorovány pro MIN() a MAX(). Funkce MINA() a MAXA() vrátí 0, pokud nebyla nalezena žádná chyba nebo hodnota (číselná nebo textová). Je-li do MIN() nebo MAX() vložen textový řetězec, např. MIN("řetězec"), bude vrácena chyba.

Syntaxe

MAX(Číslo1; Číslo2; ...Číslo30)

Číslo1; Číslo2;...Číslo30 jsou číselné hodnoty nebo oblasti.

Příklad

=MAX(A1;A2;A3;50;100;200) vrátí největší hodnotu ze seznamu.

=MAX(A1:B100) vrátí největší hodnotu ze seznamu..

AVERAGEIFS

Vrátí aritmetický průměr všech buněk oblasti, které splňují více kritérií. Funkce AVERAGEIFS sečte všechny výsledky, které vyhovují daným logickým testům, a součet vydělí počtem vybraných hodnot.

AVERAGEIF

Vrátí aritmetický průměr všech buněk oblasti, které splňují danou podmínku. Funkce AVERAGEIF sečte všechny výsledky, které vyhovují danému logickému testu, a součet vydělí počtem vybraných hodnot.

AVERAGEA

Vrátí průměr ze zadaných hodnot, přičemž textové řetězce mají hodnotu 0.

Syntaxe

AVERAGEA(Hodnota1; Hodnota2; ... Hodnota30)

Hodnota1; Hodnota2;...Hodnota30 jsou hodnoty nebo oblasti. Text má hodnotu 0.

Příklad

=AVERAGEA(A1:A50)

AVERAGE

Vrátí průměr ze zadaných hodnot.

Syntaxe

AVERAGE(Číslo1; Číslo2; ...Číslo30)

Number1; Number2;...Number30 are numerical values or ranges.

Příklad

=AVERAGE(A1:A50)

AVEDEV

Vrátí průměr absolutních odchylek hodnot od jejich střední hodnoty. Tento průměr je ukazatelem variability množiny dat.

Syntaxe

AVEDEV(Číslo1; Číslo2; ...Číslo30)

Číslo1; Číslo2;...Číslo30 jsou hodnoty nebo oblasti, které reprezentují výběr. Každé číslo může být také nahrazeno odkazem.

Příklad

=AVEDEV(A1:A50)


Related Topics

Functions by Category