Fankishinoota Istaatistiksii Kutaa Shan

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Contents

WEIBULL.DIST

Gatiiwwan raabsa Webulii kenna.

Tamsaasni Weibull tamsaasa carraa ulaagaalee Alfaa waliin > 0 (boca) fi Beettaa > 0 (safaraa) itti fufaati.

Yoo C'n 1 ta'e, WEIBULL rukina faankishinii carraa herreega.

Yoo C'n 0 ta'e, WEIBULL faankishinii tamsaasa walii galaa herreega.

Caasima

WEIBULL(Lakkoofsa; Alfaa; Beettaa; C)

Lakkofsi gatii bakka raabsi Weebulii itti shallagamuu dha.

Alfaan ulaagaa Alfaa kan raabsa weebuliiti.

Beettaan ulaagaa Beettaa kan raabsa weebuliiti.

C indicates the type of function.

Fakkeenya

=WEIBULL(2;1;1;1) 0.86 kenna.

See also the Wiki page.

WEIBULL

Gatiiwwan raabsa Webulii kenna.

Tamsaasni Weibull tamsaasa carraa ulaagaalee Alfaa waliin > 0 (boca) fi Beettaa > 0 (safaraa) itti fufaati.

Yoo C'n 1 ta'e, WEIBULL rukina faankishinii carraa herreega.

Yoo C'n 0 ta'e, WEIBULL faankishinii tamsaasa walii galaa herreega.

Caasima

WEIBULL(Lakkoofsa; Alfaa; Beettaa; C)

Lakkofsi gatii bakka raabsi Weebulii itti shallagamuu dha.

Alfaan ulaagaa Alfaa kan raabsa weebuliiti.

Beettaan ulaagaa Beettaa kan raabsa weebuliiti.

C indicates the type of function.

Fakkeenya

=WEIBULL(2;1;1;1) 0.86 kenna.

See also the Wiki page.

VARPA

Gurmii waamaraa irratti hundaa'uun variyansii ahllaga.Gatiin barruu 0 dha.

Caasima

VARPA(Gatii1; Gatii2; ... Gatii30)

Lakkofsa1; Lakkoofsa2; ...Lakkoofsa30 gatiiwwan ykn hangiiwwan gurmii waamaraa bakka bu'anii dha .

Fakkeenya

=VARPA(A1:A50)

VARP

Gurmii waamaraa irratti hundaa'uun variyansii shallaga.

Caasima

VARP(Lakkofsa1; Lakkoofsa2; ...Lakkoofsa30)

Lakkofsa1; Lakkoofsa2; ...Lakkoofsa30 gurmii waamaraa irratti hundaa'uun gatiiwwan ykn hangiiwwan lakkoofsaa eddattooti.

Fakkeenya

=VARP(A1:A50)

VARP

eddattoo irratti hundaa'uun variyansii tilmaama.

Caasima

VAR(Lakkofsa1; Lakkoofsa2; ...Lakkoofsa30)

Lakkofsa1; Lakkoofsa2; ...Lakkoofsa30 gurmii waamaraa irratti hundaa'uun gatiiwwan ykn hangiiwwan lakkoofsaa kan eddattoo bakka bu'anii dha.

Fakkeenya

=VAR(A1:A50)

VARP

Gurmii waamaraa irratti hundaa'uun variyansii shallaga.

Caasima

VARP(Lakkofsa1; Lakkoofsa2; ...Lakkoofsa30)

Lakkofsa1; Lakkoofsa2; ...Lakkoofsa30 gurmii waamaraa irratti hundaa'uun gatiiwwan ykn hangiiwwan lakkoofsaa eddattooti.

Fakkeenya

=VARP(A1:A50)

VARA

Eddattoo irratti hundaa'uun variyansii tilmaama.Gatiin barruu 0 dha.

Caasima

VARA(Gatii1; Gatii2; ... Gatii30)

Gatii1, Gatii2,...Gatii30 gatiiwwan ykn hangiiwwan eddattoo gurmii waamaraa irraa dhufe bakka bu'anii dha. Barruun gatii 0 qaba.

Fakkeenya

=VARA(A1:A50)

VAR

eddattoo irratti hundaa'uun variyansii tilmaama.

Caasima

VAR(Lakkofsa1; Lakkoofsa2; ...Lakkoofsa30)

Lakkofsa1; Lakkoofsa2; ...Lakkoofsa30 gurmii waamaraa irratti hundaa'uun gatiiwwan ykn hangiiwwan lakkoofsaa kan eddattoo bakka bu'anii dha.

Fakkeenya

=VAR(A1:A50)

TTEST

Probaabilitii yaalii-t barataa waliin walqabate kenna.

Caasima

TTEST(Deeta1; Deetaa2; Modii; Akaakuu)

Deetaa1 waraantoo ykn hangii hirkataa deetaa kan kuusaa jalqabaati.

Deetaa2 waraantoo ykn hangii hirkataa deetaa kan kuusaa lammaffaati.

Halata = 1 yaalii egee-tokkee, Modii = 2 yaalii egee-lamee shallaga.

Akaakuu gosa yaalii-t hojjatamuu dha. Akaakuu 1 jechuun walqabataa dha. Akaakuu 2 jecuun eddattoowwan lama variyansii walqixaa. Akaakuu 3 jechuun eddattoowwan lama variyansii garagaraa.

Fakkeenya

=TTEST(A1:A50;B1:B50;2;2)

TINV

garagaltoo raabsa-t kenna.

Caasima

TINV(Lakkoofsa; DigriisBilisaa)

Lakkoofsi pirobaabilitii raabsa-t egee-lameetin walqabatee dha.

DigriisFiridam lakkoofsa digrii firidamii raabsa-t ti.

Fakkeenya

=TINV(0.1;6) 1.94 kenna

TTEST

Probaabilitii yaalii-t barataa waliin walqabate kenna.

Caasima

TTEST(Deeta1; Deetaa2; Modii; Akaakuu)

Deetaa1 waraantoo ykn hangii hirkataa deetaa kan kuusaa jalqabaati.

Deetaa2 waraantoo ykn hangii hirkataa deetaa kan kuusaa lammaffaati.

Halata = 1 yaalii egee-tokkee, Modii = 2 yaalii egee-lamee shallaga.

Akaakuu gosa yaalii-t hojjatamuu dha. Akaakuu 1 jechuun walqabataa dha. Akaakuu 2 jecuun eddattoowwan lama variyansii walqixaa. Akaakuu 3 jechuun eddattoowwan lama variyansii garagaraa.

Fakkeenya

=TTEST(A1:A50;B1:B50;2;2)

T.INV.2T

Calculates the inverse of the two-tailed Student's T Distribution , which is a continuous probability distribution that is frequently used for testing hypotheses on small sample data sets.

Caasima

TINV(Lakkoofsa; DigriisBilisaa)

Lakkoofsi pirobaabilitii raabsa-t egee-lameetin walqabatee dha.

DigriisFiridam lakkoofsa digrii firidamii raabsa-t ti.

Fakkeenya

=T.INV.2T(0.25; 10) returns 1.221255395.

TINV

garagaltoo raabsa-t kenna.

Caasima

TINV(Lakkoofsa; DigriisBilisaa)

Lakkoofsi pirobaabilitii raabsa-t egee-lameetin walqabatee dha.

DigriisFiridam lakkoofsa digrii firidamii raabsa-t ti.

Fakkeenya

=TINV(0.1;6) 1.94 kenna

T.DIST.RT

Calculates the right-tailed Student's T Distribution, which is a continuous probability distribution that is frequently used for testing hypotheses on small sample data sets.

Caasima

CHIDIST(Lakkoofsa; DigriiBilisaa)

Lakkoofsi gatii kan raabsi-t shallagamuufii dha.

DigriisFiridam lakkoofsa digrii firidamii raabsa-t ti.

Fakkeenya

=T.DIST.RT(1; 10) returns 0.1704465662.

T.DIST.2T

Calculates the two-tailed Student's T Distribution, which is a continuous probability distribution that is frequently used for testing hypotheses on small sample data sets.

Caasima

CHIDIST(Lakkoofsa; DigriiBilisaa)

Lakkoofsi gatii kan raabsi-t shallagamuufii dha.

DigriisFiridam lakkoofsa digrii firidamii raabsa-t ti.

Fakkeenya

=T.DIST.2T(1; 10) returns 0.3408931323.

TDIST

Raabsa-t kenna.

Caasima

CHISQDIST(Lakkoofsa; Digiriiwwan Biliisummaa; Walittiqaba)

Lakkoofsi gatii kan raabsi-t shallagamuufii dha.

DigriisFiridam lakkoofsa digrii firidamii raabsa-t ti.

Walittiqaba (dirqalee): 0 ykn Soba faankishinii rukina carraa herreega. Gatiiwwan kanbiroo ykn Dhugaa ykn kan dhiifame faankishinii tamsaasa walittiqabaa herrega.

Fakkeenya

=T.DIST(1; 10; TRUE) returns 0.8295534338

TDIST

Raabsa-t kenna.

Caasima

TDIST(Lakkoofsa; DigriisFiriidam; Moodii)

Lakkoofsi gatii kan raabsi-t shallagamuufii dha.

DigriisFiridam lakkoofsa digrii firidamii raabsa-t ti.

Moodii = 1 yaalii egee-tokkee kenna, Moodii = 2 yaalii egee-lamee kenna.

Fakkeenya

=TDIST(12;5;1)

STEYX

Tokoon tokkoo rigireeshinii x tif dogongora waltawaa gatii y fagamee kenna.

Caasima

STEYX(DeetaaY; DeetaaX)

DeetaaYn waraantoo ykn tarreentaa deetaa Yti.

DeetaaXn waraantoo ykn tarreentaa deetaa Xti.

Fakkeenya

=STEXY(A1:A50;B1:B50)

STDEVPA

Gurmii waamaraa irratti hundaa'uun istaandaard diviyeeshinii shallaga.

Caasima

STDEVPA(Gatii1; Gatii2; ... Gatii30)

Gatii1, Gatii2,...Gatii30 gatiiwwan ykn hangiiwwan eddattoo gurmii waamaraa irraa dhufe bakka bu'anii dha. Barruun gatii 0 qaba.

Fakkeenya

=STDEVPA(A1:A50) istaandaard diviyeeshinii deetaa wabii ta'ee kenna.

STDEVP

Gurmii waamaraa irratti hundaa'uun istaandaard diviyeeshinii shallaga.

Caasima

STDEVP(Lakkofsa1; Lakkoofsa2; ...Lakkoofsa30)

Lakkofsa1; Lakkoofsa2; ...Lakkoofsa30 gurmii waamaraa irratti hundaa'uun gatiiwwan ykn hangiiwwan lakkoofsaa eddattooti.

Fakkeenya

=STDEVP(A1:A50) istaandaard diviyeeshinii deetaa wabii ta'e kenna.

STDEVP

Gurmii waamaraa irratti hundaa'uun istaandaard diviyeeshinii shallaga.

Caasima

STDEVP(Lakkofsa1; Lakkoofsa2; ...Lakkoofsa30)

Lakkofsa1; Lakkoofsa2; ...Lakkoofsa30 gurmii waamaraa irratti hundaa'uun gatiiwwan ykn hangiiwwan lakkoofsaa eddattooti.

Fakkeenya

=STDEVP(A1:A50) istaandaard diviyeeshinii deetaa wabii ta'e kenna.

STDEVP

Gurmii waamaraa irratti hundaa'uun istaandaard diviyeeshinii shallaga.

Caasima

STDEVP(Lakkofsa1; Lakkoofsa2; ...Lakkoofsa30)

Lakkofsa1; Lakkoofsa2; ...Lakkoofsa30 gurmii waamaraa irratti hundaa'uun gatiiwwan ykn hangiiwwan lakkoofsaa eddattooti.

Fakkeenya

=STDEVP(A1:A50) istaandaard diviyeeshinii deetaa wabii ta'e kenna.

STDEVA

Eddattoo irratti hundaa'uun istaandaard diviyeeshinii tilmaamaa kenna.

Caasima

STDEVA(Gatii1; Gatii2; ... Gatii30)

Gatii1, Gatii2,...Gatii30 gatiiwwan ykn hangiiwwan eddattoo gurmii waamaraa irraa dhufe bakka bu'anii dha. Barruun gatii 0 qaba.

Fakkeenya

=STDEVA(A1:A50) deetaa wabii ta'e irratti hundaa'uun istaandaard diviyeeshinii tilmaamame kenna.

STDEV

Eddattoo irratti hundaa'uun istaandaard diviyeeshinii kenna.

Caasima

STDEV(Lakkofsa1; Lakkoofsa2; ...Lakkoofsa30)

Lakkofsa1; Lakkoofsa2; ...Lakkoofsa30 gurmii waamaraa irratti hundaa'uun gatiiwwan ykn hangiiwwan lakkoofsaa kan eddattoo bakka bu'anii dha.

Fakkeenya

=STDEV(A1:A50) deetaa wabii ta'e irratti hundaa'uun istaandaard diviyeeshinii tilmaamame kenna.

STANDARDIZE

Jijjiirama tasaa gara gatii baratameetti jijjiira.

Caasima

STANDARDIZE(Lakkofsa; Miinii; StDev)

Lakkoofsi gatii istaandardayizii ta'uu dha.

Miiniin gatii miinii artimeetikii raabsati.

StDev istandaard diviyeeshinii raabsati.

Fakkeenya

=STANDARDIZE(11;10;1) 1 kenna. Gatiin 11 raabsa baratamoo miinii 10 qabuu fi diviyeeshiniin waltawaa 1 miinii 10 bay'ee caala, sababiin waan gatiin 1 miinii raabsa baratamoo waltawaa caaleef.

SLOPE

Dhundhula sarara rigireeshinii kaltokkee kenna. Dhundhulli tuuta xuqaawwan deetaa gatiiwwan y fi x keessatti sirreefama.

Caasima

SLOPE(DeetaaY; DeetaaX)

DeetaaYn waraantoo ykn tarreentaa deetaa Yti.

DeetaaXn waraantoo ykn tarreentaa deetaa Xti.

Fakkeenya

=SLOPE(A1:A50;B1:B50)

YEAR

Calculates the skewness of a distribution using the population of a random variable.

SKEW(Lakkofsa1; Lakkoofsa2; ...Lakkoofsa30)

Lakkoofsa1; Lakkoofsa2;...Lakkoofsa30 gatiiwwan ykn hangiiwwan lakkoofsaati.

Calculates the skewness of a distribution using the population, i.e. the possible outcomes, of a random variable. The sequence shall contain three numbers at least.

SKEWP(2;3;1;6;8;5) returns 0.2828158928

SKEWP(A1:A6) returns 0.2828158928, when the range A1:A6 contains {2;3;1;6;8;5}

SKEWP(Number1;Number2) returns zero always, if Number1 and Number2 results in two numbers.

SKEWP(Number1) returns Err:502 (Invalid argument) if Number1 results in one number, because SKEWP cannot be calculated with one value.

SKEW

Raabsa iskeewnasii kenna.

Caasima

SKEW(Lakkofsa1; Lakkoofsa2; ...Lakkoofsa30)

Lakkoofsa1; Lakkoofsa2;...Lakkoofsa30 gatiiwwan ykn hangiiwwan lakkoofsaati.

Fakkeenya

=SKEW(A1:A50) deetaa waba'eef gatii iskeewi shallaga.

RANK.EQ

Returns the statistical rank of a given value, within a supplied array of values. If there are duplicate values in the list, these are given the same rank.

Note.png The difference between RANK.AVG and RANK.EQ occurs when there are duplicates in the list of values. The RANK.EQ function returns the lower rank, whereas the RANK.AVG function returns the average rank.

Caasima

RANK(Gatii; Deetaa; Akaakuu)

Gatiin gatii kan sadarkaan barbaadamuufi dha.

Deetaan waraantoo ykn hangii deetaa eddattoo keessaati.

Akaakuun (dirqaala) tartiiba tarreeti.

Akaakuu = 1 jechuun olee maalima jalqabaa hangiiti gara xumuraatti.

Akaakuu = 1 jechuun olee maalima jalqabaa hangiiti gara xumuraatti.

Fakkeenya

=RANK(A10;A1:A50) gatii hangii A1:A50 keessaa sadarkeessuu gatii A10 kenna. Yoo Value hangii keessa hin jiraanne ergaan dogongoraa ni mul'ifama.

RANK.AVG

Returns the statistical rank of a given value, within a supplied array of values. If there are duplicate values in the list, the average rank is returned.

Note.png The difference between RANK.AVG and RANK.EQ occurs when there are duplicates in the list of values. The RANK.EQ function returns the lower rank, whereas the RANK.AVG function returns the average rank.

Caasima

RANK(Gatii; Deetaa; Akaakuu)

Gatiin gatii kan sadarkaan barbaadamuufi dha.

Deetaan waraantoo ykn hangii deetaa eddattoo keessaati.

Akaakuun (dirqaala) tartiiba tarreeti.

Akaakuu = 1 jechuun olee maalima jalqabaa hangiiti gara xumuraatti.

Akaakuu = 1 jechuun olee maalima jalqabaa hangiiti gara xumuraatti.

Fakkeenya

=RANK(A10;A1:A50) gatii hangii A1:A50 keessaa sadarkeessuu gatii A10 kenna. Yoo Value hangii keessa hin jiraanne ergaan dogongoraa ni mul'ifama.

RANK

Sadarkaa lakkoofsa eddattoo keessaa kenna.

Caasima

RANK(Gatii; Deetaa; Akaakuu)

Gatiin gatii kan sadarkaan barbaadamuufi dha.

Deetaan waraantoo ykn hangii deetaa eddattoo keessaati.

Akaakuun (dirqaala) tartiiba tarreeti.

Akaakuu = 0 jechuun gadee maalimaa dhuma waraantooti gara jalqabaatti (kun durtii dha)

Akaakuu = 1 jechuun olee maalima jalqabaa hangiiti gara xumuraatti.

Fakkeenya

=RANK(A10;A1:A50) gatii hangii A1:A50 keessaa sadarkeessuu gatii A10 kenna. Yoo Value hangii keessa hin jiraanne ergaan dogongoraa ni mul'ifama.

PROB

Carraa argamina gatiiwwanii ykn hangiiwwanii gidduu dangaawwan lama keessattii kenna. Yoo gatiin Xumuraa hin jirre, fankishiniin kun kaayoo gatiiwwan walqixa gatiiJalqabaa irratti hundaa'uun pirobaabiliitii shallaga.

Caasima

PROB(Deetaa; Pirobaabilitii; Jalqaba; Xumura)

Deetaan waraantoo ykn hangii deetaa eddattoo keessaati.

Pirobaabilitiin waraanto ykn hangii pirobaabilitiiwwan walfakkaatooti.

Jalqaba gatii jalqaba intavaalii kan pirobaabiliitiwwan ida'amuufi dha.

Xumura (dirqaala) gatii xumuraa kan pirobaabiliitiwwan ida'amuufi dha. Yoo ulaagaan kun dhabame, pirobaabilitiin gatii Jalqabaa ni shallagama.

Fakkeenya

=PROB(A1:A50;B1:B50;50;60) pirobaabilitii gatiin hangii A1:A50 keessaatis daangaa gidduu 50 fi 60 keessatti argamuu kenna. Tokkon tokkoo gatii hangii A1:A50 keessaa pirobaabilitii hangii B1:B50 keessaa qaba.

PERMUTATIONA

Lakkoofsa wantoota kennamaniitif lakkoofsa parmichuyeeshinii kanna (irra deebiin ni eyyamama).

Caasima

PERMUTA(Lakkawwii1; Lakkaawwii2)

Lakkawwii1n ida'ama lakkoofsa wantootati .

Lakkawwii2n lakkoofsa wantootaa tokkoon tokkoo parmichuyeeshinii keessaati.

Fakkeenya

Wantootni 2 watoota 11 keessaa yeroo hammami filatamuu danda'u?

=PERMUTATIONA(11;2) 121 kenna.

=PERMUTATIONA(6;3) 216 kenna. Yoo kaardin hunduu osoo inni itti aanu hin bahiin deebi'an kaardiiwwan taphaa 6 keessaa tarree kaardiiwwan 3 olkaa'uuf carraawwan garagaraa 216 tu jiru.

PERMUT

Lakkoofsa wantoota kennamaniitif lakkoofsa parmichuyeeshinii kanna.

Caasima

PERMUT(Lakkawwii1; Lakkaawwii2)

Lakkawwii1n ida'ama lakkoofsa wantootati .

Lakkawwii2n lakkoofsa wantootaa tokkoon tokkoo parmichuyeeshinii keessaati.

Fakkeenya

=PERMUT(6;3) 120 kenna. Kaardii taphaa 6 keessaa tarree kaardii taphaa 3 kaasuuf, carraa garagaraa 120 tu jira.

NORMSINV

garagaltoo raabsa dimshaashaa baratamoo waltawaa kenna.

Caasima

NORMINV(Lakkofsa)

Lakkoofsi pirobaabiliitii kan gargaltoon raabsi baratamoo waltawaa itti shallagamuu dha.

Fakkeenya

=NORMSINV(0.908789) 1.3333 kenna.

NORMSDIST

Fankishinii raabsa dimshaashaa baratamoo waltawaa kenna. raabsi miinii duwwaa fi istandaard diviyeeshinii tokko qaba.

Innis GAUSS(x)=NORMSDIST(x)-0.5 dha

Caasima

NORMSDIST(Number)

Lakkoofsi gatii kan raabsi dimshaashaa baratamoo waltawaa itti shallagamuu dha.

Fakkeenya

=NORMSDIST(1) 0.84 kenna.Bal'inni qonyoo raabsa baratamoo waltawaa gadii gara bitaa gatii X 1 bal'inaa dimshaashaa keessaa 84% dha.

NORMSINV

garagaltoo raabsa dimshaashaa baratamoo waltawaa kenna.

Caasima

NORMINV(Lakkofsa)

Lakkoofsi pirobaabiliitii kan gargaltoon raabsi baratamoo waltawaa itti shallagamuu dha.

Fakkeenya

=NORMSINV(0.908789) 1.3333 kenna.

NORMSDIST

Fankishinii raabsa dimshaashaa baratamoo waltawaa kenna. raabsi miinii duwwaa fi istandaard diviyeeshinii tokko qaba.

Caasima

NORM.S.DIST(Number; Cumulative)

Lakkoofsi gatii kan raabsi dimshaashaa baratamoo waltawaa itti shallagamuu dha.

Walittiqaba (dirqalee): 0 ykn Soba faankishinii rukina carraa herreega. Gatiiwwan kanbiroo ykn Dhugaa ykn kan dhiifame faankishinii tamsaasa walittiqabaa herrega.

Fakkeenyawwan

=NORM.S.DIST(1;0) returns 0.2419707245.

=NORMSDIST(1) 0.84 kenna.Bal'inni qonyoo raabsa baratamoo waltawaa gadii gara bitaa gatii X 1 bal'inaa dimshaashaa keessaa 84% dha.

FORECAST.LINEAR

Gatiiwwan x fi y keessa jiran irratti hundaa'uudhan gatiiwwan egeree eksitiraapoleetii godha.

Caasima

FORECAST.LINEAR(Value; DataY; DataX)

Gatiin gatii x, kan gatiin y rigireeshinii kaltokkeen shaallagamuufi dh.

DeetaaY waraantoo ykn hangii y beekkamooti.

DeetaaX waraantoo ykn hangii x beekkamooti.

Fakkeenya

=FORECAST(50;A1:A50;B1;B50) yoo gatiiwwan x fi y wabiiwwan lamanuu keessaa ademsa kaltokkeen kornyatan gatii Y kan gatii X 50 eeggame kenna.

FORECAST

Gatiiwwan x fi y keessa jiran irratti hundaa'uudhan gatiiwwan egeree eksitiraapoleetii godha.

Caasima

FORECAST(Gatii; DeetaaY; DeetaaX)

Gatiin gatii x, kan gatiin y rigireeshinii kaltokkeen shaallagamuufi dh.

DeetaaY waraantoo ykn hangii y beekkamooti.

DeetaaX waraantoo ykn hangii x beekkamooti.

Fakkeenya

=FORECAST(50;A1:A50;B1;B50) yoo gatiiwwan x fi y wabiiwwan lamanuu keessaa ademsa kaltokkeen kornyatan gatii Y kan gatii X 50 eeggame kenna.

DEVSQ

Miinii eddattoo irratti hundaa'uun ida'ama iskuweerii diviyeeshiniiwwanii kenna.

Caasima

DEVSQ(Lakkofsa1; Lakkoofsa2; ...Lakkoofsa30)

Lakkofsa1; Lakkoofsa2; ...Lakkoofsa30 gatiiwwan ykn hangiiwwan lakkoofsaa eddattoo eddattoo bakka bu'uu dha.

Fakkeenya

=DEVSQ(A1:A50)


Related Topics

Functions by Category