Kortkommandon för tabeller

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search
Note.png Vissa kortkommandotangenter kan vara tilldelade ditt datorsystem. Tangenter som är tilldelade datorsystemet är inte tillgängliga för LibreOffice. Pröva att tilldela olika tangenter antingen för LibreOffice i Verktyg - Anpassa - Tangentbord eller i ditt datorsystem.

Om du vill fylla ett markerat cellområde med den formel som du angav på inmatningsraden trycker du på Alt+Retur. Du kan använda cellformatet från inmatningscellen på hela cellområdet genom att hålla ned Alt+Retur+Skift.

Om du vill skapa en matris där alla element innehåller den information som du anger på inmatningsraden trycker du på Skift+Ctrl+Retur. Det går inte att redigera elementen i matrisen.

För att markera flera celler på olika områden inom ett blad håller du ner tangenten Ctrl och drar i de olika områdena.

Om du vill markera flera tabeller i ett dokument håller du ned Ctrl samtidigt som du klickar på namnflikarna längst ned i arbetsområdet. Om du bara vill markera en tabell i en markering håller du ned Skift-tangenten samtidigt som du klickar på tabellens namnflik.

Om du vill infoga en manuell brytning i en cell klickar du i cellen och trycker på Ctrl+Retur.

För att radera innehåller i de markerade cellerna trycker du på tangent backsteg. Detta öppnar dialogrutan Radera innehåll, i vilken du kan välja vilket innehåll du vill radera. För att radera innehållet i markerade celler utan dialogruta trycker du på tangenten delete.

Navigera i kalkylblad

Kortkommandon Effekt
Ctrl+Home Flyttar markören till den första cellen i tabellen (A1).
Ctrl+End Flyttar markören till den sista cellen i tabellen som innehåller data.
Home Flyttar markören till första cellen på den markerade raden.
End Flyttar markören till sista cellen på den markerade raden.
Skift+Home Markerar alla celler från den markerade till den första i den aktuella raden.
Skift+End Markerar alla celler från den markerade till den sista i den aktuella raden.
Skift+PageUp Markerar alla celler från den markerade och en sida uppåt i den aktuella kolumnen, eller utökar den aktuella markeringen en sida uppåt.
Skift+PageDown Markerar alla celler från den markerade och en sida nedåt i den aktuella kolumnen, eller utökar den aktuella markeringen en sida nedåt.
Ctrl+Vänsterpil Flyttar markören till vänsterkanten av det aktuella dataområdet. Om kolumnen till vänster om den cell där markören står är tom, kommer markören att flyttas till nästa kolumn till vänster som innehåller data.
Ctrl+Högerpil Flyttar markören till högerkanten av det aktuella dataområdet. Om kolumnen till höger om den cell där markören står är tom, kommer markören att flyttas till nästa kolumn till höger som innehåller data.
Ctrl+Uppil Flyttar markören till överkanten av det aktuella dataområdet. Om raden ovanför den cell där markören står är tom, kommer markören att flyttas till nästa rad ovanför cellen som innehåller data.
Ctrl+Nedpil Flyttar markören till nederkanten av det aktuella dataområdet. Om raden nedanför den cell där markören står är tom, kommer markören att flyttas till nästa rad nedanför cellen som innehåller data.
Ctrl+Skift+Pil Markerar alla celler som innehåller data i den riktning som piltangenten anger, från den aktuella cellen till slutet på det kontinuerliga området med dataceller. Om den används för att markera rader och kolumner tillsammans markeras ett rektangulärt cellområde.
Ctrl + PageUp Hopp till föregående tabellark.

I förhandsgranskningen: Går till föregående utskriftssida.

Ctrl + PageDown Hopp till nästa tabellark.

I förhandsgranskningen: Går till nästa utskriftssida.

Alt+PageUp Rullar en bildskärmssida åt vänster.
Alt+PageDown Rullar en bildskärmssida åt höger.
Shift+Ctrl + PageUp Lägger till föregående tabell till den aktuella markeringen med tabeller. Om alla tabeller i ett kalkylblad har markerats, väljer det här kortkommandot bara föregående tabell. Gör föregående tabell till aktuell tabell.
Shift+Ctrl + Page Down Lägger till nästa tabell till den aktuella markeringen med tabeller. Om alla tabeller i ett kalkylblad har markerats, väljer det här kortkommandot bara nästa tabell. Gör nästa tabell till aktuell tabell.
Ctrl+* där (*) är multiplikationstecknet på det numeriska tangentbordet.

Markerar det dataområde där markören står. Ett dataområde är ett sammanhängande cellområde som innehåller data och som begränsas av tomma rader och kolumner.

Ctrl+/ där (/) är divisionstecknet på det numeriska tangentbordet.

Markerar det matrisformelområde där markören står.

Ctrl+Plustangenten Infoga celler (som i menyn Infoga - Celler)
Ctrl+Minustangenten Ta bort celler (som i menyn Redigera - Ta bort celler)
Ange (i ett valt område) Flyttar markören en cell nedåt i ett markerat område. Du kan ange åt vilket håll markören ska flyttas genom att välja Verktyg – Alternativ – LibreOffice Calc – Allmänt.
Ctrl+1 (inte på det numeriska tangentbordet) Visar eller döljer formlerna istället för värdena i alla celler.
Note.png Tangenten ` är placerad bredvid tangenten "1" på de flesta engelska tangentbord. Om inte tecknet finns på ditt tangentbord kan du tilldela en annan tangent det här tecknet: Välj Verktyg - Anpassa, klicka på fliken Tangentbord. Välj kategorin "Visa" och funktionen "Växla formel".

Kalkylbladsfunktioner med funktionstangenterna

Kortkommandon Effekt
Ctrl+F1 Visar den kommentar som hör till den aktiva cellen.
F2 Växlar till redigeringsläge och ställer markören i slutet av innehållet i den aktuella cellen. Tryck igen för att gå ur redigeringsläget.

Om markören står i en inmatningsruta i en dialog som har en Minimera-knapp, döljs allt innehåll i dialogrutan utom inmatningsraden. Tryck på F2 igen för att visa hela dialogrutan.

Ctrl+F2 Öppnar Funktionsguiden.
Skift+Ctrl+F2 Flyttar markören till Inmatningsraden där du kan skriva in en formel för den aktuella cellen.
Ctrl+F3 Öppnar dialogrutan Definiera namn.
Shift+Ctrl+F4 Visar eller döljer aktuell databas.
F4 Ordnar om de relativa eller absoluta referenserna (t.ex. A1, $A$1, $A1, A$1) på inmatningsfältet.
F5 Visar eller döljer fönstret Navigator.
Skift+F5 Spårar underordnade.
Skift+F7 Spårar överordnade.
Skift+Ctrl+F5 Flyttar markören från Inmatningsraden till rutan Tabellområde.
F7 Kontrollerar stavningen i den aktuella tabellen.
Ctrl+F7 Öppnar ett synonymlexikon (om den aktuella cellen innehåller text).
F8 Växlar till eller från kompletteringsläge. I det här läget kan du använda piltangenterna för att utvidga markeringen. Du kan också klicka på en annan cell för att lägga till cellen i markeringen.
Ctrl+F8 Markerar celler som innehåller värden.
F9 Beräknar ändrade formler på nytt i det aktuella arket.
Ctrl+Skift+F9 Beräknar alla formler i alla ark på nytt.
Ctrl+F9 Uppdaterar det markerade diagrammet.
F11 Öppnar fönstret Formatmallar och formatering som du kan använda för att tillämpa en formatmall på innehållet i en cell eller i den aktuella tabellen.
Skift+F11 Skapar en dokumentmall.
Skift+Ctrl+F11 Uppdaterar mallarna.
F12 Grupperar det markerade dataområdet.
Ctrl+F12 Tar bort gruppering av det markerade dataområdet.
Alt+Skift+Piltangent Ökar höjden på aktiv rad (fungerar endast i kompatibilitetsläget OpenOffice.org arv).
Alt+O Minskar höjden på aktiv rad (fungerar endast i kompatibilitetsläget OpenOffice.org arv).
Alt+Skift+Piltangent Ökar bredden på den aktuella kolumnen.
Alt+Skift+Piltangent Minskar bredden på den aktuella kolumnen.
Alt+Skift+Piltangent Optimerar kolumnbredd eller radhöjd baserat på innehållet i den aktuella cellen.

Formatera celler med kortkommandon

Följande cellformat kan anges med tangentbordet:

Kortkommandon Effekt
Ctrl+1 (inte på det numeriska tangentbordet) Öppna dialogrutan Formatera celler
Ctrl+Skift+1 (inte på det numeriska tangentbordet) Två decimaler, tusentalsavgränsare
Ctrl+Skift+2 (inte på det numeriska tangentbordet) Standardformat för exponent
Ctrl+Skift+3 (inte på det numeriska tangentbordet) Standardformat för datum
Ctrl+Skift+4 (inte på det numeriska tangentbordet) Standardformat för valuta
Ctrl+Skift+5 (inte på det numeriska tangentbordet) Standardformat för procent (2 decimaler)
Ctrl+Skift+6 (inte på det numeriska tangentbordet) Standardformat

Använda pivottabellen

Tangenter Effekt
Tab Flyttar fokus framåt genom områdena och knapparna i dialogrutan.
Skift+Tab Flyttar fokus bakåt genom områdena och knapparna i dialogrutan.
Pil uppåt Flyttar fokus ett steg uppåt i det aktuella dialogruteområdet.
Pil nedåt Flyttar fokus ett steg nedåt i det aktuella dialogruteområdet.
Pil åt vänster Flyttar fokus ett steg till vänster i det aktuella dialogruteområdet.
Pil åt höger Flyttar fokus ett steg till höger i det aktuella dialogruteområdet.
Home Markerar det första objektet i det aktuella dialogruteområdet.
End Markerar det sista objektet i det aktuella dialogruteområdet.
Alt och det understrukna tecknet i ordet "Rad" Kopierar eller flyttar det aktuella fältet till området "Rad".
Alt och det understrukna tecknet i ordet "Kolumn" Kopierar eller flyttar det aktuella fältet till området "Kolumn".
Alt och det understrukna tecknet i ordet "Data" Kopierar eller flyttar det aktuella fältet till området "Data".
Ctrl+Uppil Flyttar det aktuella fältet uppåt ett steg.
Ctrl+Nedpil Flyttar det aktuella fältet nedåt ett steg.
Ctrl+Vänsterpil Flyttar det aktuella fältet ett steg till vänster.
Ctrl+Högerpil Flyttar det aktuella fältet ett steg till höger.
Ctrl+Home Flyttar det aktuella fältet till början.
Ctrl+End Flyttar det aktuella fältet till sista plats.
Alt+O Visar alternativen för det aktuella fältet.
Delete Flyttar det aktuella fältet från området.

Related Topics

Kortkommandon (tillgänglighet i LibreOffice Calc)

Kortkommandon (tillgänglighet i LibreOffice)

Kortkommandon i LibreOffice