Skróty klawiaturowe w arkuszach kalkulacyjnych

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search
Note.png Niektóre skróty klawiaturowe mogą być przypisane do systemu. Klawisze przypisane do systemu nie są dostępne w pakiecie LibreOffice. Spróbuj przypisać inne klawisze w pakiecie LibreOffice, korzystając z menuNarzędzia - Dostosuj - Klawiatura lub w systemie.

W celu wypełnienia zaznaczonego zakresu komórek formułą wprowadzoną w wierszu wprowadzania należy nacisnąć kombinację klawiszy Alt+Enter. Przytrzymaj klawisze Alt+Enter+Shift, aby zastosować format komórki wejściowej do całego zakresu.

Aby utworzyć macierz, w której wszystkie komórki zawierają te same dane, jakie zostały wprowadzone w Wierszu wprowadzania, naciśnij klawisze Shift + Ctrl + Enter. Nie możesz edytować składowych macierzy.

Aby zaznaczyć wiele komórek w różnych obszarach arkusza, przytrzymaj Ctrl i przeciągnij na różne obszary.

Aby zaznaczyć wiele arkuszy w skoroszycie, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, po czym w dolnej części obszaru roboczego kliknij nazwy zakładek. Aby zaznaczyć tylko jeden arkusz, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, po czym kliknij nazwę zakładki arkusza.

Aby w komórce wstawić ręczny znak końca linii, kliknij komórkę, a następnie naciśnij klawisze Ctrl+Enter.

Aby usunąć zawartość zaznaczonych należy nacisnąć klawisz Backspace. Zostanie otwarte okno Usuń zawartość, gdzie można wybrać które wartości mają zostać usunięte. Aby usunąć zawartość zaznaczonych komórek z pominięciem okna dialogowego, należy nacisnąć przycisk Delete.

Nawigacja w arkuszach kalkulacyjnych

Skróty klawiaturowe Efekt
Ctrl+Home Przenosi kursor do pierwszej komórki arkusza (A1).
Ctrl+End Przenosi kursor do ostatniej komórki arkusza zawierającej dane.
Home Przenosi kursor do pierwszej komórki w bieżącym wierszu.
End Przenosi kursor do ostatniej komórki w bieżącym wierszu.
Shift+Home Zaznacza komórki z bieżącej komórki do pierwszej komórki w bieżącym wierszu.
Shift+End Zaznacza komórki z bieżącej komórki do ostatniej komórki w bieżącym wierszu.
Shift+Page Up Zaznacza komórki z bieżącej komórki w górę do jednej strony w bieżącej kolumnie lub rozszerza istniejące zaznaczenie o jedną stronę w górę.
Shift+Page Down Zaznacza komórki z bieżącej komórki w dół do jednej strony w bieżącej kolumnie lub rozszerza istniejące zaznaczenie o jedną stronę w dół.
Ctrl+strzałka w lewo Przesuwa kursor do lewej krawędzi bieżącego zakresu danych. Jeśli kolumna po lewej stronie komórki, w której znajduje się kursor, jest pusta, kursor jest przesuwany do następnej kolumny w lewo zawierającej dane.
Ctrl+strzałka w prawo Przesuwa kursor do prawej krawędzi bieżącego zakresu danych. Jeśli kolumna po prawej stronie komórki, w której znajduje się kursor, jest pusta, kursor jest przesuwany do następnej kolumny w prawo zawierającej dane.
Ctrl+strzałka w górę Przesuwa kursor do górnej krawędzi bieżącego zakresu danych. Jeśli kolumna nad komórką, w której znajduje się kursor, jest pusta, kursor jest przesuwany do następnej kolumny w górę zawierającej dane.
Ctrl+strzałka w dół Przesuwa kursor do dolnej krawędzi bieżącego zakresu danych. Jeśli kolumna pod komórką, w której znajduje się kursor, jest pusta, kursor jest przesuwany do następnej kolumny w dół zawierającej dane.
Ctrl+Shift+strzałka Wybiera wszystkie komórki zawierające dane, od bieżącej komórki do końca ciągłego zakresu komórek danych, w kierunku zgodnym z przyciśnięta strzałką. W razie użycia do równoczesnego wybrania wierszy i kolumn zaznaczany obszar ma prostokątny kształt.
Ctrl+Page Up Przesuwa o jeden arkusz w lewo.

W podglądzie wydruku: Przenosi do poprzedniej strony wydruku.

Ctrl+Page Down Przesuwa o jeden arkusz w prawo.

W podglądzie wydruku: Przenosi do następnej strony wydruku.

Alt+Page Up Przesuwa o jeden ekran w lewo.
Alt+Page Down Przesuwa o jeden ekran w prawo.
Shift+Ctrl+Page Up Dodaje poprzedni arkusz do obecnie zaznaczonych. Jeśli wszystkie arkusze w arkuszu kalkulacyjnym są zaznaczone, naciśnięcie tej kombinacji klawiszy skrótu powoduje tylko zaznaczenie poprzedniego arkusza. Poprzedni arkusz staje się bieżącym.
Shift+Ctrl+Page Down Dodaje następny arkusz do obecnie zaznaczonych. Jeśli wszystkie arkusze w dokumencie są zaznaczone, naciśnięcie tej kombinacji klawiszy skrótu powoduje tylko zaznaczenie następnego arkusza. Następny arkusz staje się bieżącym.
Ctrl+ * gdzie (*) jest znakiem mnożenia na klawiaturze numerycznej

Zaznacza zakres danych, w którym znajduje się kursor. Zakres jest ciągiem komórek zawierających dane, który jest ograniczony przez pusty wiersz i kolumny.

Ctrl+ / gdzie (/) jest znakiem dzielenia na klawiaturze numerycznej

Zaznacza zakres formuły macierzy, w którym znajduje się kursor.

Ctrl+plus (+) Wstaw komórki (jak w menu Wstaw – Komórki)
Ctrl+minus (-) Usuń komórki (jak w menu Edycja – Usuń komórki)
Enter - w zaznaczonym zakresie Przesuwa kursor w dół o jedną komórkę w wybranym zakresie. Aby określić kierunek poruszania się kursora, wybierz opcję Narzędzia – Opcje' – LibreOffice Calc – Ogólne'.
Ctrl+ ` (patrz uwagę poniżej tej tabeli) Wyświetla lub ukrywa formuły zamiast wartości we wszystkich komórkach.
Note.png Klawisz ` znajduje się obok klawisza „1” w większości angielskich klawiatur. Jeśli klawiatura nie zawiera tego klawisza, można przypisać inny klawisz: Wybierz Narzędzia – Dostosuj i kliknij kartę Klawiatura. Wybierz kategorię „Widok” oraz funkcję „Przełącz formułę”.

Klawisze funkcyjne używane w arkuszach kalkulacyjnych

Skróty klawiaturowe Efekt
Ctrl+F1 Wyświetla komentarz połączony z bieżącą komórką
F2 Włącza tryb edycji i ustawia kursor na końcu zawartości bieżącej komórki. Ponowne naciśnięcie powoduje opuszczenie trybu edycji.

Jeśli kursor znajduje się w polu wprowadzania tekstu w oknie dialogowym z przyciskiem Minimalizuj, okno dialogowe jest ukrywane, a widoczne pozostaje tylko pole. Ponowne naciśnięcie klawisza F2 powoduje wyświetlenie całego okna dialogowego.

Ctrl+F2 Otwiera Kreatora funkcji.
Shift+Ctrl+F2 Przenosi kursor do Wiersza wprowadzania, w którym możesz wpisać formułę dla aktywnej komórki.
Ctrl+F3 Otwiera okno Definiuj nazwy.
Shift+Ctrl+F4 Pokazuje lub ukrywa eksploratora baz danych.
F4 Zmienia względne lub bezwzględne odwołania (np. A1, $A$1, $A1, A$1) w polu wprowadzania.
F5 Pokazuje lub ukrywa Nawigatora.
Shift+F5 Śledzi zależności.
Shift+F7 Śledzi poprzedniki.
Shift+Ctrl+F5 Przenosi kursor z wiersza wprowadzania do pola obszaru arkusza.
F7 Sprawdza pisownię w bieżącym arkuszu.
Ctrl+F7 Jeżeli bieżąca komórka zawiera tekst otwiera słownik wyrazów bliskoznacznych.
F8 Włącza i wyłącza tryb rozszerzonego zaznaczania. W tym trybie jest możliwe rozszerzanie zaznaczenia za pomocą klawiszy strzałek. Także klikanie kolejnych komórek powoduje rozszerzenie zaznaczonego obszaru.
Ctrl+F8 Wyróżnia komórki zawierające wartości.
F9 Przelicza wszystkie formuły w arkuszu.
Ctrl+Shift+F9 Ponownie oblicza wszystkie formuły na wszystkich arkuszach.
Ctrl+F9 Aktualizuje zaznaczony arkusz.
F11 Otwiera okno Style i formatowanie przy pomocy którego możesz zastosować styl do komórki lub arkusza.
Shift+F11 Tworzy szablon dokumentu.
Shift+Ctrl+F11 Aktualizuje szablony.
F12 Grupuje zaznaczony zakres.
Ctrl+F12 Rozgrupowuje zaznaczony zakres.
Alt+Strzałka w Dół Zwiększa wysokość bieżącego wiersza (tylko w trybie kompatybilności starszego pakietu OpenOffice.org).
Alt+Strzałka w Górę Zmniejsza wysokość bieżącego wiersza (tylko w trybie kompatybilności starszego pakietu OpenOffice.org).
Alt+strzałka w Prawo Zwiększa szerokość bieżącej kolumny.
Alt+Strzałka wLewo Zmniejsza szerokość bieżącej kolumny.
Alt+Shift+strzałka Dopasowuje szerokość kolumny lub wysokość wiersza w oparciu o odpowiedni rozmiar bieżącej komórki.

Formatowanie komórek za pomocą skrótów klawiaturowych

Klawiatura umożliwia zastosowanie następujących formatów komórek:

Skróty klawiaturowe Efekt
Ctrl+1 (nie na klawiaturze numerycznej) Otwórz okno dialogowe Formatuj komórki
Ctrl+Shift+1 (nie na klawiaturze numerycznej) Dwa miejsca dziesiętne i separator tysięcy
Ctrl+Shift+2 (nie na klawiaturze numerycznej) Standardowy format wykładniczy
Ctrl+Shift+3 (nie na klawiaturze numerycznej) Standardowy format daty
Ctrl+Shift+4 (nie na klawiaturze numerycznej) Standardowy format waluty
Ctrl+Shift+5 (nie na klawiaturze numerycznej) Standardowy format procentowy (dwa miejsca po przecinku)
Ctrl+Shift+6 (nie na klawiaturze numerycznej) Format standardowy

Korzystanie z tabeli przestawnej

Klucze Efekt
Tab Przesuwa fokus do przodu przez obszary i przyciski okna dialogowego.
Shift+Tab Przesuwa fokus do tyłu przez obszary i przyciski okna dialogowego.
Strzałka w górę Przenosi fokus o jedną pozycję w górę w obrębie bieżącego obszaru okna dialogowego.
Strzałka w dół Przenosi fokus o jedną pozycję w dół w obrębie bieżącego obszaru okna dialogowego.
Strzałka w lewo Przenosi fokus o jedną pozycję w lewo w obrębie bieżącego obszaru okna dialogowego.
Strzałka w prawo Przenosi fokus o jedną pozycję w prawo w obrębie bieżącego obszaru okna dialogowego.
Home Przechodzi do pierwszego elementu bieżącego obszaru okna dialogowego.
End Przechodzi do ostatniego elementu bieżącego obszaru okna dialogowego.
Alt i podkreślony znak w słowie "Wiersz" Kopiuje lub przenosi bieżące pole do obszaru wierszy.
Alt i podkreślony znak w słowie "Kolumna" Kopiuje lub przenosi bieżące pole do obszaru kolumn.
Alt i podkreślony znak w słowie "Dane" Kopiuje lub przenosi bieżące pole do obszaru danych.
Ctrl+strzałka w górę Przesuwa bieżące pole o jedną pozycję w górę.
Ctrl+strzałka w dół Przesuwa bieżące pole o jedną pozycję w dół.
Ctrl+strzałka w lewo Przesuwa bieżące pole o jedną pozycję w lewo.
Ctrl+strzałka w prawo Przesuwa bieżące pole o jedną pozycję w prawo.
Ctrl+Home Przesuwa bieżące pole na pierwszą pozycję.
Ctrl+End Przesuwa bieżące pole na ostatnią pozycję.
Alt+O Wyświetla opcje bieżącego pola.
Delete Usuwa bieżące pole z obszaru.

Related Topics

Skróty klawiaturowe (ułatwienia dostępu wLibreOffice Calc)

Skróty klawiaturowe (ułatwienia dostępu w pakiecie LibreOffice)

Skróty klawiaturowe w LibreOffice