Furtuu qaxxaamura Wardiif

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search
Note.png Furtuuleen qaxxaamura tokko tokkoo sirna minjaalee keef ramadame. Furtuuleen sirna minjaaleetiif ramadaman LibreOffice tiif hin argaman. Furtuulee adda addaa LibreOffice Meeshaalee - Maamileesi - Minjaalee, ykn sirna minjaalee keessatiif ramaduuf yaali.

Man'ee hangii filattamee foormulaa issa galchitten guutufi Naqaa sarara, dhiibi Furtuu FILANNOO+Enter. Gaqqabi Furtuu FILANNOO+Enter+Shift dhangii man'ee naqaa man'ee hangii waamaraati galchuufi .

Tarreentaa man'eewwan isaa marti odeeffannoo ati Sarara naqaa irratti galchite waliin tokko tahe qaban uumuuf, Shift+Ctrl+Enter. Qaamota tarreentaa gulaaluu hin dandeessu.

To select multiple cells in different areas of a sheet, hold down Ctrl and drag in the different areas.

Wardii keessatti wardiilee hedduu filachuuf, Ctrl gadi qabiitii caancaloota maqaa isa qarree gadii iddoohojii irra cuqaasi. Filannoo keessatti wardii tokko qofa filachuuf, furtuu Shift gadi qabiitii caancala maqaa wardii cuqaasi.

Man'ee keessatti muraa sarara hujeekaa saaguuf, man'ee keessatti cuqaasiitii ittaansuun Ctrl+Enter dhiibi.

To delete the contents of selected cells, press Backspace. This opens the Delete Contents dialog, where you choose which contents of the cell you want to delete. To delete the contents of selected cells without a dialog, press the Delete key.

Wardii kessa naannaiuu

Furtuu Qaxxaamura Galtee
Ctrl+Home Qaree man'ee wardii keessa gara tokkoffaatti siqsis (A1).
Ctrl+End Qaree man'ee wardii gara man'ee qabiyyee issaa deetaa dhuummatti siqsisuu .
Ka'umsa Qaree man'ee wardii keessa gara ammee tarree tokkoffaatti siqsis.
Xumuri Qaree man'ee wardii keessa gara ammee tarree dhummatti siqsis.
Shift+Home Selects cells from the current cell to the first cell of the current row.
Shift+End Selects cells from the current cell to the last cell of the current row.
Shift+Page Up Selects cells from the current cell up to one page in the current column or extends the existing selection one page up.
Shift+Page Down Selects cells from the current cell down to one page in the current column or extends the existing selection one page down.
Ctrl+Xiyya Bitaa Qaree man'ee wardii keessa gara qaree bitaa hammanga deetaa ammeeti siqsis. Yoo man'een tarjaa gara bitaa qabiyyee xiyya duwwa ta'ee, Xiyyen gara tarjaa issa bitaa deetaa qabbatee jiirutti siqsis.
Ctrl+Xiyya Mirgaa Qaree man'ee wardii keessa gara qaree mirga hammanga deetaa ammeeti siqsis. Yoo man'een tarjaa gara mirga qabiyyee xiyya duwwa ta'ee, Xiyyen gara tarjaa issa mirga deetaa qabbatee jiirutti siqsis.
Ctrl+Xiyyaa Olii Qaree man'ee wardii keessa gara qaree irra hammanga deetaa ammeeti siqsis. Yoo man'een tarree gara bitaa qabiyyee xiyya duwwa ta'ee, Xiyyen gara tarree issa irra deetaa qabbatee jiirutti siqsis.
Ctrl+Xiyya Gadii Qaree man'ee wardii keessa gara qaree jala hammanga deetaa ammeeti siqsis. Yoo man'een tarree gara bitaa qabiyyee xiyya duwwa ta'ee, Xiyyen gara tarree issa jala deetaa qabbatee jiirutti siqsis.
Ctrl+Shift+Xiyya Man'een deetaa qabbatee jiru man'een ammee irra gara xumuraa fufaa hangii man'ee deetaa jiiruu mara fili,Qixa Xiyyan dhiibamme jiru. Tarree fi Tarjaa yoo walliin filtee, hangiin Man'ee rektaangulaa fili.
Ctrl+Page Up Man'ee tokko gara bitaati siqsis.

Durargii Fuulaa keessati: Fuulaa maxxansa duurati siqsis.

Ctrl+Page Down Man'ee tokko gara mirgati siqsis.

Durargii Fuulaa keessati: Fuulaa maxxansa itti aanuuti siqsis.

Alt+O Argii tokko gara bitaati siqsis.
Alt+O Argii fulaa tokko gara mirgati siqsis.
Shift+Ctrl+Page Up Wardii durra wardi ammee filattameeti Ida'i. Yoo wardiin hundii filattamee, Makaan furtuu qaxxaamura kun wardii durra duwwa filla.Wardii durra wardi ammee godha.
Shift+Ctrl+Page Down Wardii ittaanee jiru wardii amma filatamanitti ida'a. Yoo wardiileen marti filataman, makaan furtuu qaxxaamuraa kun wardii ittaanu qofa fila. Wardii ittaanu wardii ammaa godha.
Ctrl+F1 kun (*) mallattoo baay'isuu furtuu lakkofsaa irraati

Hammanga deetaa qareen qabbatee jiru filii. Hammangan kun man'ee walliin garee hammanga deetaa qabbatee jiruufi tarree fi tarjaa duwwan marffammee jiirudha .

Ctrl+F1 kun (/) mallattoo hiruu furtuu lakkofsaa irraati

Tarreentaa hangii Foormulaa qaree qabbatee jiru filii.

Ctrl+furtuu Ida'uu Man'ee saagi (as in menu Insert - Cells)
Ctrl+furtuu Hir'isuu Man'ee haqi (as in menu Edit - Delete Cells)
Galchi (in a selected range) Moves the cursor down one cell in a selected range. To specify the direction that the cursor moves, choose Tools - Options' - LibreOffice Calc - General'.
Ctrl+1 (jiifata lakkoofsaarra hin jiru) Gatii gutuummaa man'een kessaa jiru irra foormulaa mul'su ykn dhoksu.
Note.png Furtuun ` kun yeroo bayyee kanniin argamuu furtuu kana "1" itti aanee gabatee furtuu engliifaa irra. Yoo gabateen furtuu kee furtuu kana si agarsiisu ba'atee, Furtuu kan birra ramadu ni dandessa: Meeshaale fili - Maamileeesi, Caancala gabatee furtuu irra jiru cuqaasi. Akaakuu "View" fili itti fufuun dalaga "Toggle Formula" fili.

Furtuu dalaga wardii keessatti fayyadameete

Furtuu Qaxxaamura Galtee
Ctrl+F1 Yaadannoo man'ee ammaatti miilteessamee mul'isa
F2 Switches to Edit mode and places the cursor at the end of the contents of the current cell. Press again to exit Edit mode.

yoo qareen sanduuqa naqa qaqa keeessa qabatee jiru ta'ee Gadeessi qabduu, qaaqan yeroo dhokatuu sanduuqi naqa immoo mul'ataa ta'ee tura. Qaaqa gutummaan mul'iisuf F2 dhiibi.

Ctrl+F2 Masaka Fankishinii bani.
Shift+Ctrl+F2 Qaree garra kannati siqsisuun Naqaa Sarara Foormulaa man'ee ammeeti galchuu ni dandeessa.
Ctrl+F3 Bani Maqaa qindeessi qaaqa.
Shift+Ctrl+F4 Kuusaa deetaa aloolaa mul'suu ykn dhokisu.
F4 Irkoo haqaa ykn Irkoo waliin qiqindeessuu (for example, A1, $A$1, $A1, A$1) Naqaa dirree kessa.
F5 Mul'suu ykn dhokiisu Naanna'insa.
Furtuu JIJJIIRRAA+F5 Ceesisa hirkataa.
Furtuu JIJJIIRRAA+F4 Ceesisa durran durssu.
Shift+Ctrl+F5 Qaree garra kannati siqsisuun Naqaa Sarara garra Iddoo Wardi sanduuqa.
F7 Man'ee ammee kessaa ti qubeeffannoo mirkanessuu.
Ctrl+F7 Yoo man'een ammee barruu qabbatee jiiratee waa dhugoomsuu bani.
F8 Haalata filannoo dabalataa bana/dhaamsa. Haalata kana keessatti, filannoo bal'isuuf furtuulee xiyyaa fayyadamuu dandeessa. Filannoo bal'isuuf man'ee biroo keessa cuqaasuus ni dandeessa.
Ctrl+F8 Man'ee gatii qabbatee jiru shoola.
F9 Wardii ammaa keessatti foormulaawwan jijjiiraman lamuu herreega.
Ctrl+Shift+F9 Foormulaa man'een hundaa keessa jiru lamuu herreegi.
Ctrl+F9 Taatto issa filattamee haaromsi.
Ctrl+F1 Bani Haalata fi Dhangeessuu foddaa irraati dhangeessuu haalata man'ee qabbiyyee qabatee jiru ykn wardii ammeeti fayyadamuu ni dandeessa.
Furtuu JIJJIIRRAA+F11 Galmee qajeelcha hojii uumi.
Shift+Ctrl+F11 Qajeelcha hojii haaromsi.
F12 Hangii deetaaa filattamee hundaa gurmeesi.
Ctrl+F12 Hangii deetaaa filattamee hundaa garbaasi.
Alt+Shift+Furtuu Xiyyaa Increases the height of current row (only in OpenOffice.org legacy compatibility mode).
Alt+O Decreases the height of current row (only in OpenOffice.org legacy compatibility mode).
Alt+Shift+Furtuu Xiyyaa Yabbina tarjaa ammee dheeressuu.
Alt+Shift+Furtuu Xiyyaa Yabbina tarjaa ammee gabbabsuu.
Alt+Shift+Furtuu Xiyyaa Yabbina tarjaa ykn hojjaa tarree man'ee ammee irrati hundauun guutolu.

Furtuu qaxxaamuran man'ee dhanguu.

Dahngiin man'ee kana gaddii itti jiru kan hoojjetu gabatee cuqoo ni:

Furtuu Qaxxaamura Galtee
Ctrl+1 (jiifata lakkoofsaarra hin jiru) Dhangii Qaqaa Man'ee banii
Ctrl+Shift+1 (jiifata lakkoofsaarra hin jiru) Two decimal places, thousands separator
Ctrl+Shift+2 (jiifata lakkoofsaarra hin jiru) Dhangeessuu durtii exponentaialii
Ctrl+Shift+3 (jiifata lakkoofsaarra hin jiru) Dhangii durtii guyyaa
Ctrl+Shift+4 (jiifata lakkoofsaarra hin jiru) Dhangii durtii mahaallaqa
Ctrl+Shift+5 (jiifata lakkoofsaarra hin jiru) Dhangii durtii dhibbeentaa (two decimal places)
Ctrl+Shift+6 (jiifata lakkoofsaarra hin jiru) Dhangii durtii

Yaalii Fayyadamma deetaa

Furtuu Galtee
Caancala Xiyyeeffanno garra fuuldurati siqisii iddoo naannoo keessaa fi qaaqa qabduu ti jijjiiri.
Shift+Tab Xiyyeeffanno garra duubatti siqisii iddoo naannoo keessaa fi qaaqa qabduu ti jijjiiri.
Xiyya olii Xiyyeeffanno garra olii wantoota tokko ti iddoo qaaqa ammee ti siqiisi.
Xiyya gadi Xiyyeeffanno garra gadi wantoota tokko ti iddoo qaaqa ammee ti siqiisi.
Xiyya bitaa Xiyyeeffanno garra bitaa wantoota tokko iddoo qaaqa ammee ti siqiisi.
Xiyya mirga Xiyyeeffanno garra mirga wantoota tokko iddoo qaaqa ammee ti siqiisi.
Ka'umsa Wantaa issaa durraa qaaqa ammee kessaa jiruu fili.
Xumuri Wantaa issaa Dhuummaa qaaqa ammee kessaa jiruu fili.
Alt fi arfii jecha "Tarree" jedhu keessatti jalamurame Dirree ammee garraa iddoo "tarree" ti garagalchii ykn siqsisi.
Alt fi arfii jecha "Tarjaa" jedhu keessatti jalamurame Dirree ammee garraa iddoo "tarjaa" ti garagalchii ykn siqsisi.
Alt fi arfii jecha "Deetaa" jedhu keessatti jalamurame Dirree ammee garraa iddoo "Deetaa" ti garagalchii ykn siqsisi.
Ctrl+Xiyyaa Olii Dirree ammee garra olii man'ee tokko ti siqsisi.
Ctrl+Xiyya Gadii Dirree ammee garra gadi man'ee tokko ti siqsisi.
Ctrl+Xiyya Bitaa Dirree ammee garra bitaa man'ee tokoo ti siqsisi.
Ctrl+Xiyya Mirgaa Dirree ammee garra mirga man'ee tokoo ti siqsisi.
Ctrl+Home Dirre ammee garra man'ee issaa duurraa ti siqsisi.
Ctrl+End Dirre ammee garra man'ee issaa xumura ti siqsisi.
Alt+O Dirqala dirree ammee fi agarsiisu.
Haqi Dirree ammaa bal'ina irraa haqa.

Related Topics

Furtuuwwan Qaxxaamuraa (LibreOffice Gaheenya Calc)

Qaxxaamuroota (LibreOffice Gaheenya)

Furtuu qzxxaamura keessaa LibreOffice