Hurtigtaster for regneark

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search
Note.png Noen av hurtigtastene kan være tildelt bestemte funksjoner i skrivebordsmiljøet du bruker. Da vil disse tastene kanskje ikke fungere som forventet i LibreOffice. Du kan løse dette problemet ved å velge andre hurtigtaster, enten for LibreOffice ved hjelp av Verktøy → Tilpass → Tastatur, eller i skrivebordsmiljøet.

To fill a selected cell range with the formula that you entered on the Input line, press Alt+Enter. Hold down Alt+Enter+Shift to apply the cell format of the input cell to the entire cell range.

For å opprette en matrise hvor alle cellene inneholder den samme informasjonen som du skrev inn i Skrivefeltet, trykk på «Shift+Ctrl+Enter». Du kan ikke redigere komponentene i matrisen.

To select multiple cells in different areas of a sheet, hold down Ctrl and drag in the different areas.

For å velge flere ark i et regneark kan du holde «Ctrl» nede og så trykk på navnefanene ved nederste kant av arbeidsområdet. For å velge kun ett enkelt ark i en merking, hold «Shift» nede og trykk så på navnefanen for arket.

For å sette inn et manuelt linjeskift i en celle kan du trykke i cella og så trykke på «Ctrl+Enter».

To delete the contents of selected cells, press Backspace. This opens the Delete Contents dialog, where you choose which contents of the cell you want to delete. To delete the contents of selected cells without a dialog, press the Delete key.

Navigering i regneark

Hurtigtaster Effekt
«Ctrl+Home» Flytter pekeren til den første cella i arket (A1).
«Ctrl+End» Flytter pekeren til den siste cella i arket som inneholder data.
Home Flytter pekeren til den første cella i den gjeldende raden.
Slutt Flytter pekeren til den siste cella i den gjeldende raden.
Shift+Home Selects cells from the current cell to the first cell of the current row.
Shift+End Selects cells from the current cell to the last cell of the current row.
Shift+Page Up Selects cells from the current cell up to one page in the current column or extends the existing selection one page up.
Shift+Page Down Selects cells from the current cell down to one page in the current column or extends the existing selection one page down.
«Ctrl+Venstre piltast» Flytter pekeren til venstre kant av det gjeldende dataområdet. Hvis kolonnen til venstre for cella med pekeren er tom, flyttes pekeren til neste venstre kolonne som inneholder data.
«Ctrl+Høyre piltast» Flytter pekeren til den høyre kanten av det gjeldende dataområdet. Hvis kolonnen til høyre for cella med pekeren er tom, flyttes pekeren til neste høyre kolonne som inneholder data.
«Ctrl+Piltast opp» Flytter pekeren til øverste kant av det gjeldende dataområdet. Hvis raden ovenfor cellen med pekeren er tom, flyttes pekeren opp til neste rad som inneholder data.
«Ctrl+Piltast ned» Flytter pekeren til bunnen av det gjeldende dataområdet. Hvis raden nedenfor cella med pekeren er tom, flyttes pekeren ned til neste rad som inneholder data.
«Ctrl+Shift+Piltast» Merker alle celler som inneholder data i pilens retning fra cella hvor pekeren står og fram til første celle uten data. Hvis det benyttes for å markere rader og kolonner sammen, blir resultatet et rektangulært celleområde.
«Ctrl+ Piltast opp» Flytter et ark til venstre.

I forhåndsvisningen: Flytter til forrige utskriftsside.

«Ctrl+ Piltast ned» Flytter et ark til høyre.

I forhåndsvisningen: Flytter til neste utskriftssside.

«Alt+O» Flytter et skjermbilde til venstre.
«Alt+O» «Flytter et skjermbilde til høyre.»
«Shift+Ctrl+Page Up» Legger det foregående arket til det gjeldende valget av ark. Hvis alle arkene i et regneark er valgt, velger denne hurtigtastkombinasjonen bare det foregående arket. Gjør det foregående arket til det gjeldende arket.
«Shift+Ctrl+Page Down» Legger det neste arket til det gjeldende valget av ark. Hvis alle arkene i et regneark er valgt, velger denne hurtigtastkombinasjon bare det neste arket. Gjør det neste arket det gjeldende arket.
«Ctrl+F1» hvor (*) er multiplikasjonstegnet på det numeriske tastaturet

Merker dataområdet som inneholder pekeren. Et dataområde er her det sammenhengende celleområdet som inneholder data og er avgrenset av tomme rader og kolonner.

«Ctrl+F1» hvor (/) er divisjonstegnet på det numeriske tastaturet

Merker det matrise-formelområdet som inneholder pekeren.

«Ctrl+Pluss-tast» Sett inn celler (som i menu Sett inn → Celler)
«Ctrl+Minus-tast» Slett celler (som i menu Rediger → Slett celler)
Enter (i et valgt område) Moves the cursor down one cell in a selected range. To specify the direction that the cursor moves, choose Tools - Options' - LibreOffice Calc - General'.
«Ctrl+1» (ikke på det numeriske tastaturet) Viser eller skjuler formlene i stedet for verdiene i alle celler.
Note.png Tasten «`» sitter ved siden av tasten «1» på de fleste engelske tastaturer og til høyre for tasten «+» på de fleste norske tastaturer. Hvis ditt tastatur ikke viser denne tasten, kan du tildele en annen tast: Velg «Verktøy → Tilpass», klikk på fanen «Tastatur». Merk kategorien «Vis» og funksjonen «Skift formel».

Funksjonstaster i Regneark

Hurtigtaster Effekt
«Ctrl+F1» Viser merknaden som er knyttet til den gjeldende cella
«F2» Skifter til redigeringsmodus og plasserer pekeren ved slutten av innholdet i den gjeldende cella. Trykk igjen for å avslutte redigeringsmodus.

Hvis pekeren er over en skriveboks i et dialogvindu som har en Minimer-knapp, er dialogvinduet skjult, og skrivefeltet forblir synlig. Trykk «F2» igjen for å vise hele dialogvinduet.

«Ctrl+F2» Åpner Funksjonsveiviseren.
«Shift+Ctrl+F2» Flytter pekeren til Skrivefeltet hvor du kan skrive inn en formel for den gjeldende cella.
«Ctrl+F3» Åpner dialogvinduet Angi navn.
Shift+Ctrl+F4 Viser eller skjuler database-oversikten.
F4 Reorganiserer de relative eller absolutte referansene (for eksempel, A1, $A$1, $A1, A$1) i skrivefeltet.
«F5» Viser eller skjuler Dokumentstruktur.
«Shift+F5» Sporer avhengigheter.
«Shift+F4» Sporer foregående.
«Shift+Ctrl+F5» Flytter pekeren fra Skrivefeltet til feltet Arkområde.
«F7» Kontrollerer staving i det gjeldende arket.
«Ctrl+F7» Åpner Synonymordboken hvis den gjeldende cella inneholder tekst.
«F8» Slår flere valgmuligheter av eller på. I dette moduset kan du bruke piltastene for å utvide merkingen. Du kan også trykke på en annen celle for å utvide merkingen.
«Ctrl+F8» Framhever celler som inneholder verdier.
«F9» Omorganiserer endrede formler i det gjeldende arket.
«Ctrl+Shift+F9» Omberegner alle formler i alle ark.
«Ctrl+F9» Oppdaterer det valgte diagramet.
«Ctrl+F1» Åpner dialogvinduet Stiler og formatering hvor du kan velge stil til innholdet i cellen eller til det gjeldende arket.
«Shift+F11» Oppretter en dokumentmal.
«Shift+Ctrl+F11» Oppdaterer malene.
«F12» Grupperer det valgte dataområdet.
«Ctrl+F12» Opphev gruppering av det valgte dataområdet.
«Alt+Shift+Piltast» Increases the height of current row (only in OpenOffice.org legacy compatibility mode).
«Alt+O» Decreases the height of current row (only in OpenOffice.org legacy compatibility mode).
«Alt+Shift+Piltast» Øker bredden på den gjeldende kolonnen.
«Alt+Shift+Piltast» Forminsker bredden på den gjeldende kolonnen.
«Alt+Shift+Piltast» Optimerer kolonnebredden eller radhøyden basert på den gjeldende cella.

Formatering av celler med hurtigtaster

Følgende celleformater kan angis med tastaturet:

Hurtigtaster Effekt
«Ctrl+1» (ikke på det numeriske tastaturet) Åpne dialogvinduet «Formater celler»
«Ctrl+Shift+1» (ikke på det numeriske tastaturet) To desimaler, tusentallsskilletegn
«Ctrl+Shift+2» (ikke på det numeriske tastaturet) Standard eksponentialformat
«Ctrl+Shift+3» (ikke på det numeriske tastaturet) Standard datoformat
«Ctrl+Shift+4» (ikke på det numeriske tastaturet) Standard valutaformat
Ctrl+Shift+5» (ikke på det numeriske tastaturet) Standard prosentdelformater (to desimaler)
«Ctrl+Shift+6» (ikke på det numeriske tastaturet) Standardformater

Using the pivot table

Taster Effekt
Tabulator Endrer fokus ved å gå framover gjennom dialogens områder og knapper.
«Shift+Tabulator» Endrer fokus ved å gå baklengs gjennom dialogens områder og knapper.
«Piltast opp» Flytter fokus et element opp i det gjeldende dialogområdet.
«Piltast ned» Flytter fokus et element ned i det gjeldende dialogområdet.
«Venstre piltast» Flytter fokus et element til venstre i det gjeldende dialogområdet.
«Høyre piltast» Flytter fokus et element til høyre i det gjeldende dialogområdet.
Home Merker det første elementet i det gjeldende dialogområdet.
Slutt Merker det siste elementet i det gjeldende dialogområdet.
«Alt»og det understrekede tegnet i ordet "Rad" Kopierer eller flytter det gjeldende innholdet inn i «Rad»-feltet.
«Alt»og det understrekede tegnet i ordet «Kolonne» Kopierer eller flytter det gjeldende innholdet inn i «Kolonne»-feltet.
«Alt» og det understrekede tegnet i ordet «Data» Kopierer eller flytter det gjeldende innholdet inn i «Data»-feltet.
«Ctrl+Piltast opp» Flytter det gjeldende feltet opp én plass.
«Ctrl+Piltast ned» Flytter det gjeldende feltet ned én plass.
«Ctrl+Venstre piltast» Flytter det gjeldende feltet én plass mot venstre.
«Ctrl+Høyre piltast» Flytter det gjeldende feltet mot høyre til neste området med data.
«Ctrl+Home» Flytter det gjeldende feltet til første plass.
«Ctrl+End» Flytter det gjeldende feltet til siste plass.
«Alt+O» Viser innstillingene for det gjeldende feltet.
«Delete» Fjerner det gjeldende feltet fra området.

Related Topics

Hurtigtaster (tilgjengelighet i LibreOffice Calc)

Hurtigtaster (LibreOffice Tilgjengelighet)

Hurtigtaster i LibreOffice