Klávesové zkratky pro práci se sešity

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search
Note.png Některé klávesové zkratky může používat váš systém. Tyto zkratky nejsou LibreOffice k dispozici. Zkuste změnit nastavení klávesových zkratek v LibreOffice (Nástroje - Přizpůsobit - Klávesnice) nebo ve svém systému.

Chcete-li vyplnit vybranou oblast buněk vzorcem, který byl zadán do Vstupního řádku, podržte Alt+Enter. Pro použití formátu buňky vstupní buňky na celou oblast buněk podržte Alt+Enter+Shift.

Chcete-li vytvořit matici, ve které budou všechny buňky obsahovat stejnou informaci, jako jste zadali ve Vstupní řádce, stiskněte Shift+Ctrl+Enter. Není možné upravovat části matice.

Chcete-li vybrat více buněk v různých oblastech listu, podržte Ctrl a přetáhnutím označte různé oblasti.

Chcete-li vybrat více listů sešitu, podržte Ctrl a klepněte na karty s názvy v dolní části pracovní plochy. Chcete-li vybrat jen jeden list z výběru, podržte Shift a klepněte na kartu s názvem listu.

Chcete-li do buňky ručně vložit zalomení řádku, klepněte do buňky a stiskněte Ctrl+Enter.

Pro smazání obsahu vybrané buňky stiskněte klávesu Backspace. Tak otevřete dialog Smazat obsah, ve kterém můžete zvolit, jaký obsah buňky má být smazán. Pro smazání obsahu bez zobrazení tohoto dialogu stiskněte klávesu Delete.

Navigace v dokumentech sešitu

Zkratky Efekt
Ctrl+Home Přesune kurzor do první buňky v listu (A1).
Ctrl+End Přesune kurzor do poslední buňky, která obsahuje data.
Home Přesune kurzor do první buňky současného řádku.
End Přesune kurzor do poslední buňky současného řádku.
Shift+Home Vybere buňky od současné buňky do první buňky aktuálního řádku.
Shift+End Vybere buňky od aktuální buňky do poslední buňky aktuálního řádku.
Shift+Page Up Vybere buňky od aktuální buňky o jednu stránku v aktuálním sloupci nahoru nebo rozšíří výběr o jednu stránku směrem nahoru.
Shift+Page Down Vybere buňky od aktuální buňky o jednu stránku v aktuálním sloupci dolů nebo rozšíří výběr o jednu stránku směrem dolů.
Ctrl+Šipka doleva Přesune kurzor k levému okraji aktuální oblasti dat. Je-li sloupec vlevo od buňky, která obsahuje kurzor, prázdný, kurzor se přesune do dalšího sloupce vlevo, který obsahuje data.
Ctrl+šipka vpravo Přesune kurzor k pravému okraji aktuální oblasti dat. Je-li sloupec vpravo od buňky, která obsahuje kurzor, prázdný, kurzor se přesune do dalšího sloupce vpravo, který obsahuje data.
Ctrl+šipka nahoru Přesune kurzor k hornímu okraji aktuální oblasti dat. Je-li řádek nad buňkou, která obsahuje kurzor, prázdný, kurzor se přesune do dalšího řádku výše, který obsahuje data.
Ctrl+šipka dolů Přesune kurzor k dolnímu okraji aktuální oblasti dat. Je-li řádek pod buňkou, která obsahuje kurzor, prázdný, kurzor se přesune do dalšího řádku níže, který obsahuje data.
Ctrl+Shift+šipka Vybere všechny buňky obsahující data od současné buňky po konec souvislé oblasti dat, a to ve směru stisknuté šipky. Pokud tento příkaz použijete k výběru sloupců a řádků zároveň, vybere se obdélníková oblast buněk.
Ctrl+Page Up Přepne na list vlevo.

V náhledu tisku: Přepne na předchozí tiskovou stránku.

Ctrl+Page Down Přepne na list vpravo.

V náhledu tisku: Přepne na následující tiskovou stránku.

Alt+Page Up Posun o jednu obrazovku vlevo.
Alt+Page Down Posun o jednu obrazovku vpravo.
Shift+Ctrl+Page Up Přidá předchozí list k současnému výběru listů. Pokud jsou označeny všechny listy sešitu, tato klávesová zkratka vybere pouze předchozí list. Zároveň se zobrazí předchozí list.
Shift+Ctrl+Page Down Přidá následující list k současnému výběru listů. Pokud jsou označeny všechny listy sešitu, tato klávesová zkratka vybere pouze následující list. Zároveň se zobrazí následující list.
Ctrl+* kde (*) je klávesa násobení na numerické klávesnici

Vybere oblast dat, která obsahuje kurzor. Oblast je souvislá oblast buněk, které obsahují data, a je ohraničena prázdnými řádky a sloupci.

Ctrl+/ kde (/) je klávesa dělení na numerické klávesnici

Vybere vzorec matice, která obsahuje kurzor.

Ctrl+klávesa plus Vloží buňky (jako příkaz Vložit - Buňky)
Ctrl+klávesa minus Odstraní buňky (jako příkaz Úpravy - Smazat buňky)
Enter (v označeném rozsahu) Přesune kurzor o jednu buňku ve vybrané oblasti. Směr, kterým se bude kurzor pohybovat, nastavíte volbou Nástroje - Možnosti' - LibreOffice Calc - Obecné'.
Ctrl+ ` (viz. poznámka pod touto tabulkou) Zobrazí nebo skryje v buňkách vzorce místo hodnot.
Note.png Klávesa ` se na většině anglických klávesnic nachází vedle klávesy "1". Pokud na klávesnici tento znak nemáte, můžete si zvolit jinou klávesu: vyberte Nástroje - Přizpůsobit, klepněte na kartu Klávesnice. Vyberte kategorii "Zobrazit" a funkci "Přepnout vzorce".

Funkční klávesy používané v dokumentech sešitu

Zkratky Efekt
Ctrl+F1 Zobrazí komentář připojený k aktuální buňce
F2 Přepne do režimu úprav a umístí kurzor na konec obsahu současné buňky. Dalším stisknutím ukončíte režim úprav.

Je-li kurzor ve vstupním řádku v dialogu, který má tlačítko Minimalizovat, dialog se skryje a vstupní řádek zůstane zobrazen. Dalším stisknutím F2 zobrazíte celý dialog.

Ctrl+F2 Otevře Průvodce funkcí.
Shift+Ctrl+F2 Přesune kurzor do Vstupního řádku, kde je možné zadat vzorec pro současnou buňku.
Ctrl+F3 Otevře dialog Definovat jména.
Shift+Ctrl+F4 Zobrazí nebo skryje průzkumníka databáze.
F4 Přestaví relativní nebo absolutní odkazy (např. A1, $A$1, $A1, A$1) ve vstupním poli.
F5 Zobrazí nebo skryje Navigátor.
Shift+F5 Sleduje závislosti.
Shift+F7 Sleduje předchůdce.
Shift+Ctrl+F5 Přesune kurzor ze Vstupní řádky do Oblasti listu.
F7 Zkontroluje pravopis v současném listu.
Ctrl+F7 Pokud současná buňka obsahuje text, otevře slovník synonym.
F8 Zapne nebo vypne režim Další výběr. V tomto režimu je možné pomocí kurzorových kláves rozšiřovat výběr. Také je možné rozšířit výběr klepnutím do jiné buňky.
Ctrl+F8 Zvýrazní buňky obsahující hodnoty.
F9 Přepočítá všechny vzorce v aktuálním listu.
Ctrl+Shift+F9 Přepočítá všechny vzorce v listu.
Ctrl+F9 Aktualizuje vybraný graf.
F11 Otevře okno Styly a formátování, kde je možné nastavit styly pro obsah buněk nebo aktuální list.
Shift+F11 Vytvoří šablonu dokumentu.
Shift+Ctrl+F11 Aktualizuje šablony.
F12 Seskupí vybranou oblast dat.
Ctrl+F12 Zruší seskupení vybrané oblasti dat.
Alt+Šipka dolů Zvětší výšku aktivního řádku (jen v režimu kompatibility s OpenOffice.org).
Alt+Šipka nahoru Sníží výšku aktivního řádku (jen v režimu kompatibility s OpenOffice.org).
Alt+Šipka doprava Zvětší šířku aktivního sloupce.
Alt+Šipka doleva Zmenší šířku aktivního sloupce.
Alt+Shift+kurzorové klávesy Optimalizuje šířku sloupce a výšku řádku podle současné buňky.

Formátování buněk pomocí klávesových zkratek

Pomocí klávesnice lze nastavit následující formátování buněk:

Zkratky Efekt
Ctrl+1 (ne na numerické klávesnici) Otevře dialog Formát buněk
Ctrl+Shift+1 (ne na numerické klávesnici) Dvě desetinná místa, oddělovač tisíců
Ctrl+Shift+2 (ne na numerické klávesnici) Standardní exponenciální formát
Ctrl+Shift+3 (ne na numerické klávesnici) Standardní formát data
Ctrl+Shift+4 (ne na numerické klávesnici) Standardní formát měny
Ctrl+Shift+5 (ne na numerické klávesnici) Standardní formát procent (dvě desetinná místa)
Ctrl+Shift+6 (ne na numerické klávesnici) Standardní formát

Používání kontingenční tabulky

Klávesy Výsledek
Tabulátor Přepíná zaměření postupně mezi všemi prvky dialogu.
Shift+Tab Přepíná zaměření pozpátku mezi všemi prvky dialogu.
Šipka nahoru Přepne zaměření v současné oblasti dialogu o jeden prvek nahoru.
Šipka dolů Přepne zaměření v současné oblasti dialogu o jeden prvek dolů.
Šipka doleva Přepne zaměření v současné oblasti dialogu o jeden prvek vlevo.
Šipka doprava Přepne zaměření v současné oblasti dialogu o jeden prvek vpravo.
Home Vybere první prvek v aktuální oblasti dialogu.
End Vybere poslední prvek v aktuální oblasti dialogu.
Alt a podtržený znak ve slově "Řádek" Zkopíruje nebo přesune aktuální pole do oblasti "Řádek".
Alt a podtržený znak ve slově "Sloupec" Zkopíruje nebo přesune aktuální pole do oblasti "Sloupec".
Alt a podtržený znak ve slově "Data" Zkopíruje nebo přesune aktuální pole do oblasti "Data".
Ctrl+šipka nahoru Posune aktuální pole o jedno místo nahoru.
Ctrl+šipka dolů Posune aktuální pole o jedno místo dolů.
Ctrl+Šipka doleva Posune aktuální pole o jedno místo vlevo.
Ctrl+šipka vpravo Posune aktuální pole o jedno místo vpravo.
Ctrl+Home Posune aktuální pole na první místo.
Ctrl+End Posune aktuální pole na poslední místo.
Alt+O Zobrazí volby pro aktuální pole.
Delete Odstraní aktuální pole z oblasti.

Related Topics

Klávesové zkratky (zpřístupnění LibreOffice Calc)

Klávesové zkratky (zpřístupnění LibreOffice)

Klávesové zkratky v LibreOffice