Клавишни комбинации за електронни таблици

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search
Note.png Някои от клавишните комбинации може да са вече заети от работния плот. Тези комбинации не са достъпни за LibreOffice. Опитайте да зададете други клавиши или за LibreOffice, в Инструменти - Персонализиране - Клавиатура, или за работния плот на системата.

За да запълните област от клетки с формулата, въведена във входния ред, натиснете Alt+Enter. Задръжте Alt+Enter+Shift, за да приложите формата на входната клетка върху целия диапазон от клетки.

За да създадете матрица, в която всички клетки съдържат същата информация като въведената във входния ред, натиснете Shift+Ctrl+Enter. Не можете да редактирате компонентите на матрицата.

За да изберете няколко клетки в различни части на листа, задръжте Ctrl и изберете с плъзгане всяка от областите.

За да изберете няколко листа от документ, задръжте Ctrl и щракнете върху етикетите с имена в долния край на работната площ. За да изберете само един лист от селекция, задръжте Shift и щракнете върху съответния етикет с име.

За да вмъкнете ръчно нов ред в клетка, щракнете в нея и натиснете Ctrl+Enter.

За да изтриете съдържанието на избраните клетки, натиснете Backspace. Ще се отвори диалоговият прозорец Изтриване на съдържание, в който можете да изберете кой вид съдържание да се изтрие. За да изчистите клетките без диалог, натиснете клавиша Delete.

Навигация в електронни таблици

Клавиши Действие
Ctrl+Home Премества курсора до първата клетка в листа (A1).
Ctrl+End Премества курсора до последната клетка в листа, която съдържа данни.
Home Премества курсора до първата клетка на текущия ред.
End Премества курсора до последната клетка на текущия ред.
Shift+Home Избира клетките от текущата клетка до първата клетка на текущия ред.
Shift+End Избира клетките от текущата клетка до последната клетка на текущия ред.
Shift+Page Up Избира клетките от текущата клетка до една страница нагоре в текущата колона или разширява текущата селекция с една страница нагоре.
Shift+Page Down Избира клетките от текущата клетка до една страница надолу в текущата колона или разширява текущата селекция с една страница надолу.
Ctrl+стрелка наляво Премества курсора до левия край на текущата област с данни. Ако колоната вляво от клетката с курсора е празна, курсорът се премества в следващата колона наляво, която съдържа данни.
Ctrl+стрелка надясно Премества курсора до десния край на текущата област с данни. Ако колоната вдясно от клетката с курсора е празна, курсорът се премества в следващата колона надясно, която съдържа данни.
Ctrl+стрелка нагоре Премества курсора до горния край на текущата област с данни. Ако редът над клетката с курсора е празен, курсорът се премества нагоре до следващия ред, който съдържа данни.
Ctrl+стрелка надолу Премества курсора до долния край на текущата област с данни. Ако редът под клетката с курсора е празен, курсорът се премества надолу до следващия ред, който съдържа данни.
Ctrl+Shift+стрелка Избира всички клетки, съдържащи данни, от текущата клетка до края на непрекъснатата област от клетки с данни в посоката на натиснатата срелка. Ако се използва за избиране едновременно на редове и колони, се избира правоъгълна област от клетки.
Ctrl+Page Up Премества страница наляво.

В мострата за печат: преминава към предишната страница за отпечатване.

Ctrl+Page Down Премества страница надясно.

В мострата за печат: преминава към следващата страница за отпечатване.

Alt+Page Up Преминава с един екран наляво.
Alt+Page Down Преминава с един екран надясно.
Ctrl+Page Up Добавя предходния лист към текущо избраните листове. Ако са избрани всички листове в документа, тази комбинация избира само предходния лист. Предходният лист става текущ.
Ctrl+Page Down Добавя следващия лист към текущо избраните листове. Ако са избрани всички листове в документа, тази комбинация избира само следващия лист. Следващият лист става текущ.
Ctrl+ * където (*) е знакът за умножение в цифровия блок

Избира областта с данни, съдържаща курсора. Областта е непрекъснат диапазон от клетки, съдържащи данни, оградени от празни редове и колони.

Ctrl+ / където (/) е знакът за деление в цифровия блок

Избира областта с матрична формула, съдържаща курсора.

Ctrl+клавиш плюс Вмъква клетки (като Вмъкване - Клетки)
Ctrl+клавиш минус Изтрива клетки (като Редактиране - Изтриване на клетки)
Enter (в избрана област) Премества курсора надолу с една клетка в избраната област. За да зададете посоката, в която се мести курсорът, изберете Инструменти - Настройки' - LibreOffice Calc - Общи'.
Ctrl+ ` (вижте бележката под тази таблица) Показва или скрива формулите вместо стойностите в всички клетки.
Note.png Клавишът ` се намира до клавиша „1“ в клавиатурната подредба QWERTY. Ако клавишът липсва на вашата клавиатура, можете да зададете друг за същата функция: изберете Инструменти - Персонализиране и щракнете върху Клавиатура. Изберете категорията „Изглед“ и функцията „Превключване на формулите“.

Функционални клавиши в електронни таблици

Клавиши Действие
Ctrl+F1 Показва коментар, прикрепен към текущата клетка.
F2 Превключва към режим на редактиране и поставя курсора в края на съдържанието на текущата клетка. Натиснете отново, за да прекратите редактирането.

Ако кусрсорът е във входно поле в диалогов прозорец, до което има бутон Минимизиране, диалоговият прозорец се скрива, а входното поле остава видимо. Натиснете отново F2, за да покажете целия диалогов прозорец.

Ctrl+F2 Отваря помощника за функции.
Shift+Ctrl+F2 Премества курсора във входния ред, където можете да въведете формула за текущата клетка.
Ctrl+F3 Отваря диалоговия прозорец Дефиниране на имена.
Shift+Ctrl+F4 Показва или скрива дървото на базите от данни.
F4 Превключва между относителни и абсолютни обръщения във входното поле (например A1, $A$1, $A1, A$1).
F5 Показва или скрива прозореца Навигатор.
Shift+F5 Проследява зависимите клетки.
Shift+F7 Проследява влияещите клетки.
Shift+Ctrl+F5 Премества курсора от входния ред в полето Област от листа.
F7 Проверява правописа в текущия лист.
Ctrl+F7 Отваря синонимния речник, ако текущата клетка съдържа текст.
F8 Превключва режима на добавяне към селекцията. В режим на добавяне можете да разширявате избраната област чрез клавишите със стрелки или като щракнете върху клетка.
Ctrl+F8 Осветява клетките, съдържащи стойности.
F9 Преизчислява променените формули в текущия лист.
Ctrl+F9 Преизчислява всички формули във всички листове.
Ctrl+F9 Обновява избраната диаграма.
F11 Отваря прозореца Стилове и формати, в който можете да приложите форматиращ стил върху съдържанието на клетката или върху текущия лист.
Shift+F11 Създава шаблон за документи.
Shift+Ctrl+F11 Обновява шаблоните.
F12 Групира избраната област с данни.
Ctrl+F12 Разгрупира избраната област с данни.
Alt+стрелка надолу Увеличава височината на текущия ред клетки (само в режим на съвместимост с OpenOffice.org).
Alt+стрелка нагоре Увеличава височината на текущия ред клетки (само в режим на съвместимост с OpenOffice.org).
Alt+стрелка надясно Увеличава ширината на текущата колона.
Alt+стрелка наляво Намалява ширината на текущата колона.
Alt+Shift+стрелка Оптимизира ширината на колоната или височината на реда според текущата клетка.

Форматиране на клетки чрез клавишни комбинации

Следните формати за клетки могат да се прилагат чрез клавиатурата:

Клавиши Действие
Ctrl+1 (не от цифровия блок) Отваря диалоговия прозорец Форматиране на клетки
Ctrl+Shift+1 (не от цифровия блок) Две дробни позиции, разделител на хилядите
Ctrl+Shift+2 (не от цифровия блок) Стандартен експоненциален формат
Ctrl+Shift+3 (не от цифровия блок) Стандартен формат за дата
Ctrl+Shift+4 (не от цифровия блок) Стандартен формат за валута
Ctrl+Shift+5 (не от цифровия блок) Стандартен формат за проценти (две дробни позиции)
Ctrl+Shift+6 (не от цифровия блок) Стандартен формат

Работа с обобщаваща таблица

Клавиши Ефект
Tab Премества фокуса напред през областите и бутоните на диалоговия прозорец.
Shift+Tab Премества фокуса назад през областите и бутоните на диалоговия прозорец.
Стрелка нагоре Премества фокуса с един елемент нагоре в текущата диалогова област.
Стрелка надолу Премества фокуса с един елемент надолу в текущата диалогова област.
Стрелка наляво Премества фокуса с един елемент наляво в текущата диалогова област
Стрелка надясно Премества фокуса с един елемент надясно в текущата диалогова област
Home Избира първия елемент в текущата диалогова област.
End Избира последния елемент в текущата диалогова област.
Alt и подчертания знак в думата „Ред“ Копира или премества текущото поле в областта „Ред“.
Alt и подчертания знак в думата „Колона“ Копира или премества текущото поле в областта „Колона“.
Alt и подчертания знак в думата „Данни“ Копира или премества текущото поле в областта „Данни“.
Ctrl+стрелка нагоре Премества текущото поле с една позиция нагоре.
Ctrl+стрелка надолу Премества текущото поле с една позиция надолу.
Ctrl+стрелка наляво Премества текущото поле с една позиция наляво.
Ctrl+стрелка надясно Премества текущото поле с една позиция надясно.
Ctrl+Home Премества текущото поле на първо място.
Ctrl+End Премества текущото поле на последно място.
Alt+O Показва настройките за текущото поле.
Изтриване Премахва текущото поле от областта.

Related Topics

Клавишни комбинации (достъпност в LibreOffice Calc)

Клавишни комбинации (достъпност в LibreOffice)

Клавишни комбинации в LibreOffice