Συνάρτηση SKEWP

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

SKEWP

Υπολογίζει την ασυμμετρία μιας κατανομής χρησιμοποιώντας τον πληθυσμό μιας τυχαίας μεταβλητής.

Σύνταξη

SKEWP(Αριθμός1; Αριθμός2;...; Αριθμός30)

Οι Αριθμός1, Αριθμός2, ..., Αριθμός30 είναι μέχρι 30 αριθμητικές τιμές ή περιοχές.

Υπολογίζει την ασυμμετρία μιας κατανομής χρησιμοποιώντας τον πληθυσμό, δηλαδή τα πιθανά αποτελέσματα, μιας τυχαίας μεταβλητής. Η σειρά θα περιέχει τρεις αριθμούς τουλάχιστον.

Note.png Αυτή η συνάρτηση είναι τμήμα του προτύπου της μορφής Open Document για εφαρμογές γραφείου (OpenDocument) έκδοσης 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)

Παραδείγματα

Η SKEWP(2;3;1;6;8;5) επιστρέφει 0,2828158928

Η SKEWP(A1:A6) επιστρέφει 0,2828158928, όταν η περιοχή A1:A6 περιέχει {2;3;1;6;8;5}

Η SKEWP(Αριθμός1;Αριθμός2) επιστρέφει πάντα μηδέν, αν οι Αριθμός1 και Αριθμός2 δίνουν ως αποτέλεσμα δύο αριθμούς.

Η SKEWP(Αριθμός1) επιστρέφει Err:502 (άκυρο όρισμα) εάν ο Αριθμός1 δίνει ως αποτέλεσμα έναν αριθμό, επειδή η SKEWP δεν μπορεί να υπολογιστεί με μια τιμή.


Related Topics

SKEW