Regresijska analiza

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Regresijska analiza

Izdela regresijsko analizo množice podatkov.

Izberite Podatki – Statistika – Regresija

Note.png Več informacij o regresijski analizi najdete v ustreznem članku na wikipediji (v angl.).

Podatki

Vhodni_obseg je sklic na obseg podatkov, ki ga želimo analizirati.

Rezultati_v je sklic na levo vrhnjo celico obsega, kjer naj bodo prikazani rezultati.

Razvrščeni v skupine glede na

Izberite, ali so vstopni podatki predstavljeni v stolpcih ali vrsticah.

Vrsta izhodne regresije

Določite vrsto regresije. Na voljo so tri vrste:

  • Linearna regresija: poišče ravno črto v obliki y = a.x + b, kjer je a naklon in b presečišče, ki najbolj ustreza podatkom.
  • Logaritemska regresija: poišče logaritemsko krivuljo v obliki y = a.ln(x) + b, kjer je a naklon, b presečišče in ln(x) naravni logaritem x, ki najbolje ustreza podatkom.
  • Eksponentna regresija: poišče eksponentno krivuljo v obliki y = a.x^b, kjer je a koeficient in b eksponent, ki najbolj ustreza podatkom.

Primer

Naslednja tabela vsebuje vzorce fizičnega pojava, zajete v intervalih ene sekunde.

A B
1 Time Measurement
2 1 2.7
3 2 4.0
4 3 4.4
5 4 7.1
6 5 4.9
7 6 3.6
8 7 4.0
9 8 0.6
10 9 1.0
11 10 4.3

Rezultati treh vrst regresijske analize meritev iz zgornje tabele so prikazani spodaj.

Regresija
Model regresije Linearno Logaritemska Potenčna
R^2 0.1243901235 0.036283506 0.0884254697
Standardna napaka 1.8692568609 1.9610483597 0.7746321053
Naklon -0.2193939394 -0.4894112008 4.812672931
Presečišče 4.8666666667 4.3992268695 -0.3103085297
1 4.6472727273 4.3992268695 4.812672931
2 4.4278787879 4.0599928755 3.8812728356
3 4.2084848485 3.8615537101 3.4224061924
4 3.9890909091 3.7207588815 3.1301272785
5 3.7696969697 3.6115499281 2.9207204651
6 3.5503030303 3.5223197161 2.7600654308
7 3.3309090909 3.4468766468 2.6311476385
8 3.1115151515 3.3815248876 2.5243514679
9 2.8921212121 3.3238805506 2.4337544465
10 2.6727272727 3.2723159341 2.3554713075

Related Topics

Vzorčenje, opisna statistika, analiza variance (ANOVA), korelacija, kovarianca, eksponentno glajenje, drseča sredina, t-preizkus, F-preizkus, Z-preizkus, preizkus hi-kvadrat.