Ανάλυση παλινδρόμησης

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Ανάλυση παλινδρόμησης

Παράγει την ανάλυση παλινδρόμησης ενός συνόλου δεδομένων

Choose Data - Statistics - Regression

Note.png For more information on regression analysis, refer to the corresponding Wikipedia article.

Δεδομένα

Περιοχή εισόδου: Η αναφορά της περιοχής των δεδομένων προς ανάλυση.

Αποτελέσματα στο: Η αναφορά του πάνω αριστερού κελιού της περιοχής, όπου θα εμφανίζονται τα αποτελέσματα.

Ομαδοποιημένα κατά:

Επιλέξτε αν τα δεδομένα εισόδου έχουν διάταξη στηλών ή γραμμών.

Τύπος παλινδρόμησης εξόδου

Ορισμός του τύπου παλινδρόμησης. Υπάρχουν τρεις διαθέσιμοι τύποι:

  • Γραμμική παλινδρόμηση: βρίσκει μια ευθεία γραμμή με τη μορφή y = a.x + b, όπου a είναι η κλίση και b είναι η αποτέμνουσα που συμφωνεί καλύτερα με τα δεδομένα.
  • Λογαριθμική παλινδρόμηση: βρίσκει μια λογαριθμική καμπύλη με τη μορφή της y = a.ln(x) + b, όπου a είναι η κλίση, b είναι η αποτέμνουσα και ln(x) είναι ο φυσικός λογάριθμος του x, που συμφωνεί καλύτερα με τα δεδομένα.
  • Power regression: Find a power curve in the form of y = a.x^b, where a is the coefficient, b is the power that best fits the data.

Παράδειγμα

Ο παρακάτω πίνακας έχει δείγματα ενός φυσικού φαινομένου που ελήφθη σε διάστημα 1 δευτερολέπτου.

A B
1 Time Measurement
2 1 2.7
3 2 4.0
4 3 4.4
5 4 7.1
6 5 4.9
7 6 3.6
8 7 4.0
9 8 0.6
10 9 1.0
11 10 4.3

Τα αποτελέσματα των τριών τύπων της ανάλυσης παλινδρόμησης των μετρήσεων στον παραπάνω πίνακα φαίνονται παρακάτω.

Παλινδρόμηση
Πρότυπο παλινδρόμησης Γραμμικό Λογαριθμικό Δυναμικό
R^2 0.1243901235 0.036283506 0.0884254697
Τυπικό σφάλμα 1.8692568609 1.9610483597 0.7746321053
Κλίση -0.2193939394 -0.4894112008 4.812672931
Αποτέμνουσα 4.8666666667 4.3992268695 -0.3103085297
1 4.6472727273 4.3992268695 4.812672931
2 4.4278787879 4.0599928755 3.8812728356
3 4.2084848485 3.8615537101 3.4224061924
4 3.9890909091 3.7207588815 3.1301272785
5 3.7696969697 3.6115499281 2.9207204651
6 3.5503030303 3.5223197161 2.7600654308
7 3.3309090909 3.4468766468 2.6311476385
8 3.1115151515 3.3815248876 2.5243514679
9 2.8921212121 3.3238805506 2.4337544465
10 2.6727272727 3.2723159341 2.3554713075

Related Topics

Δειγματοληψία, Περιγραφική στατιστική, Ανάλυση της διακύμανσης (ANOVA), Συσχέτιση, Συνδιακύμανση, Εκθετική εξομάλυνση, Κινούμενος μέσος, Δοκιμή t, Δοκιμή F, Δοκιμή Z, Δοκιμή x τετράγωνο.