Регресионен анализ

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Регресионен анализ

Извършва регресионен анализ на съвкупност от данни

Choose Data - Statistics - Regression

Note.png For more information on regression analysis, refer to the corresponding Wikipedia article.

Данни

Входна област: обръщение към диапазона от данни за анализиране.

Резултати в: обръщение към горната лява клетка от областта, където да се покажат резултатите.

Групиране по

Изберете дали началните данни са подредени в колони или редове.

Варианти за извеждане на регресия

Задава типа на регресията. Налични са три типа:

  • Линейна регресия: намира права линия с уравнение y = a.x + b, където a е наклонът, а b – свободният член, която най-добре пасва на данните.
  • Логаритмична регресия: намира логаритмична крива с уравнение y = a.ln(x) + b, където a е наклонът, b е свободният член, а ln(x) е натуралният логаритъм на x, която най-добре пасва на данните.
  • Power regression: Find a power curve in the form of y = a.x^b, where a is the coefficient, b is the power that best fits the data.

Пример

Следната таблица съдържа измервания на физично явление, направени през интервал 1 секунда.

A B
1 Time Measurement
2 1 2.7
3 2 4.0
4 3 4.4
5 4 7.1
6 5 4.9
7 6 3.6
8 7 4.0
9 8 0.6
10 9 1.0
11 10 4.3

Резултатите на трите типа регресионен анализ на измерванията в горната таблица са показани по-долу.

Регресия
Регресионен модел Линеен Логаритмичен Експоненциален
0.1243901235 0.036283506 0.0884254697
Стандартна грешка 1.8692568609 1.9610483597 0.7746321053
Наклон -0.2193939394 -0.4894112008 4.812672931
Свободен член 4.8666666667 4.3992268695 -0.3103085297
1 4.6472727273 4.3992268695 4.812672931
2 4.4278787879 4.0599928755 3.8812728356
3 4.2084848485 3.8615537101 3.4224061924
4 3.9890909091 3.7207588815 3.1301272785
5 3.7696969697 3.6115499281 2.9207204651
6 3.5503030303 3.5223197161 2.7600654308
7 3.3309090909 3.4468766468 2.6311476385
8 3.1115151515 3.3815248876 2.5243514679
9 2.8921212121 3.3238805506 2.4337544465
10 2.6727272727 3.2723159341 2.3554713075

Related Topics

Измервания, Дескриптивна статистика, Дисперсионен анализ (ANOVA), Корелация, Ковариация, Експоненциално изглаждане, Пълзяща средна стойност, t-тест, F-тест, Z-тест, χ²-тест.