Ochrona arkusza

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Chroni przed modyfikacją komórki bieżącego arkusza. Wybierz Narzędzia - Chroń dokument - Arkusz, aby otworzyć okno dialogowe Chroń arkusz pozwalające określić ochronę arkusza z hasłem lub bez niego.

Wybierz Narzędzia - Chroń dokument - Arkusz

Warning.png Aby chronić komórki przed późniejszą edycją, należy zaznaczyć pole wyboru Chronione na zakładce Format - Komórki - Ochrona lub w menu kontekstowym Formatuj komórki.
Tip.png Na chronionym arkuszu można ustalić niechronione komórki lub zakresy komórek. W tym celu należy wybrać menu Narzędzia - Chroń dokument - Arkusz i Format - Komórki - Ochrona komórek:
Tip.png Wybierz komórki, które nie mają być chronione
Tip.png Wybierz Format - Komórki - Ochrona komórek. Usuń zaznaczenie pola wyboru Chronione, a następnie kliknij przycisk OK.
Tip.png W menu Narzędzia - Chroń dokument - Arkusz aktywuj ochronę arkusza. Funkcja działa natychmiast i umożliwia edycję wyłącznie zakresu komórek zaznaczonych w kroku 1.
Tip.png Aby włączyć ochronę obszaru później, zaznacz obszar. Wybierz Format - Komórki - zakładka Ochrona komórek i zaznacz pole wyboru Chronione. Następnie wybierz menu Narzędzia - Chroń dokument - Arkusz. Zakres komórek wcześniej określony jako do edycji jest teraz chroniony.
Tip.png Ochrona arkusza obejmuje także menu kontekstowe kart arkuszy na dole ekranu. Polecenia Usuń i Zmień nazwę nie są dostępne.
Tip.png Ochrona arkusza uniemożliwia także modyfikację i usuwanie stylów komórek.

Chroniona komórka lub zakres komórek nie mogą być modyfikowane aż do wyłączenia tej ochrony. Aby wyłączyć ochronę, należy wybrać Narzędzia - Chroń dokument - Arkusz. Jeśli hasło nie było ustalone, ochrona arkusza przestaje działać natychmiast. W przypadku ochrony arkusza z wykorzystaniem hasła zostanie otwarte okno dialogowe Usuń ochronę arkusza, w którym należy wprowadzić hasło.

Po zapisaniu pliku chronione arkusze mogą być zapisane ponownie wyłącznie za pomocą polecenia Plik - Zapisz jako.

Hasło (opcjonalne)

Umożliwia wprowadzenie hasła w celu ochrony arkusza przed nieupoważnionymi zmianami.

Note.png Pełną ochronę można osiągnąć przez połączenie obu opcji menu Narzędzia - Chroń dokument wraz z ochroną za pomocą hasła. Aby całkowicie uniemożliwić otwieranie dokumentu, w oknie dialogowym Zapisz należy zaznaczyć pole wyboru Zapisz z hasłem przed kliknięciem przycisku Zapisz.