Inserció i edició de comentaris

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Podeu assignar un comentari a cada cel·la triant Insereix - Comentari. El comentari s'indica a la cel·la amb un quadrat vermell petit, l'indicador de comentari.

  • The comment is visible whenever the mouse pointer is over the cell.
  • Quan seleccioneu la cel·la, podeu triar l'opció Mostra el comentari en el seu menú contextual. Si feu això, el comentari es veurà fins que desactiveu aquesta mateixa ordre del menú contextual.
  • Per editar un comentari visible de manera permanent, feu-hi clic. Si suprimiu tot el text del comentari, el comentari se suprimirà.
  • Moveu o redimensioneu cada comentari segons les vostres preferències.
  • Formateu cada comentari indicant-ne el color de fons, la transparència, l'estil de la vora i l'alineació del text. Trieu les ordres del menú contextual del comentari.
  • Per mostrar o amagar l'indicador de comentari, trieu Eines - Opcions - LibreOffice Calc - Visualització i activeu o desactiveu la casella de selecció Indicador de comentari.

Per visualitzar un consell d'ajuda per a una cel·la seleccionada, utilitzeu Dades - Validesa - Ajuda d'entrada.


Related Topics

Insereix - Comentari

Validesa del contingut de les cel·les