Import i eksport plików CSV

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Pliki w formacie CSV są plikami tekstowymi, które służą do wymiany danych arkuszy i baz danych między aplikacjami. Każdy wiersz takiego pliku odpowiada rekordowi bazy danych lub wierszowi w arkuszu kalkulacyjnym. Każde pole w rekordzie bazy danych lub każda komórka w wierszu arkusza jest zazwyczaj rozdzielone przecinkiem. Jednak do rozdzielania pól można także użyć innych znaków, np. tabulatora.

Jeśli w polu lub w komórce znajduje się przecinek, należy je otoczyć apostrofem (') lub cudzysłowem (").

Aby otworzyć tekstowy plik CSV w arkuszu Calc

 1. Kliknij polecenie Plik - Otwórz.
 2. Znajdź plik CSV, który chcesz otworzyć.

  Zaznacz plik, jeśli ma rozszerzenie *.csv.

  Jeśli plik CSV ma inne rozszerzenie, wybierz dany plik i w polu Typ pliku wybierz opcję "Tekstowy plik CSV"
 3. Kliknij przycisk Otwórz.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Import tekstu.
 4. Określ ustawienia podziału tekstu w pliku na kolumny.

  W dolnej części okna dialogowego Import tekstu przedstawiony jest podgląd układu importowanych danych.

  Prawym przyciskiem myszy kliknij kolumnę w podglądzie, aby ją ukryć lub ustawić format.

  Zaznacz pole tego separatora tekstu, który jest używany w pliku. Jeśli separator nie znajduje się na liście, wpisz dany znak do pola.
 5. Kliknij przycisk OK.

Aby zapisać arkusz jako plik tekstowy w formacie CSV

Note.png Podczas eksportu arkusza kalkulacyjnego do formatu CSV, zapisane zostaną tylko dane z bieżącego arkusza. Wszystkie pozostałe informacje, w tym formuły i formatowanie, zostaną utracone.
 1. Otwórz arkusz programu Calc, który chcesz zapisać jako plik CSV.

  Można wyeksportować tylko bieżący arkusz.
 2. Kliknij polecenie Plik - Zapisz jako.
 3. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku.
 4. W polu Typ pliku wybierz opcję "Tekstowy plik CSV".
 5. Wybierz ustawienia pól dla pliku CSV (opcjonalnie).

  Wybierz opcję Edycja ustawień filtra.

  W oknie dialogowym Eksport plików tekstowych wskaż wybrane opcje.

  Kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Related Topics

Import i eksport tekstowych plików CSV z formułami

Importowanie i eksportowanie danych w programie Base

Narzędzia – Opcje – LibreOffice Calc – Widok

Eksport plików tekstowych

Import plików tekstowych