Hàm được phân loại

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Phần này mô tả các hàm của LibreOffice Calc. Các hàm trong Calc được tổ chức thành nhiều loại bên trong Trợ lý Hàm.

Cơ sở dữ liệu

Phần này nói về các hàm dùng với dữ liệu được tổ chức thành các hàng tương ứng với các bản ghi.

Ngày và Giờ

These spreadsheet functions are used for inserting and editing dates and times.

Tài chính

Phân loại này chứa các hàm tài chính toán học của LibreOffice Calc.

Thông tin

Lôgic

Phân loại này chứa các hàm Lôgic.

Toán học

Phân loại này chứa các hàm Toán học của Calc.

Mảng

Phân loại này chứa những hàm mảng.

Thống kê

Phân loại này chứa các hàm Thống kê.

Bảng tính

Phần này chứa mô tả về các hàm Bảng tính, cùng với mẫu thí dụ.

Văn bản

Phần này diễn tả các hàm kiểu Văn bản.

Bổ sung

Theo đây có diễn tả và liệt kê một số hàm bổ trợ có sẵn.


Related Topics

Operators