Faankishinoota Akaakuudhaan

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Kutaan kun faayidaa LibreOffice 'Calc'ii ibsa.Faankishinootni garaagaraa Masaka Faankishinii keessatti akaakuuwwanitti hiramaniiru.

Kuusdeetaa

kutaan kun faankkishinoota deetaa akka deetaa tarree tokkotti galmee tokkoof gurmaa'e waliin fayyadamaman ibsa.

Guyyaa fi Yeroo

These spreadsheet functions are used for inserting and editing dates and times.

Financial

Toorri kun galii faankishinii herreegaaLibreOffice Calc.

Odeeffannoo

Yaayaa

Tuutallaan kun faankishinii sirna yaadaa of keessaa qaba.

Herrega

Akaakuun kun faankishinii Herreegaa calc of keessaa qaba.

Waraantoo

Akaakuun kun faankishinii waraantoo of keessaa qaba.

Istaatikaalii

Akaakuun kun faankishinootaIstaatistiksii qabata.

Wardii

Kutaan kun ibsa faankishinoota Wardii fakkeenyota wajjiin of keessatti qabata.

Barruu

Kutaan kun ibsa faankishinoota Barruu of keessatti qabata.

Itti-Ida'i

Wanti kana gadii faankishinoota add-in jiran ibsas tarreessas.


Related Topics

Operators