អនុគមន៍​តាម​ប្រភេទ

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

ផ្នែក​នេះ​ពិពណ៌នា​​ពី​អនុគមន៍​របស់ LibreOffice Calc ។ អនុគមន៍​នីមួយ​ៗ​ត្រូវ​បាន​បែកចែក​​ជា​ប្រភេទ​នៅ ក្នុង​អ្នក​​ជំនួយការ​អនុគមន៍ ។

មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ

ផ្នែក​នេះ​ទាក់ទង​នឹង​អនុគមន៍ ដែល​បាន​ប្រើ​ជាមួយ​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​រៀបចំ​ជា​ទិន្នន័យ​មួយ​ជួរ​ដេក សម្រាប់​កំណត់​ត្រា​មួយ ។

កាល​បរិច្ឆេទ & ពេល​វេលា

These spreadsheet functions are used for inserting and editing dates and times.

ហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រភេទ​នេះ​មាន​អនុគមន៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​គណិតវិទ្យា​នៃ LibreOffice Calc ។

ព័ត៌មាន

តក្កវិជ្ជា

ប្រភេទ​នេះ​មាន​អនុគមន៍ តក្កវិជ្ជា ។

គណិតវិទ្យា

ប្រភេទ​នេះ​មាន​អនុគមន៍ គណិត​វិទ្យា សម្រាប់ Calc ។

អារេ

ប្រភេទ​នេះ​មាន​អនុគមន៍​អារេ ។

នៃ​ស្ថិតិ

ប្រភេទ​នេះ​មាន​អនុគមន៍ ស្ថិតិ ។

សៀវភៅ​បញ្ជី

ភាគ​នេះ​មាន​​ការ​រំលោះ​នៃ​​ សៀវ​ភៅ​បញ្ជី​​ អនុគមន៍​រួម​ជា​ឧទាហរណ៍​ ។

អត្ថបទ

ភាគ​នេះ​មាន​​សេចក្តី​​​ពិពណ៌នាអំពី​អត្ថបទ​​ អនុគមន៍​ ។

រូបមន្ត​បន្ថែម

ដូចតទៅនេះ ពិពណ៌នា និង​រាយ​ពី​អនុគមន៍​រូបមន្ត​បន្ថែម​ខាងក្នុង​ដែលអាចរកបាន​មួយចំនួន ។


Related Topics

Operators