Tarreewwanii fi Sarjaalee akka Irraantotaa Dhaabuu

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Yoo tarreewwan ykn sarjaalee deetaa dheeroo kan bal'ina wardii argamu ala ta'e qabaatte, dhaabuu dandeessa, kun sarjaalee ykn tarreewwan yeroo deetaa biroo keessa marfattu akka agartu si dandeessisa.

  1. Tarree jalaa, ykn sarjaa mirga tarree ykn sarjaa bal'ina dhaabbii keessa akka ta'u barbaaddu filadhu. Tarreewwan gubbaa hundi, ykn sarjaaleen bitaa filannoo jiran hundi ni dhaabbatu.

    Dalgaa fi irraan oleedhaan dhaabuuf, maadhee kan tarree jalaa fi mirga sarjaa dhaabuu barbaadduu filadhu.
  2. Choose View - Freeze Cells - Freeze Rows and Columns.
    To deactivate, choose View - Freeze Cells - Freeze Rows and Columns again.
Note.png If the area defined is to be scrollable, apply the View - Split Window command.
Note.png Yoo tarree wayii fuulota galmee mara irraa maxxansuu barbaadde, Dhangii - Hammangaawwan maxxansaa - Gulaali filadhu.

Related Topics

View - Freeze Cells - Freeze Rows and Columns

Foddaa - Hiri

Tarreewwan ykn sarjaawwan fuula hunda irratti maxxansuu

Dhangii - Hammangaawwan maxxansaa - Gulaali