Funkcje finansowe - część druga

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Wstaw - Funkcja - Kategoria Finanse

Powrót do funkcji finansowych - część pierwsza

Przejście do funkcji finansowych - część trzecia

RENT.WYKUP

Oblicza roczną rentowność papieru wartościowego o odsetkach wypłacanych w dniu spłaty.

Składnia

RENT.WYKUP(rozliczenie; data_spłaty; emisja; stopa; cena; podstawa)

Rozliczenie to data nabycia papieru wartościowego.

Data_spłaty oznacza datę płatności (ważności) papieru wartościowego.

Emisja: data emisji papieru wartościowego.

Stopa: stopa procentowa papieru wartościowego w dniu emisji.

Cena: cena (cena nabycia) za każde 100 jednostek walutowych wartości nominalnej papieru wartościowego.

Podstawa (opcjonalny): wybrana z listy opcji; oznacza sposób obliczania lat.

Podstawa Obliczenia
0 lub brak Metoda amerykańska (NASD), 12 miesięcy po 30 dni
1 Dokładna liczba dni w miesiącu, dokładna liczba dni w roku
2 Dokładna liczba dni w miesiącu, rok ma 360 dni
3 Dokładna liczba dni w miesiącu, rok ma 365 dni
4 Metoda europejska, 12 miesięcy po 30 dni

Przykład

Papiery wartościowe zakupiono 15.03.1999; datę spłaty ustalono na 03.11.1999. Data emisji przypadała na 08.11.1998. Stopa procentowa wynosi 6,25%, a cena 100,0123 jednostek. Podstawa = 0. Ile wynosi rentowność?

=RENT.WYKUP("15.03.1999"; "03.11.1999"; "08.11.1998"; 0,0625; 100,0123; 0) zwraca wartość 0,060954 lub 6,0954%.

RENT.DYSK

Oblicza roczną rentowność zdyskontowanego papieru wartościowego.

Składnia

RENT.DYSK(rozliczenie; data_spłaty; cena; wykup; podstawa)

Rozliczenie to data nabycia papieru wartościowego.

Data_spłaty oznacza datę płatności (ważności) papieru wartościowego.

Cena: cena (cena nabycia) za każde 100 jednostek walutowych wartości nominalnej papieru wartościowego.

Wykup: wartość wykupu każdych 100 jednostek walutowych wartości nominalnej.

Podstawa (opcjonalny): wybrana z listy opcji; oznacza sposób obliczania lat.

Podstawa Obliczenia
0 lub brak Metoda amerykańska (NASD), 12 miesięcy po 30 dni
1 Dokładna liczba dni w miesiącu, dokładna liczba dni w roku
2 Dokładna liczba dni w miesiącu, rok ma 360 dni
3 Dokładna liczba dni w miesiącu, rok ma 365 dni
4 Metoda europejska, 12 miesięcy po 30 dni

Przykład

Zdyskontowany papier wartościowy nabyto 15.02.1999. Datę spłaty ustalono na 01.03.1999. Cena wynosi 99,795 jednostek walutowych za każde 100 jednostek wartości nominalnej, a wartość wykupu 100 jednostek. Podstawa = 2. Ile wynosi rentowność?

=RENT.DYSK("15.02.1999"; "01.03.1999"; 99,795; 100; 2) zwraca wartość 0,052823 czyli 5,2823%.

RENTOWNOŚĆ

Oblicza rentowność papieru wartościowego.

Składnia

RENTOWNOŚĆ(rozliczenie; data_spłaty; stopa; cena; wykup; częstotliwość; podstawa)

Rozliczenie to data nabycia papieru wartościowego.

Data_spłaty oznacza datę płatności (ważności) papieru wartościowego.

Stopa: roczna stopa procentowa.

Cena: cena (cena nabycia) za każde 100 jednostek walutowych wartości nominalnej papieru wartościowego.

Wykup: wartość wykupu każdych 100 jednostek walutowych wartości nominalnej.

Częstotliwość stanowi liczbę płatności odsetek w roku (1, 2 lub 4).

Podstawa (opcjonalny): wybrana z listy opcji; oznacza sposób obliczania lat.

Podstawa Obliczenia
0 lub brak Metoda amerykańska (NASD), 12 miesięcy po 30 dni
1 Dokładna liczba dni w miesiącu, dokładna liczba dni w roku
2 Dokładna liczba dni w miesiącu, rok ma 360 dni
3 Dokładna liczba dni w miesiącu, rok ma 365 dni
4 Metoda europejska, 12 miesięcy po 30 dni

Przykład

Papiery wartościowe zakupiono 15.02.1999; datę spłaty ustalono na 15.11.2007. Stopa procentowa wynosi 5,75%. Cena wynosi 95,04287 jednostek walutowych za każde 100 jednostek wartości nominalnej, a wartość wykupu 100 jednostek. Odsetki są płacone co pół roku (częstotliwość = 2), a podstawa jest równa 0. Ile wynosi rentowność?

=RENTOWNOŚĆ("15.02.1999"; "15.11.2007"; 0,0575; 95,04287; 100; 2; 0) zwraca wartość 0,065 lub 6,5%.

RENT.BS

Oblicza rentowność bonu skarbowego.

Składnia

RENT.BS(rozliczenie; data_spłaty; cena)

Rozliczenie to data nabycia papieru wartościowego.

Data_spłaty oznacza datę płatności (ważności) papieru wartościowego.

Cena: cena (cena nabycia) za każde 100 jednostek walutowych wartości nominalnej bonu skarbowego.

Przykład

Data rozliczenia: 31 marca 1999, data spłaty: 1 czerwca 1999, cena: 98,45 jednostek walutowych.

Rentowność bonu skarbowego jest obliczana w następujący sposób:

=RENT.BS("31.03.1999"; "01.06.1999"; 98,45) zwraca wartość 0,091417 czyli 9,14%.

CENA.BS

Oblicza cenę 100 jednostek wartości nominalnej bonu skarbowego.

Składnia

CENA.BS(rozliczenie; data_spłaty; dyskonto)

Rozliczenie to data nabycia papieru wartościowego.

Data_spłaty oznacza datę płatności (ważności) papieru wartościowego.

Dyskonto: dyskonto procentowe przy nabyciu papieru wartościowego.

Przykład

Data rozliczenia: 31 marca 1999, data spłaty: 1 czerwca 1999, dyskonto: 9%.

Cena bonu skarbowego jest obliczana w następujący sposób:

=CENA.BS("31.03.1999"; "01.06.1999"; 0,09) zwraca wartość 98,45.

RENT.EKW.BS

Oblicza roczną wartość zwrotu bonu skarbowego. Bon skarbowy jest kupowany w dniu rozliczenia i sprzedawany w cenie nominalnej w dniu spłaty, który musi przypadać w ciągu tego samego roku. Cena zakupu uwzględnia także dyskonto.

Składnia

RENT.EKW.BS(rozliczenie; data_spłaty; dyskonto)

Rozliczenie to data nabycia papieru wartościowego.

Data_spłaty oznacza datę płatności (ważności) papieru wartościowego.

Dyskonto stanowi dyskonto procentowe nabycia papieru wartościowego.

Przykład

Data rozliczenia: 31 marca 1999, data spłaty: 1 czerwca 1999, dyskonto: 9,14%.

Wartość zwrotu bonu skarbowego odpowiadającego papierom wartościowym jest obliczana w następujący sposób:

=RENT.EKW.BS("31.03.1999"; "01.06.1999"; 0,0914) zwraca wartość 0,094151 czyli 9,42%.

SLN

Zwraca wartość amortyzacji liniowej środka trwałego dla jednego okresu. Wartość amortyzacji jest stała dla całego czasu amortyzacji.

Składnia

SLN(cena; wartość_odzysku, okres_użytkowania)

Cena stanowi koszt początkowy środka trwałego.

Odzysk stanowi wartość środka trwałego na koniec amortyzacji.

Okres_użytkowania: Czas amortyzacji oznaczający liczbę okresów amortyzacji środka trwałego.

Przykład

Sprzęt biurowy o początkowej cenie 50 000 jednostek walutowych ma być amortyzowany przez 7 lat. Wartość na koniec amortyzacji ma wynosić 3500 jednostek walutowych.

=SLN(50000; 3500; 84) = 553,57 jednostek walutowych. Okresowa miesięczna amortyzacja sprzętu biurowego wynosi 553,57 jednostek walutowych.

CENA.WYKUP

Oblicza cenę za 100 jednostek wartości nominalnej papieru wartościowego oprocentowanego przy wykupie.

Składnia

CENA.WYKUP(rozliczenie; data_spłaty; emisja; stopa; rentowność; podstawa)

Rozliczenie to data nabycia papieru wartościowego.

Data_spłaty oznacza datę płatności (ważności) papieru wartościowego.

Emisja: data emisji papieru wartościowego.

Stopa: stopa procentowa papieru wartościowego w dniu emisji.

Rentowność określa roczną rentowność papieru wartościowego.

Podstawa (opcjonalny): wybrana z listy opcji; oznacza sposób obliczania lat.

Podstawa Obliczenia
0 lub brak Metoda amerykańska (NASD), 12 miesięcy po 30 dni
1 Dokładna liczba dni w miesiącu, dokładna liczba dni w roku
2 Dokładna liczba dni w miesiącu, rok ma 360 dni
3 Dokładna liczba dni w miesiącu, rok ma 365 dni
4 Metoda europejska, 12 miesięcy po 30 dni

Przykład

Data rozliczenia: 15 lutego 1999, data spłaty: 13 kwietnia 1999, data emisji: 11 listopada 1998. Stopa procentowa: 6,1%, rentowność: 6,1%, podstawa: 30/360 = 0.

Cena jest obliczana w następujący sposób:

=CENA.WYKUP("15.02.1999";"13.04.1999";"11.11.1998"; 0,061; 0,061;0) zwraca wartość 99,98449888.

CENA.DYSK

Oblicza cenę za każde 100 jednostek walutowych wartości nominalnej papieru wartościowego zdyskontowanego.

Składnia

CENA.DYSK(rozliczenie; data_spłaty; dyskonto; wykup; podstawa)

Rozliczenie to data nabycia papieru wartościowego.

Data_spłaty oznacza datę płatności (ważności) papieru wartościowego.

Dyskonto: procentowa obniżka papieru wartościowego.

Wykup: wartość wykupu każdych 100 jednostek walutowych wartości nominalnej.

Podstawa (opcjonalny): wybrana z listy opcji; oznacza sposób obliczania lat.

Podstawa Obliczenia
0 lub brak Metoda amerykańska (NASD), 12 miesięcy po 30 dni
1 Dokładna liczba dni w miesiącu, dokładna liczba dni w roku
2 Dokładna liczba dni w miesiącu, rok ma 360 dni
3 Dokładna liczba dni w miesiącu, rok ma 365 dni
4 Metoda europejska, 12 miesięcy po 30 dni

Przykład

Papiery wartościowe zakupiono 15.02.1999; datę spłaty ustalono na 01.03.1999. Dyskonto wynosi 5,25%. Wartość wykupu jest równa 100. Przy założeniu podstawy równej 2, kwota dyskonta jest następująca:

=CENA.DYSK("15.02.1999"; "01.03.1999"; 0,0525; 100; 2) zwraca wartość 99,79583.

CENA

Oblicza wartość rynkową papieru wartościowego o stałym oprocentowaniu o wartości nominalnej 100 jednostek walutowych jako funkcję przewidywanej rentowności.

Składnia

CENA(rozliczenie; data_spłaty; stopa; rentowność; wykup; częstotliwość; podstawa)

Rozliczenie to data nabycia papieru wartościowego.

Data_spłaty oznacza datę płatności (ważności) papieru wartościowego.

Stopa oznacza roczną nominalną stopę procentową (stopa procentowa kuponu)

Rentowność określa roczną rentowność papieru wartościowego.

Wykup: wartość wykupu każdych 100 jednostek walutowych wartości nominalnej.

Częstotliwość stanowi liczbę płatności odsetek w roku (1, 2 lub 4).

Podstawa (opcjonalny): wybrana z listy opcji; oznacza sposób obliczania lat.

Podstawa Obliczenia
0 lub brak Metoda amerykańska (NASD), 12 miesięcy po 30 dni
1 Dokładna liczba dni w miesiącu, dokładna liczba dni w roku
2 Dokładna liczba dni w miesiącu, rok ma 360 dni
3 Dokładna liczba dni w miesiącu, rok ma 365 dni
4 Metoda europejska, 12 miesięcy po 30 dni

Przykład

Papiery wartościowe zakupiono 15.02.1999; datę spłaty ustalono na 15.11.2007. Nominalna stopa procentowa wynosi 5,75%. Rentowność wynosi 6,5%. Wartość wykupu wynosi 100 jednostek walutowych. Odsetki są płacone w trybie półrocznym (częstotliwość wynosi 2). Przy założeniu podstawy równej 0 obliczenia wyglądają następująco:

=CENA("15.02.1999"; "15.11.2007"; 0,0575; 0,065; 100; 2; 0) zwraca wartość 95,04287.

PPMT

Oblicza wartość spłaty kapitału dla podanego okresu inwestycji przy założeniu regularnych stałych wpłat i stałej stopy oprocentowania.

Składnia

PPMT(stopa; okres; NPER; PV; FV; typ)

Stopa oznacza okresową stopę procentową.

Okres: okres amortyzacji. P = 1 dla pierwszego i P = NPER dla ostatniego okresu.

NPER: całkowita liczba okresów płatności rat rocznych.

PV: wartość bieżąca w sekwencji płatności.

FV (parametr opcjonalny): wartość żądana (przyszła).

Typ (parametr opcjonalny): definiuje datę płatności. F = 1 dla płatności na początku okresu; F = 0 dla płatności na koniec okresu.

W funkcjach programu LibreOffice można nie podawać parametrów oznaczonych jako "opcjonalnych", tylko jeśli za nimi nie występują inne parametry. Na przykład w funkcji o czterech parametrach, w której dwa ostatnie parametry są oznaczone jako "opcjonalne", można nie podawać parametru 4 lub parametrów 3 i 4, ale nie można nie podawać tylko parametru 3.

Przykład

Ile wynosi okresowa płatność miesięczna przy założeniu rocznej stopy procentowej na poziomie 8,75% i okresu trwającego 3 lata? Wartość gotówkowa została ustalona na 5000 jednostek walutowych i jest płacona zawsze na początku okresu. Wartość przyszła wynosi 8000 jednostek walutowych.

=PPMT(8,75%/12;1;36;5000;8000;1) = -350,99 jednostek walutowych.

PMT

Zwraca płatność okresową dla rat rocznych przy założeniu stałej stopy procentowej.

Składnia

PMT(stopa ; NPER; PV; FV; typ)

Stopa oznacza okresową stopę procentową.

NPER: liczba okresów płatności rat rocznych.

PV: bieżąca wartość gotówkowa w sekwencji płatności.

FV (parametr opcjonalny): wartość żądana (wartość przyszła) osiągana na koniec płatności okresowych.

Typ (parametr opcjonalny): data płatności okresowych. Typ = 1 oznacza płatność na początku każdego okresu, a Typ = 0 oznacza płatność na końcu każdego okresu.

W funkcjach programu LibreOffice można nie podawać parametrów oznaczonych jako "opcjonalnych", tylko jeśli za nimi nie występują inne parametry. Na przykład w funkcji o czterech parametrach, w której dwa ostatnie parametry są oznaczone jako "opcjonalne", można nie podawać parametru 4 lub parametrów 3 i 4, ale nie można nie podawać tylko parametru 3.

Przykład

Ile wynoszą płatności okresowe przy założeniu rocznej stopy procentowej 1,99%, 3-letniego czasu płatności i wartości gotówkowej równej 25 000 jednostek walutowych? Liczba miesięcy w znaczeniu płatności wynosi 36, a stopa procentowa w przeliczeniu na jeden okres płatności wynosi 1,99% / 12.

=PMT(1,99%/12; 36; 25000) = -715,96 jednostek walutowych. Okresowa płatność miesięczna wynosi zatem 715,96 jednostek walutowych.

NPV

Returns the present value of an investment based on a series of periodic cash flows and a discount rate. To get the net present value, subtract the cost of the project (the initial cash flow at time zero) from the returned value.

If the payments take place at irregular intervals, use the XNPV function.

Składnia

NPV(stopa; wartość_1; wartość_ 2;...)

Stopa: stopa dyskontowa dla okresu.

Wartość_1;... to maksymalnie 30 wartości reprezentujących płatności i należności.

Przykład

Ile wynosi wartość bieżąca netto dla płatności okresowych równych 345, 276 i -145 jednostek walutowych przy stopie dyskontowej równej 8,75%?

=NPV(8,75%; 345; 276; -145) = 437,87 jednostek walutowych. Bieżąca wartość netto wynosi 437,87 jednostek walutowych.

NOMINALNA.DODATKOWE

Oblicza nominalną roczną stopę procentową na podstawie efektywnej stopy oprocentowania i liczby płatności odsetek w ciągu roku.

Note.png Funkcje, których nazwy kończą się na .DODATKOWE lub .EXCEL2003, zwracają te same wartości, co odpowiadające im funkcje programu Microsoft Excel. Aby uzyskać wyniki oparte na standardach międzynarodowych, należy użyć funkcji o nazwie bez przyrostka,

Składnia

NOMINALNA.DODATKOWE(stopa_efektywna; okresy_w_roku)

Stopa_efektywna: efektywna roczna stopa procentowa.

Okresy_w_roku liczba płatności odsetek w ciągu roku.

Przykład

Ile wynosi nominalna stopa procentowa przy założeniu efektywnej stopy procentowej równej 5,3543% i płatności kwartalnych?

=NOMINALNA.DODATKOWE(5,3543%; 4) zwraca wartość 0,0525 lub 5,25%.

NOMINALNA

Oblicza roczną nominalną stopę procentową na podstawie stopy efektywnej i liczby okresów waloryzacji w roku.

Składnia

NOMINALNA(stopa_efektywna; okresy_w_roku)

Stopa_efektywna: efektywna stopa procentowa

Okresy_w_roku: liczba okresowych płatności odsetek w ciągu roku.

Przykład

Jaka jest nominalna roczna stopa procentowa przy założeniu efektywnej stopy procentowej równej 13,5% i 12 płatności w ciągu roku?

=NOMINALNA(13,5%; 12) = 12,73%. Nominalna roczna stopa procentowa wynosi 12,73%.

MIRR

Oblicza zmodyfikowaną wewnętrzną stopę procentową dla serii inwestycji.

Składnia

MIRR(wartości; inwestycja; stopa_reinwestycji)

Wartości: oznacza macierz lub odwołanie do komórek zawierających odpowiednie płatności.

Inwestycja: stopa procentowa inwestycji (ujemne wartości w macierzy)

Stopa_reinwestycji: stopa procentowa reinwestycji (dodatnie wartości w macierzy)

Przykład

Zakładając zawartość komórek: A1= -5, A2 = 10, A3 = 15 i A4 = 8 oraz wartość inwestycji równą 0,5, a reinwestycji 0,1, funkcja zwraca wynik 94,16%.

ROCZ.PRZYCH.M

Oblicza zmodyfikowany okres Macauley'a w latach dla papierów wartościowych o oprocentowaniu stałym.

Składnia

ROCZ.PRZYCH.M(rozliczenie; data_spłaty; kupon; rentowność; częstotliwość; podstawa)

Rozliczenie to data nabycia papieru wartościowego.

Data_spłaty oznacza datę płatności (ważności) papieru wartościowego.

Kupon: roczna nominalna stopa procentowa (stopa procentowa kuponu)

Rentowność określa roczną rentowność papieru wartościowego.

Częstotliwość stanowi liczbę płatności odsetek w roku (1, 2 lub 4).

Podstawa (opcjonalny): wybrana z listy opcji; oznacza sposób obliczania lat.

Podstawa Obliczenia
0 lub brak Metoda amerykańska (NASD), 12 miesięcy po 30 dni
1 Dokładna liczba dni w miesiącu, dokładna liczba dni w roku
2 Dokładna liczba dni w miesiącu, rok ma 360 dni
3 Dokładna liczba dni w miesiącu, rok ma 365 dni
4 Metoda europejska, 12 miesięcy po 30 dni

Przykład

Papiery wartościowe zakupiono 01.01.2001; datę spłaty ustalono na 01.01.2006. Nominalna stopa procentowa wynosi 8%. Rentowność wynosi 9,0%. Odsetki są płacone w trybie półrocznym (częstotliwość wynosi 2). Ile trwa zmodyfikowany okres odsetkowy przy założeniu salda dziennego (podstawa = 3)?

=ROCZ.PRZYCH.M("01.01.2001"; "01.01.2006"; 0,08; 0,09; 2; 3) zwraca wartość 4,02 lat.

ROCZ.PRZYCH

Oblicza liczbę okresów wymaganych, aby wkład osiągnął oczekiwaną wartość.

Składnia

ROCZ.PRZYCH(stopa; PV; FV)

Stopa: stała stopa procentowa. Stopa procentowa jest obliczana dla całego czasu trwania (okresu). Stopę procentową dla jednego okresu można obliczyć, dzieląc stopę procentową przez czas trwania. Wewnętrzną stopę dla rat rocznych należy wprowadzić jako Stopa/12.

PV: wartość aktualna (obecna). Wartość gotówkowa stanowi depozyt gotówki lub bieżącą wartość gotówkową obniżki w towarze. Depozyt musi być wartością dodatnią.

FV: wartość oczekiwana. Wartość przyszła określa żądaną (przyszłą) wartość depozytu.

Przykład

Przy stopie procentowej na poziomie 4,75%, wartości gotówkowej wynoszącej 25 000 jednostek walutowych i wartości przyszłej równej 1 000 000 jednostek walutowych zwracany jest czas 79,49 okresów płatności. Płatność okresowa jest ilorazem wartości przyszłej i czasu inwestycji, w tym przypadku wynosi 1 000 000 / 79,49 = 12 850,20.

CENA.UŁAM

Zamienia wartość wyrażoną w postaci liczby dziesiętnej na postać ułamkową.

Składnia

CENA.UŁAM(wartość_dziesiętna; ułamek)

Wartość_dziesiętna: liczba dziesiętna.

Ułamek: liczba całkowita używana jako mianownik ułamka.

Przykład

=CENA.UŁAM(1,125;16) konwertuje wartość na szesnaste części. Wynikiem jest liczba 1,02 oznaczająca 1 i 2/16.

=CENA.UŁAM(1,125;8) konwertuje wartość na ósme części. Wynikiem jest liczba 1,1 oznaczająca 1 i 1/8.

CENA.DZIES

Zamienia wartość wyrażoną w postaci ułamkowej na liczbę dziesiętną.

Składnia

CENA.DZIES(wartość_ułamkowa; ułamek)

Wartość_ułamkowa: liczba wyrażona w postaci ułamka.

Ułamek: liczba całkowita używana jako mianownik ułamka.

Przykład

=CENA.DZIES(1,02;16) oznacza 1 i 2/16 i zwraca wartość 1,125.

=CENA.DZIES(1,1;8) oznacza 1 i 1/8 i zwraca wartość 1,125.

SPŁAC.KAPIT.DODATKOWE

Oblicza łączną wartość wykupu kredytu w okresie.

Note.png Funkcje, których nazwy kończą się na .DODATKOWE lub .EXCEL2003, zwracają te same wartości, co odpowiadające im funkcje programu Microsoft Excel. Aby uzyskać wyniki oparte na standardach międzynarodowych, należy użyć funkcji o nazwie bez przyrostka,

Składnia

SPŁAC.KAPIT.DODATKOWE(stopa; okresy; WB; okres_początkowy; okres_końcowy; typ)

Stopa: stopa procentowa dla każdego okresu.

Okresy: całkowita liczba okresów płatności. Wartości stopy i okresów muszą odnosić się do tej samej jednostki czasu: roku lub miesiąca.

WB: wartość bieżąca.

Okres_początkowy: pierwszy okres przyjmowany do obliczeń.

Okres_końcowy: ostatni okres przyjmowany do obliczeń.

Typ: data spłaty na koniec każdego okresu (typ = 0) lub na początek okresu (typ = 1).

Przykład

Na zakup domu zaciągnięto następujący kredyt hipoteczny:

Stopa: 9,00% rocznie (9% / 12 = 0,0075), okres kredytowania: 30 lat (okresy płatności = 30 * 12 = 360), wartość bieżąca: 125 000 jednostek walutowych.

Jaką kwotę należy spłacić w drugim roku kredytu (okresy od 13 do 24)?

=SPŁAC.KAPIT.DODATKOWE(0,0075;360;125000;13;24;0) zwraca wartość -934,1071

W pierwszym miesiącu należy spłacić następującą kwotę:

=SPŁAC.KAPIT.DODATKOWE(0,0075;360;125000;1;1;0) zwraca wartość -68,27827

SPŁAC.KAPIT

Zwraca łączne wypłacane odsetki dla okresu inwestycji o stałej stopie procentowej.

Składnia

SPŁAC.KAPIT(stopa; NPER; PV; okres_początkowy; okres_końcowy; typ)

Stopa oznacza okresową stopę procentową.

NPER: okres płatności obejmujący łączną liczbę okresów. Wartość NPER nie musi być liczbą całkowitą.

PV: wartość bieżąca w sekwencji płatności.

Okres_początkowy: pierwszy okres.

Okres_końcowy: ostatni okres.

Typ: data płatności przypadająca na początek lub koniec okresu.

Przykład

Ile wynoszą kwoty spłaty, jeśli roczna stopa procentowa wynosi 5,5% przez 36 miesięcy? Wartość gotówkowa wynosi 15 000 jednostek walutowych. Kwota spłaty jest obliczana pomiędzy 10 i 18 okresem. Data płatności przypada na koniec okresu.

=SPŁAC.KAPIT(5,5%/12;36;15000;10;18;0) = -3669,74 jednostek walutowych. Kwota spłaty pomiędzy 10. i 18. okresem wynosi 3669,74 jednostek walutowych.

SPŁAC.ODS.DODATKOWE

Oblicza odsetki skumulowane dla okresu.

Note.png Funkcje, których nazwy kończą się na .DODATKOWE lub .EXCEL2003, zwracają te same wartości, co odpowiadające im funkcje programu Microsoft Excel. Aby uzyskać wyniki oparte na standardach międzynarodowych, należy użyć funkcji o nazwie bez przyrostka,

Składnia

SPŁAC.ODS.DODATKOWE(stopa; okresy; WB; okres_początkowy; okres_końcowy; typ)

Stopa: stopa procentowa dla każdego okresu.

Okresy: całkowita liczba okresów płatności. Wartości stopy i okresów muszą odnosić się do tej samej jednostki czasu: roku lub miesiąca.

WB: wartość bieżąca.

Okres_początkowy: pierwszy okres przyjmowany do obliczeń.

Okres_końcowy: ostatni okres przyjmowany do obliczeń.

Typ: data spłaty na koniec każdego okresu (typ = 0) lub na początek okresu (typ = 1).

Przykład

Na zakup domu zaciągnięto następujący kredyt hipoteczny:

Stopa: 9,00% rocznie (9% / 12 = 0,0075), okres kredytowania: 30 lat (okresy = 30 * 12 = 360), WB: 125 000 jednostek walutowych.

Jakie odsetki należy spłacić w drugim roku kredytu (okresy od 13 do 24)?

=SPŁAC.ODS.DODATKOWE(0,0075;360;125000;13;24;0) zwraca wartość -11135,23.

Jakie odsetki należy spłacić w pierwszym miesiącu?

=SPŁAC.ODS.DODATKOWE(0,0075;360;125000;1;1;0) zwraca wartość -937,50.

SPŁAC.ODS

Oblicza łączne odsetki wypłacane dla inwestycji o stałej stopie procentowej.

Składnia

SPŁAC.ODS(stopa; NPER; PV; okres_początkowy; okres_końcowy; typ)

Stopa oznacza okresową stopę procentową.

NPER: okres płatności obejmujący łączną liczbę okresów. Wartość NPER nie musi być liczbą całkowitą.

PV: wartość bieżąca w sekwencji płatności.

Okres_początkowy: pierwszy okres.

Okres_końcowy: ostatni okres.

Typ: data płatności przypadająca na początek lub koniec okresu.

Przykład

Ile wynoszą wypłaty odsetek przy założeniu rocznej stopy procentowej równej 5,5%, 2-letniego okresu comiesięcznych płatności i bieżącej wartości gotówkowej równej 5000 jednostek walutowych? Jako okres początkowy przyjmuje się czwarty okres, a jako końcowy - szósty. Data płatności przypada na początek każdego okresu.

=SPŁAC.ODS(5,5%/12;24;5000;4;6;1) = -57,54 jednostek walutowych. Odsetki wypłacane pomiędzy 4. i 6. okresem wynoszą 57,54 jednostek walutowych.

Powrót do funkcji finansowych - część pierwsza

Przejście do funkcji finansowych - część trzecia

Functions by Category