Nhập phân số

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Bạn có thể nhập một số dưới dạng phân số vào một ô và dùng nó để tính toán:

  • Nhập « 0 1/5 » vào một ô, và nhấn phím nhập. Trong dòng nhập phía trên bảng tính, bạn sẽ thấy giá trị « 0.2 », được sử dụng cho phép tính.

Nếu bạn nhập « 0 1/2 », chức năng Tự động Sửa lỗi sẽ thay thế 3 kí tự 1, / và 2 bằng một kí tự đơn. Ứng dụng tương tự cho 1/4 và 3/4. Sự thay thế này được quy định trong Công cụ > Tự động Sửa lỗi > (thẻ) Thay thế.

Nếu bạn muốn thấy các phân số đa kí số ví dụ như « 1/10 », bạn phải thay đổi định dạng ô thành ô xem phân số đa kí số. Mở trình đơn ngữ cảnh của ô đó và chọn Định dạng ô. Chọn « Phân số » từ trường Loại, và sau đó chọn « -1234 10/81 ». Sau đó bạn có thể nhập các phân số như 12/23 hay 12/32 — tuy nhiên các phân số này sẽ bị tự động giảm để cuối cùng bạn có ví dụ là 3/8.


Related Topics

Định dạng Số dưới dạng Văn bản