អនុគមន៍ កាលបរិច្ឆេទ & ពេលវេលា

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

These spreadsheet functions are used for inserting and editing dates and times.

បញ្ចូល - អនុគមន៍ - ប្រភេទ កាលបរិច្ឆេទ&ពេលវេលា

Note.png The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.

LibreOffice internally handles a date/time value as a numerical value. If you assign the numbering format "Number" to a date or time value, it is converted to a number. For example, 01/01/2000 12:00 PM, converts to 36526.5. The value preceding the decimal point corresponds to the date; the value following the decimal point corresponds to the time. If you do not want to see this type of numerical date or time representation, change the number format (date or time) accordingly. To do this, select the cell containing the date or time value, call its context menu and select Format Cells. The Numbers tab page contains the functions for defining the number format.

គោល​កាលបរិច្ឆេទ​សម្រាប់​ថ្ងៃ​សូន្យ

កាលបរិច្ឆេទ គឺ​ត្រូវបាន​គណនា​ជា​អុហ្វសិត ពី​ថ្ងៃ​សូន្យ​ដែលជា​ថ្ងៃ​ចាប់ផ្ដើម ។ អ្នកអាច​កំណត់​ថ្ងៃ​សូន្យ ដែលជា​ថ្ងៃមួយ​ក្នុង​ចំណោម ៖

គោល​កាលបរិច្ឆេទ ប្រើ
'12/30/1899' (លំនាំដើម)
'01/01/1900' (ប្រើ StarCalc 1.0 មុន)
'01/01/1904' (ប្រើកម្មវិធី Apple)

ជ្រើស​ ​ឧបករណ៍​​ - ជម្រើស​​ - LibreOffice Calc - គណនា​​ ដើម្បី​ជ្រើស​គោល​កាល​បរិច្ឆេទ​ ។

Warning.png នៅពេល​ដែលអ្នក​ចម្លង និង​បិទភ្ជាប់​ក្រឡា​ដែលមាន​តម្លៃកាលបរិច្ឆេទ រវាង​សៀវភៅ​បញ្ជី​ផ្សេងគ្នា ឯកសារ​សៀវភៅ​បញ្ជី​ទាំងពី ត្រូវ​តែត្រូវបាន​កំណត់​គោល​កាលបរិច្ឆេទ​ដូចគ្នា ។ ប្រសិន​បើ​គោល​កាលបរិច្ឆេទ​ខុសគ្នា នោះ​តម្លៃ​កាលបរិច្ឆេទ​ដែលបាន​បង្ហាញ នឹង​ផ្លាស់ប្ដូរ !

ឆ្នាំ ពីរខ្ទង់

In Tools - Options' - LibreOffice - General' you find the area Year (two digits). This sets the period for which two-digit information applies. Note that changes made here have an effect on some of the following functions.

Note.png When entering dates as part of formulas, slashes or dashes used as date separators are interpreted as arithmetic operators. Therefore, dates entered in this format are not recognized as dates and result in erroneous calculations. To keep dates from being interpreted as parts of formulas use the DATE function, for example, DATE(1954;7;20), or place the date in quotation marks and use the ISO 8601 notation, for example, "1954-07-20". Avoid using locale dependent date formats such as "07/20/54", the calculation may produce errors if the document is loaded under different locale settings.

អនុគមន៍

YEARFRAC

YEAR

WORKDAYS.INTL

WORKDAY

WEEKNUM_ADD

WEEKNUM

WEEKDAY

TODAY

TIMEVALUE

TIME

SECOND

NOW

NETWORKDAYS.INTL

NETWORKDAYS

MONTH

MINUTE

HOUR

EOMONTH

EDATE

EASTERSUNDAY

DAYS360

DAYS

DAY

DATEVALUE

DATE


Related Topics

Functions by Category