Συναρτήσεις ημερομηνίας και ώρας

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

These spreadsheet functions are used for inserting and editing dates and times.

Εισαγωγή - Συνάρτηση - ΚατηγορίαΗμερομηνία και ώρα

Note.png Οι συναρτήσεις των οποίων τα ονόματα τελειώνουν με _ADD ή _EXCEL2003 επιστρέφουν τα ίδια αποτελέσματα όπως οι αντίστοιχες συναρτήσεις του Microsoft Excel 2003 χωρίς την κατάληξη . Χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις χωρίς κατάληξη για να πάρετε αποτελέσματα βασισμένα στα διεθνή πρότυπα.

LibreOffice internally handles a date/time value as a numerical value. If you assign the numbering format "Number" to a date or time value, it is converted to a number. For example, 01/01/2000 12:00 PM, converts to 36526.5. The value preceding the decimal point corresponds to the date; the value following the decimal point corresponds to the time. If you do not want to see this type of numerical date or time representation, change the number format (date or time) accordingly. To do this, select the cell containing the date or time value, call its context menu and select Format Cells. The Numbers tab page contains the functions for defining the number format.

Η αρχική ημερομηνία είναι η ημέρα μηδέν

Οι ημερομηνίες υπολογίζονται από μια αρχική ημέρα μηδέν. Μπορείτε να ορίσετε ως την ημέρα αυτή μία από τις ακόλουθες:

Βάση δεδομένων Χρήση
'12/30/1899' (προεπιλογή)
'01/01/1900' (χρησιμοποιήθηκε στη μορφή του StarCalc 1.0)
'01/01/1904' (χρησιμοποιήθηκε στο λογισμικό Apple)

Επιλέξτε Εργαλεία - Επιλογές' - LibreOffice Calc - Υπολογισμός' για να επιλέξετε τη βάση δεδομένων.

Warning.png Όταν πραγματοποιείτε αντιγραφή και επικόλληση κελιών που περιέχουν τιμές ημερομηνιών από διαφορετικά λογιστικά φύλλα, και τα δύο λογιστικά έγγραφα πρέπει να έχουν την ίδια αρχική βάση ημερομηνίας. Αν η βάση είναι διαφορετική τότε οι τιμές της εμφανιζόμενης ημερομηνίας θα αλλάξουν!

Έτη με δύο ψηφία

In Tools - Options' - LibreOffice - General' you find the area Year (two digits). This sets the period for which two-digit information applies. Note that changes made here have an effect on some of the following functions.

Note.png When entering dates as part of formulas, slashes or dashes used as date separators are interpreted as arithmetic operators. Therefore, dates entered in this format are not recognized as dates and result in erroneous calculations. To keep dates from being interpreted as parts of formulas use the DATE function, for example, DATE(1954;7;20), or place the date in quotation marks and use the ISO 8601 notation, for example, "1954-07-20". Avoid using locale dependent date formats such as "07/20/54", the calculation may produce errors if the document is loaded under different locale settings.

Συναρτήσεις

YEARFRAC

YEAR

WORKDAYS.INTL

WORKDAY

WEEKNUM_EXCEL2003

WEEKNUM_OOO

WEEKNUM

WEEKDAY

TODAY

TIMEVALUE

TIME

SECOND

NOW

NETWORKDAYS.INTL

NETWORKDAYS

MONTH

MINUTE

ISOWEEKNUM

HOUR

EOMONTH

EDATE

EASTERSUNDAY

DAYS360

DAYS

DAY

DATEVALUE

DATEDIF

DATE


Related Topics

Functions by Category