Στατιστικά δεδομένα στο Calc

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Χρησιμοποιήστε τα στατιστικά δεδομένα στο Calc για να εκτελέσετε σύνθετη ανάλυση δεδομένων

Για να δουλέψετε σε μια σύνθετη στατιστική ή μηχανική ανάλυση, μπορείτε να αποθηκεύσετε τα βήματα και τον χρόνο χρησιμοποιώντας τη στατιστική δεδομένων του Calc. Δίνετε τα δεδομένα και τις παραμέτρους για κάθε ανάλυση και το σύνολο των εργαλείων χρησιμοποιεί τις κατάλληλες στατιστικές ή μηχανικές συναρτήσεις για να υπολογίσει και να εμφανίσει τα αποτελέσματα σε έναν πίνακα εξόδου.

Contents

Δειγματοληψία

Δημιουργήστε έναν πίνακα με δεδομένα που ελήφθησαν από έναν άλλο πίνακα.

Choose Data - Statistics - Sampling

Η δειγματοληψία σας επιτρέπει να επιλέξετε δεδομένα από έναν πηγαίο πίνακα για να συμπληρώσετε έναν πίνακα προορισμού. Η δειγματοληψία μπορεί να είναι τυχαία ή σε περιοδική βάση.

Note.png Η δειγματοληψία γίνεται κατά γραμμή. Αυτό σημαίνει θα επιλεγούν τα δειγματοληπτικά δεδομένα από τον πηγαίο πίνακα και θα αντιγραφούν σε μια γραμμή του πίνακα προορισμού.

Δεδομένα

Περιοχή εισόδου: Η αναφορά της περιοχής των δεδομένων προς ανάλυση.

Αποτελέσματα στο: Η αναφορά του πάνω αριστερού κελιού της περιοχής, όπου θα εμφανίζονται τα αποτελέσματα.

Μέθοδος δειγματοληψίας

Τυχαία: Επιλέγει ακριβώς το μέγεθος του δείγματος των γραμμών του πηγαίου πίνακα με τυχαίο τρόπο.

Μέγεθος δείγματος: Αριθμός των δειγματοληπτικών γραμμών από τον πηγαίο πίνακα.

Περιοδικός: Επιλέγει γραμμές με ένα βήμα που καθορίζεται από την Περίοδο.

Περίοδος: ο αριθμός των γραμμών που παραλείπονται περιοδικά κατά τη δειγματοληψία.

Παράδειγμα

Τα παρακάτω δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν ως παράδειγμα πίνακα δεδομένων προέλευσης για δειγματοληψία:

A B C
1 11 21 31
2 12 22 32
3 13 23 33
4 14 24 34
5 15 25 35
6 16 26 36
7 17 27 37
8 18 28 38
9 19 29 39

Η δειγματοληψία με περίοδο 2 θα καταλήξει στον παρακάτω πίνακα:

12 22 32
14 24 34
16 26 36
18 28 38

Περιγραφική Στατιστική

Συμπληρώστε έναν πίνακα στο υπολογιστικό φύλλο με τις κύριες στατιστικές ιδιότητες του συνόλου δεδομένων.

Επιλέξτε Δεδομένα - Στατιστική - Περιγραφική στατιστική

Το εργαλείο ανάλυσης περιγραφικής στατιστικής δημιουργεί μια αναφορά μονομεταβλητής στατιστικής για την περιοχή εισόδου, δίνοντας πληροφορίες για την κεντρική τάση και μεταβλητότητα των δεδομένων σας.

Note.png Για περισσότερες πληροφορίες στην περιγραφική στατιστική, δείτε το αντίστοιχο άρθρο της βικιπαιδείας.

Δεδομένα

Περιοχή εισόδου: Η αναφορά της περιοχής των δεδομένων προς ανάλυση.

Αποτελέσματα στο: Η αναφορά του πάνω αριστερού κελιού της περιοχής, όπου θα εμφανίζονται τα αποτελέσματα.

Ομαδοποιημένα κατά:

Επιλέξτε αν τα δεδομένα εισόδου έχουν διάταξη στηλών ή γραμμών.

Παράδειγμα

Τα παρακάτω δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν ως παράδειγμα

A B C
1 Μαθηματικά Φυσική Βιολογία
2 47 67 33
3 36 68 42
4 40 65 44
5 39 64 60
6 38 43
7 47 84 62
8 29 80 51
9 27 49 40
10 57 49 12
11 56 33 60
12 57
13 26

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής του παραπάνω δείγματος δεδομένων.

Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3
Μέση τιμή 41.9090909091 59.7 44.7
Τυπικό σφάλμα 3.5610380138 5.3583786934 4.7680650629
Κατάσταση 47 49 60
Διάμεση τιμή 40 64.5 43.5
Διακύμανση 139.4909090909 287.1222222222 227.3444444444
Τυπική απόκλιση 11.8106269559 16.944681237 15.0779456308
Κύρτωση -1.4621677981 -0.9415988746 1.418052719
Ασυμμετρία 0.0152409533 -0.2226426904 -0.9766803373
Εύρος 31 51 50
Ελάχιστο 26 33 12
Μέγιστο 57 84 62
Άθροισμα 461 597 447
Μέτρηση 11 10 10

Ανάλυση διακύμανσης (ANOVA)

Παράγει την ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) ενός δεδομένου συνόλου δεδομένων

Επιλέξτε Δεδομένα - Στατιστική - Ανάλυση της διακύμανσης (ANOVA)

ANOVA είναι το ακρωνύμιο για το ANalysis Of VAriance. Αυτό το εργαλείο παράγει την ανάλυση της διακύμανσης (ANOVA) ενός δεδομένου συνόλου δεδομένων.

Note.png Για περισσότερες πληροφορίες για το ANOVA, δείτε το αντίστοιχο άρθρο της βικιπαιδείας.

Δεδομένα

Περιοχή εισόδου: Η αναφορά της περιοχής των δεδομένων προς ανάλυση.

Αποτελέσματα στο: Η αναφορά του πάνω αριστερού κελιού της περιοχής, όπου θα εμφανίζονται τα αποτελέσματα.

Ομαδοποιημένα κατά:

Επιλέξτε αν τα δεδομένα εισόδου έχουν διάταξη στηλών ή γραμμών.

Τύπος

Επιλέξτε εάν η ανάλυση είναι για μια μοναδική παράμετρο ή για δύο παραμέτρους ANOVA.

Παράμετροι

Άλφα: το επίπεδο σημαντικότητας του ελέγχου.

Γραμμές ανά δείγμα: Ορίζει πόσες γραμμές έχει ένα δείγμα.

Παράδειγμα

Τα παρακάτω δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν ως παράδειγμα

A B C
1 Μαθηματικά Φυσική Βιολογία
2 47 67 33
3 36 68 42
4 40 65 44
5 39 64 60
6 38 43
7 47 84 62
8 29 80 51
9 27 49 40
10 57 49 12
11 56 33 60
12 57
13 26

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης της διακύμανσης (ANOVA) του παραπάνω δείγματος δεδομένων.

Anova - Μοναδικός παράγοντας
Άλφα 0.05
Ομάδες Μέτρηση Άθροισμα Μέση τιμή Διακύμανση
Στήλη 1 11 461 41.9090909091 139.4909090909
Στήλη 2 10 597 59.7 287.1222222222
Στήλη 3 10 447 44.7 227.3444444444
Πηγή διακύμανσης SS df MS F Τιμή P
Μεταξύ ομάδων 1876.5683284457 2 938.2841642229 4.3604117704 0.0224614952
Μέσα σε ομάδες 6025.1090909091 28 215.1824675325
Σύνολο 7901.6774193548 30

Συσχέτιση

Υπολογίζει τη συσχέτιση των δύο συνόλων των αριθμητικών δεδομένων.

Επιλέξτε Δεδομένα - Στατιστική - Συσχέτιση

Ο συντελεστής συσχέτισης (μια τιμή μεταξύ -1 και +1) σημαίνει πόσο ισχυρά σχετίζονται δύο μεταβλητές μεταξύ τους. Μπορείτε να χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση CORREL ή τη στατιστική δεδομένων για να βρείτε τον συντελεστή συσχέτισης μεταξύ δύο μεταβλητών.

Ένας συντελεστής συσχέτισης +1 δείχνει μια τέλεια θετική συσχέτιση.

Ένας συντελεστής συσχέτισης -1 δείχνει μια τέλεια αρνητική συσχέτιση.

Note.png Για περισσότερες πληροφορίες για τη στατιστική συσχέτιση, δείτε το αντίστοιχο άρθρο της βικιπαιδείας.

Δεδομένα

Περιοχή εισόδου: Η αναφορά της περιοχής των δεδομένων προς ανάλυση.

Αποτελέσματα στο: Η αναφορά του πάνω αριστερού κελιού της περιοχής, όπου θα εμφανίζονται τα αποτελέσματα.

Ομαδοποιημένα κατά:

Επιλέξτε αν τα δεδομένα εισόδου έχουν διάταξη στηλών ή γραμμών.

Παράδειγμα

Τα παρακάτω δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν ως παράδειγμα

A B C
1 Μαθηματικά Φυσική Βιολογία
2 47 67 33
3 36 68 42
4 40 65 44
5 39 64 60
6 38 43
7 47 84 62
8 29 80 51
9 27 49 40
10 57 49 12
11 56 33 60
12 57
13 26

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τα αποτελέσματα της συσχέτισης του παραπάνω δείγματος δεδομένων.

Συσχετίσεις Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3
Στήλη 1 1
Στήλη 2 -0.4029254917 1
Στήλη 3 -0.2107642836 0.2309714048 1

Συνδιακύμανση

Υπολογίζει τη συνδιακύμανση των δύο συνόλων των αριθμητικών δεδομένων.

Επιλέξτε Δεδομένα - Στατιστική - Συνδιακύμανση

Η συνδιακύμανση είναι ένα μέτρο του πόσο αλλάζουν μαζί δύο τυχαίες μεταβλητές.

Note.png Για περισσότερες πληροφορίες για τη στατιστική διακύμανση, δείτε το αντίστοιχο άρθρο της βικιπαιδείας.

Δεδομένα

Περιοχή εισόδου: Η αναφορά της περιοχής των δεδομένων προς ανάλυση.

Αποτελέσματα στο: Η αναφορά του πάνω αριστερού κελιού της περιοχής, όπου θα εμφανίζονται τα αποτελέσματα.

Ομαδοποιημένα κατά:

Επιλέξτε αν τα δεδομένα εισόδου έχουν διάταξη στηλών ή γραμμών.

Παράδειγμα

Τα παρακάτω δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν ως παράδειγμα

A B C
1 Μαθηματικά Φυσική Βιολογία
2 47 67 33
3 36 68 42
4 40 65 44
5 39 64 60
6 38 43
7 47 84 62
8 29 80 51
9 27 49 40
10 57 49 12
11 56 33 60
12 57
13 26

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τα αποτελέσματα της συνδιακύμανσης του παραπάνω δείγματος δεδομένων.

Συνδιακυμάνσεις Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3
Στήλη 1 126.8099173554
Στήλη 2 -61.4444444444 258.41
Στήλη 3 -32 53.11 204.61

Εκθετική εξομάλυνση

Καταλήγει σε μια εξομαλυμένη σειρά δεδομένων

Επιλέξτε Δεδομένα - Στατιστική - Εκθετική εξομάλυνση

Η εκθετική εξομάλυνση είναι μια τεχνική φιλτραρίσματος όταν εφαρμόζεται σε ένα σύνολο δεδομένων και παράγει εξομαλυμένα αποτελέσματα. Χρησιμοποιείται σε πολλούς τομείς όπως στο χρηματιστήριο, τα οικονομικά και σε δειγματοληπτικές μετρήσεις.

Note.png Για περισσότερες πληροφορίες στην εκθετική εξομάλυνση, δείτε το αντίστοιχο άρθρο της βικιπαιδείας.

Δεδομένα

Περιοχή εισόδου: Η αναφορά της περιοχής των δεδομένων προς ανάλυση.

Αποτελέσματα στο: Η αναφορά του πάνω αριστερού κελιού της περιοχής, όπου θα εμφανίζονται τα αποτελέσματα.

Ομαδοποιημένα κατά:

Επιλέξτε αν τα δεδομένα εισόδου έχουν διάταξη στηλών ή γραμμών.

Παράμετροι

Συντελεστής εξομάλυνσης: Μια παράμετρος μεταξύ 0 και 1 που αναπαριστά τον συντελεστή απόσβεσης άλφα στην εξίσωση εξομάλυνσης.

Παράδειγμα

Ο παρακάτω πίνακας έχει δύο σειρές χρόνου, μια που αναπαριστά μια κρουστική συνάρτηση για χρόνο t=0 και η άλλη μια κρουστική συνάρτηση τον χρόνο t=2.

A B
1 1 0
2 0 0
3 0 1
4 0 0
5 0 0
6 0 0
7 0 0
8 0 0
9 0 0
10 0 0
11 0 0
12 0 0
13 0 0

Η τελική εξομάλυνση είναι παρακάτω με συντελεστή εξομάλυνσης ως 0.5:

Άλφα
0.5
Στήλη 1 Στήλη 2
1 0
1 0
0.5 0
0.25 0.5
0.125 0.25
0.0625 0.125
0.03125 0.0625
0.015625 0.03125
0.0078125 0.015625
0.00390625 0.0078125
0.001953125 0.00390625
0.0009765625 0.001953125
0.0004882813 0.0009765625
0.0002441406 0.0004882813

Κινούμενος μέσος όρος

Υπολογίζει τον κινούμενο μέσο μιας χρονοσειράς

Επιλέξτε Δεδομένα - Στατιστική - Κινούμενος μέσος

Note.png Για περισσότερες πληροφορίες στον κινητό μέσο, δείτε το σχετικό άρθρο της βικιπαιδείας.

Δεδομένα

Περιοχή εισόδου: Η αναφορά της περιοχής των δεδομένων προς ανάλυση.

Αποτελέσματα στο: Η αναφορά του πάνω αριστερού κελιού της περιοχής, όπου θα εμφανίζονται τα αποτελέσματα.

Ομαδοποιημένα κατά:

Επιλέξτε αν τα δεδομένα εισόδου έχουν διάταξη στηλών ή γραμμών.

Παράμετροι

Διάστημα: Ο αριθμός των δειγμάτων που χρησιμοποιείται στον υπολογισμό του κινούμενου μέσου.

Παράδειγμα

Ο παρακάτω πίνακας έχει δύο σειρές χρόνου, μια που αναπαριστά μια κρουστική συνάρτηση για χρόνο t=0 και η άλλη μια κρουστική συνάρτηση τον χρόνο t=2.

A B
1 1 0
2 0 0
3 0 1
4 0 0
5 0 0
6 0 0
7 0 0
8 0 0
9 0 0
10 0 0
11 0 0
12 0 0
13 0 0

Αποτελέσματα του κινούμενου μέσου:

Στήλη 1 Στήλη 2
#N/A #N/A
0.3333333333 0.3333333333
0 0.3333333333
0 0.3333333333
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
#N/A #N/A

Έλεγχος t

Υπολογίζει τη δοκιμή tτων δύο δειγμάτων δεδομένων.

Επιλέξτε Δεδομένα - Στατιστική - έλεγχος t

Μια έλεγχος t είναι οποιοσδήποτε έλεγχος στατιστικής υπόθεσης που ακολουθεί μια κατανομή Στιούντεντ.

Note.png Για περισσότερες πληροφορίες στους ελέγχους t, δείτε το αντίστοιχο άρθρο της βικιπαιδείας.

Δεδομένα

Περιοχή μεταβλητής1: Η αναφορά της περιοχής της πρώτης σειράς δεδομένων προς ανάλυση.

Περιοχή μεταβλητής2: Η αναφορά της περιοχής της δεύτερης σειράς δεδομένων προς ανάλυση.

Αποτελέσματα στο: Η αναφορά του πάνω αριστερού κελιού της περιοχής, όπου θα εμφανιστεί ο έλεγχος.

Ομαδοποιημένα κατά:

Επιλέξτε αν τα δεδομένα εισόδου έχουν διάταξη στηλών ή γραμμών.

Παράδειγμα

Ο παρακάτω πίνακας έχει δύο σύνολα δεδομένων.

A B
1 28 19
2 26 13
3 31 12
4 23 5
5 20 34
6 27 31
7 28 31
8 14 12
9 4 24
10 0 23
11 2 19
12 8 10
13 9 33

Αποτελέσματα για τη δοκιμή t:

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τον έλεγχο tγια τη παραπάνω σειρά δεδομένων:

Έλεγχος t
Άλφα 0.05
Υποτιθέμενη διαφορά μέσων τιμών 0
Μεταβλητή 1 Μεταβλητή 2
Μέση τιμή 16.9230769231 20.4615384615
Διακύμανση 125.0769230769 94.4358974359
Παρατηρήσεις 13 13
Συσχέτιση Pearson -0.0617539772
Παρατηρούμενη διαφορά μέσων τιμών -3.5384615385
Διακύμανση των διαφορών 232.9358974359
df 12
Στατιστική t -0.8359262137
P (T<=t) μονόπλευρη 0.2097651442
Κρίσιμο μονόπλευρο t 1.7822875556
P (T<=t) δίπλευρο 0.4195302884
Δίπλευρο κρίσιμο t 2.1788128297

Έλεγχος F

Υπολογίζει τη δοκιμή F των δύο δειγμάτων δεδομένων.

Επιλέξτε Δεδομένα - Στατιστική - έλεγχος F

Ένας έλεγχος F είναι οποιοσδήποτε στατιστικός έλεγχος με βάση την κατανομή F κάτω από την μηδενική υπόθεση.

Note.png Για περισσότερες πληροφορίες στα ελέγχους F, δείτε το αντίστοιχο άρθρο της βικιπαιδείας.

Δεδομένα

Περιοχή μεταβλητής 1: Η αναφορά της περιοχής της πρώτης σειράς δεδομένων προς ανάλυση.

Περιοχή μεταβλητής 2: Η αναφορά της περιοχής της δεύτερης σειράς δεδομένων προς ανάλυση.

Αποτελέσματα στο: Η αναφορά του πάνω αριστερού κελιού της περιοχής, όπου θα εμφανιστεί ο έλεγχος.

Ομαδοποιημένα κατά:

Επιλέξτε αν τα δεδομένα εισόδου έχουν διάταξη στηλών ή γραμμών.

Παράδειγμα

Ο παρακάτω πίνακας έχει δύο σύνολα δεδομένων.

A B
1 28 19
2 26 13
3 31 12
4 23 5
5 20 34
6 27 31
7 28 31
8 14 12
9 4 24
10 0 23
11 2 19
12 8 10
13 9 33

Αποτελέσματα για τον έλεγχο F:

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τη έλεγχος Fγια τη παραπάνω σειρά δεδομένων:

Έλεγχος F
Άλφα 0.05
Μεταβλητή 1 Μεταβλητή 2
Μέση τιμή 16.9230769231 20.4615384615
Διακύμανση 125.0769230769 94.4358974359
Παρατηρήσεις 13 13
df 12 12
F 1.3244637524
P (F<=f) δεξιά πλευρά 0.3170614146
Κρίσιμη δεξιά πλευρά F 2.6866371125
P (F<=f) αριστερή πλευρά 0.6829385854
Κρίσιμη αριστερή πλευρά F 0.3722125312
P δίπλευρο 0.6341228293
Κρίσιμη δίπλευρη F 0.3051313549 3.277277094

Έλεγχος Ζ

Υπολογίζει τη δοκιμή z των δύο δειγμάτων δεδομένων.

Επιλέξτε Δεδομένα - Στατιστική - έλεγχος Ζ

Note.png Για περισσότερες πληροφορίες στους ελέγχους Z, δείτε το αντίστοιχο άρθρο της βικιπαιδείας.

Δεδομένα

Περιοχή μεταβλητής 1: Η αναφορά της περιοχής της πρώτης σειράς δεδομένων προς ανάλυση.

Περιοχή μεταβλητής 2: Η αναφορά της περιοχής της δεύτερης σειράς δεδομένων προς ανάλυση.

Αποτελέσματα στο: Η αναφορά στο πάνω αριστερό κελί της περιοχής, όπου θα εμφανιστεί ο έλεγχος.

Ομαδοποιημένα κατά:

Επιλέξτε αν τα δεδομένα εισόδου έχουν διάταξη στηλών ή γραμμών.

Παράδειγμα

Ο παρακάτω πίνακας έχει δύο σύνολα δεδομένων.

A B
1 28 19
2 26 13
3 31 12
4 23 5
5 20 34
6 27 31
7 28 31
8 14 12
9 4 24
10 0 23
11 2 19
12 8 10
13 9 33

Αποτελέσματα για τον έλεγχο z:

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τον έλεγχο z για τη παραπάνω σειρά δεδομένων:

Έλεγχος z
Άλφα 0.05
Υποτιθέμενη διαφορά μέσων τιμών 0
Μεταβλητή 1 Μεταβλητή 2
Γνωστή διακύμανση 0 0
Μέση τιμή 16.9230769231 20.4615384615
Παρατηρήσεις 13 13
Παρατηρούμενη διαφορά μέσων τιμών -3.5384615385
z #ΔΙΑΙΡ/0!
P (Z<=t) μονόπλευρη #ΔΙΑΙΡ/0!
Κρίσιμο μονόπλευρο z 1.644853627
P (Z<=z) δίπλευρο #ΔΙΑΙΡ/0!
Δίπλευρο κρίσιμο z 1.9599639845

Έλεγχος χι τετράγωνο

Υπολογίζει τον έλεγχο χι τετράγωνο ενός δείγματος δεδομένων.

Επιλέξτε Δεδομένα - Στατιστική - Έλεγχος χι τετράγωνο

Note.png Για περισσότερες πληροφορίες στον έλεγχο χι τετράγωνο, δείτε το αντίστοιχο άρθρο της βικιπαιδείας.

Δεδομένα

Περιοχή εισόδου: Η αναφορά της περιοχής της σειράς δεδομένων προς ανάλυση.

Αποτελέσματα στο: Η αναφορά του πάνω αριστερού κελιού της περιοχής, όπου θα εμφανιστεί ο έλεγχος.

Ομαδοποιημένα κατά:

Επιλέξτε αν τα δεδομένα εισόδου έχουν διάταξη στηλών ή γραμμών.

Παράδειγμα

Ο παρακάτω πίνακας έχει δύο σύνολα δεδομένων.

A B
1 28 19
2 26 13
3 31 12
4 23 5
5 20 34
6 27 31
7 28 31
8 14 12
9 4 24
10 0 23
11 2 19
12 8 10
13 9 33

Αποτελέσματα του έλεγχου χι τετράγωνο:

Έλεγχος της ανεξαρτησίας (χι τετράγωνο)
Άλφα 0.05
df 12
Τιμή P 2.32567054678584E-014
Στατιστική ελέγχου 91.6870055842
Κρίσιμη τιμή 21.0260698175

Related Topics

Ανάλυση παλινδρόμησης