DIFDATES

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

DIFDATES

Aquesta funció retorna el nombre de dies, mesos o anys complets entre la data inicial i la data final.

Sintaxi

DIFDATES(Data inicial; Data final; Interval)

Data inicial és la data a partir de la qual es duu a terme el càlcul.

Data final és la data fins a la qual es fa el càlcul. La Data final ha de ser posterior a la Data inicial.

Interval és una cadena, els valors acceptats són "d", "m", "y", "ym", "md" o "yd".

Valor d'"Interval" Valor de retorn
"d" Nombre de dies complets entre la Data inicial i la Data final.
"m" Nombre de mesos complets entre la Data inicial i la Data final.
"y" Nombre d'anys complets entre la Data inicial i la Data final.
"ym" Nombre de mesos complets en restar els anys de la diferència entre la Data inicial i la Data final.
"md" Nombre de dies complets en restar els anys i els mesos de la diferència entre la Data inicial i la Data final.
"yd" Nombre de dies complets en restar els anys de la diferència entre la Data inicial i la Data final.

Exemple

Càlcul de la data de naixement. Una persona va néixer el 17/04/1974. Avui és el 13/06/2012.

=DIFDATES("17/04/1974";"13/06/2012";"y") dóna 38. =DIFDATES("17/04/1974";"13/06/2012";"ym") dóna 1. =DIFDATES("17/04/1974";"13/06/2012";"md") dóna 27. Per tant, la seva edat és de 38 anys, 1 mes i 27 dies.

=DIFDATES("17/04/1974";"13/06/2012";"m") dóna 457. Per tant, ha viscut 457 mesos.

=DIFDATES("17/04/1974";"13/06/2012";"d") dóna 13937. Per tant, ha viscut 13937 dies.

=DIFDATES("17/04/1974";"13/06/2012";"yd") dóna 57. Per tant, el seu aniversari va ser fa 57 dies.