Formatowanie warunkowe

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Wybierz Formatowanie warunkowe, aby zdefiniować style formatu w zależności od określonych warunków. Styl wcześniej przypisany do komórki pozostanie niezmieniony. Wprowadzony w tym miejscu styl zostanie sprawdzony. Istnieje kilka typów formatowania warunkowego, które mogą być używane.

Funkcja umożliwia wprowadzenie kilka warunków sprawdzających wartość komórek lub formuł. Warunki są sprawdzane w kolejności od pierwszego do ostatniego. Jeśli warunek 1 jest zgodny z komórką, używany jest zdefiniowany styl. W przeciwnym razie sprawdzany jest warunek 2 i stosowany jest jego styl. Jeśli ten styl także nie odpowiada wartości komórki, sprawdzony zostanie następny warunek i tak dalej.

Wybierz Format - Formatowanie warunkowe

Warning.png Aby zastosować formatowanie warunkowe, należy włączyć funkcję Oblicz automatycznie. Wybierz Dane - Oblicz - Oblicz automatycznie (po włączeniu obok polecenia Oblicz automatycznie zostanie wyświetlony znak wyboru).

Warunek

Możesz zdefiniować tyle warunków ile chcesz.

Należy określić, czy formatowanie warunkowe jest uzależnione od jednej pozycji wymienionej na liście rozwijanej:

 • Jeśli wybierzesz Wszystkie komórki, zobacz Skalę kolorów, Pasek danych lub Zestaw ikon objaśnienie poniżej, w zależności od tego jaką reprezentację wizualną formatowanie warunkowe powinno mieć.
 • Jeśli wybierzesz Wartość komórki jest:

  *Wybierz warunek z listy rozwijanej dla formatu, który zostanie zastosowany do zaznaczonych komórek i wprowadź wartość.
 • Zanim Zastosujesz style, wybierz żądany styl z listy lub wybierz Nowy styl, aby utworzyć.
 • Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać kolejny warunek, kliknij przycisk Usuń, aby usunąć warunek.
 • W polu Zakres zdefiniuj zakres komórek, których dotyczy formatowanie warunkowe. Kliknij przycisk Pomniejsz, aby zminimalizować okno. Kliknij ponownie przycisk, aby wrócić do okna dialogowego po zaznaczeniu zakresu.


 • Jeśli jako warunek wybrano Formuła jest, należy wprowadzić odwołanie do komórki. Jeśli odwołanie do komórki jest wartością różną od zera, warunek jest zgodny.
 • Jeśli wybierzesz Data jest, to zapoznaj się z poniższymi objaśnieniami.

Skala kolorów

Jest to to samo okno dialogowe, jak w przypadku wybrania Wszystkie komórki w pierwszej pozycji podmenu Warunek. Zastosuj skalę kolorów składającą się z gradientu dwukolorowego lub trójkolorowego na zakres zależny od wartości każdej komórki. Typowym przykładem może być macierz temperatur, niska w kolorze niebieskim, wysoka w kolorze czerwonym z gradientem wartości pośrednich.

Należy wybrać dwa krańcowe kolory dla wskazanej metody obliczeń. Zastosowane obliczenie kolorów przeprowadzone zostanie w odniesieniu do: Min - Maks - Percentyl - Wartość - Procent - Formuła.

Wybór Min i Maks są wystarczające do siebie w danym zakresie. Inne opcje muszą być określone przez wartość (Percentyl, Wartość, Procent) lub odwołanie do komórki lub formuły.

Szczegółowe objaśnienia i przykłady można znaleźć na stronie TDF Wiki Jak stosować skalę kolorów formatowania warunkowego.

Zestaw ikon

Pożądane jest, aby wykreślić pozycję wartości w stosunku do progów. Zestaw ikon pomoże wskazać progi i wybrać rodzaj ikony. Dostępne zestawy ikon:

 • 3, 4 lub 5 - strzałki
 • 3, 4 lub 5 - szare strzałki
 • 3 - flagi
 • 3 - sygnalizacja świetlna 1 i 2 (dwa różne wzory)
 • 3 - symbole (kwadrat, trójkąt, koło)
 • 4 - koła od czerwonego do czarnego
 • 4 lub 5 - ocen
 • 5 - ćwiartek

Warunki do wyświetlenia każdej ikony można określić odpowiednio do wartości (Wartość), ułamka liczby wartości w zakresie (Procent), jako procent wartości zakresu (Percentyl) lub formuły (Formuła).

Szczegółowe objaśnienia i przykłady można znaleźć na stronie TDF Wiki Jak użyć zestawu ikon formatowania warunkowego.

Daty

Opcja ta powoduje definicję stylu w zależności od daty wybranej z listy rozwijalnej: Dziś - Wczoraj - Jutro - Ostatnie 7 dni - Bieżący tydzień - Zeszły tydzień.

 • Zanim Zastosujesz style, wybierz żądany styl z listy lub wybierz Nowy styl, aby utworzyć.
 • Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać kolejny warunek, kliknij przycisk Usuń, aby usunąć warunek.
 • W polu Zakres należy zdefiniować zakres komórek, którego dotyczy formatowanie warunkowe. Przycisk Pomniejsz minimalizuje okno. Ponowne kliknięcie przycisku powoduje powrót do okna dialogowego po zaznaczeniu zakresu.

Zarządzanie formatowaniem warunkowym

To okno pozwala zobaczyć wszystkie zdefiniowane formatowania warunkowe w arkuszu kalkulacyjnym.

Wybierz Format - Formatowanie warunkowe - Zarządzanie

Zarządzanie formatowaniem warunkowym otwiera okno dialogowe. Tutaj można dodawać, edytować lub usuwać reguły formatowania warunkowego.

Jeśli określono już regułę formatowania warunkowego dla zakresu komórek i nastąpi próba określenia nowej reguły dla części tego zakresu, to pojawi się wiadomość ostrzegawcza, z pytaniem, czy na pewno istniejące reguły mają zostać zmienione (dla całego zakresu), czy tylko dla zaznaczonego obszaru.


Related Topics

Stosowanie formatowania warunkowego