COUNTIFS

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

COUNTIFS

Vrátí počet řádků nebo sloupců, které splňují kritéria z více oblastí.

Syntaxe

COUNTIFS(Oblast1; Kritérium1 [; Oblast2; Kritérium2 [; ...]])

Oblast1 – povinný argument. Jedná se o oblast buněk, název pojmenované oblasti nebo popisek sloupce nebo řádku obsahujícího hodnoty pro počítání a vyhledávání pomocí odpovídajícího kritéria.

Kritérium1 – povinný argument. Podmínka v podobě výrazu nebo odkaz na buňku s výrazem, jenž určuje, které buňky se mají pro počítání použít. Výraz může obsahovat text, čísla, regulární výrazy nebo zástupné znaky (podle toho, jsou-li povoleny v možnostech výpočtu).

Range2 – Optional. Range2 and all the following mean the same as Range1.

Kritérium2 – nepovinný. Kritérium2 a následující mají stejný význam jako Kritérium1.

Note.png Logický vztah mezi kritérii lze definovat jako logické AND (konjunkce). Jinak řečeno, řádek nebo sloupec je zahrnut při počítání právě tehdy, když jsou splněna všechna kritéria.
Kritérium musí být řetězec, tedy uzavřeno v uvozovkách ("Kritérium") s výjimkou názvů funkcí, odkazů na buňku a operátoru spojování řetězců (&).
V argumentech s kritérii mohou být pro porovnávání čísel použity operátory je rovno (=), není rovno (<>), větší než (>), větší nebo rovno (>=), menší než (<) a menší nebo rovno (<=).
Funkce může mít až 500 argumentů, je tedy možné určit 250 dvojic oblastí a kritérií.
Note.png Tato funkce je součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) verze 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).
Warning.png Obsahuje-li buňka hodnotu PRAVDA, je považována za číslo 1, obsahuje-li hodnotu NEPRAVDA, je považována za 0 (nulu).
Pokud mají oblasti pro argumenty Oblast a Kritérium různé velikosti, funkce vrátí chybu Chyba:502.

Příklady

Uvažujme následující tabulku

A B C
1 Název zboží Prodeje Tržby
2 nůžky 20 65
3 nůž 35 85
4 poznámkový blok 20 190
5 známka 17 180
6 nůž na papír ne ne

Základní použití

=COUNTIFS(B2:B6;">=20")

Zjistí počet řádků z oblasti B2:B6 s hodnotami většími nebo rovnými 20. Vrátí 3, protože pátý a šestý řádek kritérium nesplňují.

=COUNTIFS(B2:B6;">=20";C2:C6;">70")

Zjistí počet řádků, které obsahují hodnoty větší než 70 z oblasti C2:C6 a zároveň hodnoty větší než nebo rovné 20 z oblasti B2:B6. Vrátí 2, protože druhý, pátý a šestý řádek aspoň jedno z kritérií nesplňují.

Použití regulárních výrazů a vnořených funkcí

=COUNTIFS(B2:B6;"[:alpha:]*")

Zjistí počet řádků z oblasti B2:B6, které obsahují pouze znaky abecedy. Vrátí 1, protože kritérium splňuje pouze šestý řádek.

=COUNTIFS(B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Zjistí počet řádků z oblasti B2:B6 bez řádků s minimální a maximální hodnotou. Vrátí 2, protože třetí, pátý a šestý řádek aspoň jedno z kritérií nesplňují.

=COUNTIFS(A2:A6;"nůž.*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Zjistí počet řádků, které odpovídají všem buňkám z oblasti A2:A6 začínajícím na "nůž" a všem buňkám z oblasti B2:B6 s výjimkou jejich maxima. Vrátí 1, protože všechna kritéria splňuje pouze druhý řádek.

Odkaz na buňku jako kritérium

Potřebujete-li kritérium snadno změnit, můžete jej zadat do samostatné buňky, na kterou odkážete v podmínce funkce COUNTIFS. Například výše uvedenou funkci lze přepsat následovně:

=COUNTIFS(A2:A6;E2&".*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Pokud E2 = nůž, funkce vrátí 1, protože odkaz na buňku je nahrazen jejím obsahem a funkce se chová jako v předchozím příkladu.


Related Topics

COUNT, COUNTIF, COUNTA, SUMIFS

, AVERAGEIFS

, MAX, MIN

Seznam regulárních výrazů