Funció COMPTASICONJUNT

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

funció COMPTASICONJUNT

Returns the count of rows or columns that meet criteria in multiple ranges.

Sintaxi

COUNTIFS(Range1; Criterion1 [; Range2; Criterion2 [; ...]])

Range1 – required argument. It is a range of cells, a name of a named range or a label of a column or a row containing values for counting and finding the corresponding criterion.

Criterion1 – required argument. A condition in the form of expression or a cell reference to expression that defines what cells should be used for counting. The expression can contain text, numbers, regular expressions (if enabled in calculation options) or wildcards (if enabled in calculation options).

Range2 – Optional. Range2 and all the following mean the same as Range1.

Criterion2 – Optional. Criterion2 and all the following mean the same as Criterion1.

Note.png The logical relation between criteria can be defined as logical AND (conjunction). In other words, if and only if all given criteria are met, a row or a column is taken into counting.

The Criterion needs to be a string expression, in particular, the Criterion needs to be enclosed in quotation marks ("Criterion") with the exception of the names of functions, cell references and the operator of a string concatenation (&).
The operators equal to (=), not equal to (<>), greater than (>), greater than or equal to (>=), less than (<), and less than or equal to (<=) can be used in criterion arguments for comparison of numbers.
The function can have up to 500 arguments, meaning that you can specify 250 pairs of ranges and criteria.

Note.png This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)
Warning.png Si una cel·la conté CERT, es tracta com a 1, si una cel·la conté FALS – com a 0 (zero).
Si els intervals dels arguments Interval tenen mides desiguals, la funció retorna err:502.

Exemples

Considereu la taula següent

A B C
1 Nom del producte Vendes Revenue
2 llapis 20 65
3 llapis 35 85
4 bloc de notes 20 190
5 llibre 17 180
6 estoig no no

Ús simple

=COMPTASICONJUNT(B2:B6;">=20")

Compta la quantitat de files de l'interval B2:B6 amb valors majors o igual a 20. Retorna 3, perquè la cinquena i la sisena files no compleixen el criteri.

=COMPTASICONJUNT(B2:B6;">=20";C2:C6;">70")

Compta la quantitat de files que contenen simultàniament valors majors de 70 en l'interval C2:C6 i valors majors o iguals a 20 en l'interval B2:B6. Retorna 2, perquè la segona, la cinquena i la sisena files no compleixen almenys un criteri.

Ús d'expressions regulars i funcions imbricades

=COMPTASICONJUNT(B2:B6;"[:alpha:]*")

Compta la quantitat de files de l'interval B2:B6 que contenen només símbols alfabètics. Retorna 1, perquè només la sesena fila compleix el criteri.

=COMPTASICONJUNT(B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Compta la quantitat de files de l'interval B2:B6 excloent les files amb valors mínims i màxims d'aquest interval. Retorna 2, perquè la tercera, la cinquena i la sisena files no compleixen com a mínim un criteri.

=COMPTASICONJUNT(A2:A6;"pen.*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Compta la quantitat de files que corresponen a totes les cel·les de l'interval A2:A6 començant per "llapis" i a totes les cel·les de l'interval B2:B6 excepte el màxim. Retorna 1, perquè només la segona fila compleix tots els criteris.

Referència a una cel·la com a criteri

Si heu de canviar el criteri fàcilment, potser voleu indicar-lo en una cel·la separada i usar una referència a aquesta cel·la en la condició de la funció SUMASI. Per exemple, la funció superior es pot reescriure com a:

=COMPTASICONJUNT(A2:A6;E2&".*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Si E2 = llapis, la funció retorna 1, perquè l'enllaç a la cel·la se substitueix amb el seu contingut i funciona com a funció a dalt.


Related Topics

COMPTA, COMPTASI, COMPTAA, funció SUMASICONJUNT

, funció MITJANASICONJUNT

, MAX, MIN

Llista d'expressions regulars