Функция COUNTIFS

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Функция COUNTIFS

Връща броя на редовете или колоните, които отговарят на критериите, в няколко диапазона.

Синтаксис

COUNTIFS(Диапазон1; Критерий1 [; Диапазон2; Критерий2 [; ...]])

Диапазон1 – задължителен аргумент. Диапазон от клетки, име на наименуван диапазон или заглавие на ред или колона за преброяване и проверка на съответния критерий.

Критерий1 – задължителен аргумент. Условие под формата на израз или обръщение към клетка с израз, което определя кои клетки да се използват за преброяването. Изразът може да съдържа текст, числа, регулярни изрази (ако са разрешени в настройките за изчисляване) или заместващи знаци (ако са разрешени в настройките за изчисляване).

Range2 – Optional. Range2 and all the following mean the same as Range1.

Критерий2 – незадължителен. „Критерий2“ и всички следващи имат значение, аналогично на „Критерий1“.

Note.png Логическото отношение между критериите може да се дефинира като логическо „И“ (конюнкция). С други думи, съответният ред или колона се преброява тогава и само тогава, когато са удовлетворени всички зададени критерии.
Критерий трябва да бъде низов израз, в частност да бъде ограден с кавички ("Критерий") с изключение на имената на функции, обръщенията към клетки и операцията слепване на низове (&).
В аргументите с критерии могат да се използват отношенията равно (=), не равно (<>), по-голямо (>), по-голямо или равно (>=), по-малко (<) и по-малко или равно (<=) за сравняване на числа.
Функцията може да има до 500 аргумента, което означава, че можете да зададете 250 диапазона за критерии и съответните им критерии.
Note.png Тази функция е от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) версия 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)
Warning.png Стойност TRUE в клетка се третира като 1, а FALSE – като 0 (нула).
Ако диапазоните за аргументите Диапазон и Критерий имат различни размери, функцията връща err:502.

Примери

Да разгледаме следната таблица:

A B C
1 Име на продукт Продажби Приходи
2 лепенки 20 65
3 лепило 35 85
4 пастели 20 190
5 пълнители 17 180
6 бележници не не

Проста употреба

=COUNTIFS(B2:B6;">=20")

Преброява редовете от диапазона B2:B6 със стойности, по-големи или равни на 20. Връща 3, защото петият и шестият ред не отговарят на критерия.

=COUNTIFS(B2:B6;">=20";C2:C6;">70")

Преброява редовете, които съдържат едновременно стойности, по-големи от 70 в диапазона C2:C6 и стойности, по-големи или равни на 20 в диапазона B2:B6. Връща 2, защото вторият, петият и шестият ред не удовлетворяват всички критерии.

Използване на регулярни изрази и вложени функции

=COUNTIFS(B2:B6;"[:alpha:]*")

Преброява редовете от диапазона B2:B6, които съдържат само букви. Връща 1, защото само шестият ред изпълнява критерия.

=COUNTIFS(B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Преброява редовете от диапазона B2:B6 с изключение на тези с минималната и максималната стойност в диапазона. Връща 2, защото третият, петият и шестият ред не удовлетворяват всички критерии.

=COUNTIFS(A2:A6;"леп.*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Преброява редовете, съответстващи на всички стойности от диапазона A2:A6, които започват с „леп“ и на всички стойности от диапазона B2:B6 освен максималната. Връща 1, защото само вторият ред удовлетворява всички критерии.

Обръщение към клетка като критерий

Ако е необходимо лесно да промените някой критерий, може да го зададете в отделна клетка и в условието на функцията COUNTIFS да използвате обръщение към тази клетка. Например горната функция може да бъде пренаписана както следва:

=COUNTIFS(A2:A6;E2&".*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Ако E2 = "леп", функцията връща 1, защото връзката към клетката се замества със съдържанието ѝ и функцията работи като в предишния пример.


Related Topics

COUNT, COUNTIF, COUNTA, SUMIFS

, AVERAGEIFS

, MAX, MIN

Списък на регулярните изрази